Portland Public Schools

 
Portland, Oregon

501 North Dixon StreetPortland, OR 97227503-916-2000

Soomaali

 • Waxbaddan kabaro: www.pps.net Kaqayb qaadashada Bulshada iyo Arimaha Dadweynaha, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

  Helida warka degdega ah - si dhakhso ah

  Dib u dhicyo kudhaca warka laxiriira-jawiga Xaaladaha iskuulka degdega ah Dhacdooyin gaar ah:

  • Qoraalka Fariinta CUSUB: Doorashada-Fariinta Iskuulka loo dirayo qoraalka fariinta Haa ama Y dhinaca 68453.
  • www.pps.net
  • Twitter: @PPSConnect at www.twitter.com.
  • Facebook: www.facebook.com/pps.homepage
  • Wicitaanka teleefoonka: Wicitaanada garaacida-ootamaatikada ah lambarka “aasaasiga ah” ee kusaabsan foomka isdiiwaan gelinta ardayga isku diiwaan geliyo dhammaan luuqadaha lataageeray.

  Waqtiga daahay wuxuu bilaabanayaa 2015-16

  Sannadka iskuulka wuxuu soconayaa Agoosto. 27 – Juun 7. Dugsiga hoose, K-8 iyo dugsiyada dhexe waxay furnaanayaan labbo saacadood sideeda Arbaco ee dambe ee loogu talogalay tababar shaqaale: Sebtembar. 16; Oktobar. 14; Disembar. 16; Janaayo. 20; Febraayo. 17; Maarso 16; Abriil 20 iyo Maajo 18. Kareebitaanada waa Beverly Cleary, MLC, Rosa Parks iyo jadwalka iskuulada bedelka ah. Dugsiyada Sare: Majiro waqti daahid bilaabanaya. Bedelkeeda, sii daynta hore Oktobar. 7, Janaayo. 20, Febraayo. 17 iyo Maarso 16. Kareebida waa Jefferson.
  Kalandarka iskuulka

  Gaadiidka ardayga

  Iskuulada Dadweynaha Portland waxay siiyaan adeega baska jaalaha ah ardayda kujira PK-8 ayada oo ay kutiirsantahay masaafada uu ardaygu u jiro iskuulka iyo tixgelinada ammaanka.
  Waxbaddan kabaro, 503-916-6901

  Tikidhada bas raacida TriMet ee loogu talogalay ardayda dhigta dugsiga sare

  Barnaamijka YouthPass wuxuu siinayaa tikidhada bas raacida TriMet oo bilaash ah ardayda dhigta dugsiga sare. Ardayda waxay qaadanayaa tikidhada bas raacida TriMet ee wanaagsan laga bilaabo Agoosto. 27, 2015 illaa Juun 25, 2016 mahadi haka gaarto Magaalada Portland, TriMet iyo Iskuulada Dadweynaha Portland. Jadwalada Trimet (pdf).

  Cuntooyinka Iskuulka

  • Kabixi cuntooyinka iskuulka halkan www.MySchoolBucks.com ama keen jeeg xafiiska iskuulkaaga ama maqaaxida iskuulka kutaala.
  • Ardayda u qalanta waxay helayaan cuntooyin bilaash ah; ardayda u qalanta ama xaqa u leh cuntooyin qiimo-jaban waxay sidoo kale heli doonaan cuntooyin bilaash ah Mahadi haka gaarto arintaas gudiga Sharci dejinta Oregon.
  • Dhammaan ardayda dhigta iskuulada soo socda – ayada oo aan la eegayn dakhliga -waxay qaadanayaan cuntooyin bilaash ah: Alliance @ Meek, Boise Eliot/Humboldt, Cesar Chavez, Faubion, George MS, Harrison Park, James John, Jefferson HS, Kelly, King, Lane MS, Lee, Lent, Madison HS, Marysville, Pioneer Program, Rigler, Roosevelt HS, Rosa Parks, Scott, Sitton, Vestal, Whitman, Woodlawn iyo Woodmere.
  Lacagaha-buuxa ee cuntooyinka:
  Heerka 5-K-Kasta $2.70
  Heerarka 6-8 $2.95
  Heerarka 9-12 $3.20
  • Waxbaddan kabaro: Kala xiriir maqaaxida iskuulkaaga ama Adeegaha Nafaqada Iskuulada Dadweynaha Portland, 503-916-3399

  Xarumaha caafimaadka kusalaysan-iskuulka

  Xarumaha caafimaadka kusalaysan-iskuulka ee loogu talogalay ardayda degan meelahaan: Cleveland, Franklin, Grant, Jefferson, Madison iyo Dugsiyada sare ee Roosevelt, Harrison Park iyo iskuulada Cesar Chavez K-8 iyo Dugsiyada dhexe ee George iyo Lane. Ayagu waxay aqbalaan ceymis waxayna sidoo kale caawin karaan qoysaska aan ceymis kujirin.

  Wixii kusaabsan latalinta, waxbarashada daroogada iyo khamrada, anshaxa ardayga, caafimaadka ardayga: Adeegaha Ardayga Iskuulada Dadweynaha Portland 503-916-5460, studentservices@pps.net

  Wadaagista macluumaadaada, kireynta guryaha Iskuulada Dadweynaha Portland

  Macluumaadka: Kooxaha banaanka ah, ganacsiyada iyo kuwa aan-faa’iidada ahayn waxaa khasab ku ah in ay keenaan oggolaansho loogu talogalay macluumaada ay doonayaan in ay helaan ama wadaagaan ee kusaabsan dhacdooyinka, barnaamijyada ama adeegaha khuseeya iskuuladeena.

  Kireynta guryaha Iskuulada Dadweynaha

  Wakiilka cabashooyinka: Sheegida welwelada kusalaysan-iskuulka

  Wakiilka cabashooyinka wuxuu u shaqeeyaa sida qof madax banaan, dhexdhexaad iyo il sir ah, kucaawinaya waalidiinta iyo xubnaha bulshada sheegida cabashooyinka, isku dhacdooyinka iyo mowduucyo kale oo xiriir la leh-iskuulka: Judi Martin, Ombudsman, 503-916-3045, ombudsman@pps.net

  La soco horumarka waxbarasho

  Kafiiri heerarka ardayga, kaqayb galka iyo shaqooyinka iyo iimaylka macalimiinta tooska Iskaashiga WaalidkaVUE.

  Diyaar u noqoshada shaqada iyo kulliyada

  Shuruudaha qalinjebinta

  Diyaar Noqo: Qalabka bogga Iskuulada Dadweynaha Portland ee loogu talogalay kulliyada iyo shaqada - laga bilaabo u qorsheynta dhaqaalaha illaa hararka shaqada illaa haggaha oggolaanshaha.

  Ciyaaraha

  Ururka U dhaxeeya Iskuulada Portland wuxuu bixinayaa Barnaamij Ciyaaro Dhallinyarada ah (heerarka 6-8) iyo Barnaamijka Dugsiga Sare.

  Kaqayb qaadashada qoyska

  Waalidiinta/weliyaasha waxaa lagu casuumayaa in ay kusoo biiraan guddiyada degmada si ay ugu caawiyaan latalinta ay kula taliyaan Iskuulada Dadweynaha Portland waxyaabaha kusaabsan siyaasada iyo waxqabadyada.

  Tabaruc

  Dadka tabarucayaasha ahi waxay bixiyaan taageero qiimo baddan oo kusaabsan fasalada, manhajka daraasada iyo mashruucyada iskuulka. Iskuulada Dadweynaha Portland waxay cusboonaysiinayaan hawlaha lagu baaro asalka dhallashada si loo ilaaliyo ammaanka ardayga loona sameeyo sinaan ay u simanyihiin adeeg helida dadka danaynaya u adeegida iskuuladeena.

  Adeegaha luuqada qoysaska loogu talogalay

  Adeegaha Turjumaada iyo Fasiraada Iskuulada Dadweynaha Portland waxay bixinaysaa taageero, bilaash ah, oo kusaabsan luuqadaha Chinese, Ingiriis, Russian, Soomaali, Spanish iyo Vietnamese sidoo kale waxay habeyn kartaa caawimaad loogu talogalay luuqado kale. Kacodso caawimaad macalinkaaga ama maamulaha. Si aad u heshid caawimaad ka ahaatay xubinka shaqaalaha labada luuqadood, riix lambarka munaasabka ah ee lagu sheegay fariinta duuban ama kawac Khadka Luuqada Iskuulada Dadweynaha Portland halkan:

  Shaqaalaha sidoo kale wuxuu kugu caawin karaa macluumaada kuqoran qoraalkan.

  Spanish 503 916-3582
  Vietnamese 503 916-3584
  Chinese 503 916-3585
  Russian 503 916-3583
  Soomaali 503 916-3586
  Kuwo kale/Macluumaad dheeri ah 503 916-3589

  Isku diiwaan gelinta iskuulka

  Liiska iskuulada/macluumaada xiriirka

  Ardayda cusub:

  Dib u celinta ardayda: Ugu cusboonaysii foomkaaga isdiiwaan gelinta si sannadle ah iskuulkaaga. Foomka wuxuu kusiinayaa fursado balaaran oo lagu sharxayo jinsiyada ardayga/qowmiyada si ay ugu caawiso Iskuulada Dadweynaha Portland in ay si fiican ugu fahmaan uguna adeegaan arday kasta.

  Kahor-K iyo Xanaanada: Barnaamijyo baddan oo Kahor-K ayaa lasoo bandhigay; macalin-bilaash ah iyo maalin-buuxda oo xanaanada ah ee loogu talogalay dhammaan qoysaska. www.pps.net (Raadi “Kindergarten”)

  Wareejin daryeel ilmo ah Kahor- iyo kadib-iskuulka: 503-916-3230, nhauth@pps.net

  Ingiriiska sida Luuqada Labbaad: 503-916-6525

  • Iska diiwaan geli iskuulka deriska kula ah. Haddii caawimaad luuqada ah loo baahdo, iska diiwaan geli Xarunta Soo dhoweynta, Agoosto. 19 illaa 28, 8 subaxnimo illaa 4 galabnimo. Xarumaha sidoo kale waxay qiimeyn kusamaynayaan heerka luuqada Ingiriiska ardayga:
   • Harrison Park: 2225 SE 87th Ave.
   • Wilson: 1151 SW Vermont St.
   • Roosevelt: 6491 N. Central St.

  Waxbarashada Gaarka ah: 503-916-3152

  • Iskuulada Dadweynaha Portland waxay kuboorinayaan qoysaska qabba welwelo kusaabsan horumarka ilmahooda kuwaas oo kayar da’da 5 in lagu sameeyo qiimeyn loogu talogalay adeegaha waxbarashada gaarka ah. Wac Barnaamijka Ilmanida Hore ee Multnomah, 503-261-5535, wixii kusaabsan wareejinta lagu wareejiyo Kooxda Qiimeynta Ilmanimada Hore ee Iskuulada Dadweynaha Portland. Ula xiriir si toos ah Kooxda Iskuulada Dadweynaha Portland haddii aad qabtid su’aalooyin: 503-916-3426. (English/Spanish)
  • Qoysaska kawelwelsan da’da-iskuulka waxbarashada ilmaha, dhaqaaqa, isku-filnaanta, xiriirka ama xirfadaha dareenka-bulshada waxaa khasab ku ah in ay kala hadlaan macalinka ilmaha waxyaabaha kusaabsan qiimeynta adeegaha. Haddii aad qabtid su’aalooyin, laxiriir maamulahaaga.

  Leh mowhibad iyo Talo: 503-916-3358

  • Ardayda dhigta K-12 ayaa marka hore laga soo sharxayaa dhinaca macalimiintooda ama waalidka/weliga kadibna waxaa laga qiimeynayaa dhinaca Iskuulada Dadweynaha Portland. Haddii ardayga buuxiyo shardiga, asaga ama ayada waxaa loo dooranayaa in uu kaqayb galo barnaamijka.

  Arday kasta wuu guuleysanayaa ayada oo aan loo eegin jinsiyadiisa ama fasalka

  Agaasimaha guud Carole Smith waxay dejisay seddex mudnaan siin oo loogu talogalay Iskuulada Dadweynaha Portland: wanaajin hore ee akhriska iyo qoraalka ah iyo qalinjebin dugsiga sare ah iyo heerar dhammeyn, iyo yareynta anshaxa takoorta ah marka labaabi’inayo kaladuwanaanta kusalaysan-jinsiga. Xeeladaha waxaa kamid ah kordhinta daryeelka diyaar u ahaanshaha kulliyada iyo shaqada ee lasocda Heerarka Gobolka Aasaasiga ah ee Guud; kadhisida iskuulada qarniga 21aad tooska barnaamijka xiriirka caasimada, iyo hubsashada helida barnaamij waxrabasho xoog leh uu helo iskuul kasta oo deris ah sidoo kale doorashooyinka lagu tagayo iskuulada kuyaala meel gaar ah oo diirada lasaaro.

  Iskuulo Wanaagsan. Derisyo Wanaagsan.

  Qoysaska waxaa loo dammaana qaadayaa boos ay kahelaan iskuulka deriskooda ah. Iskuulada Dadweynaha Portland waxaa loo qaybiyay siddeed kooxo oo ka kooban K 5/K 8 iyo iskuulo dhexe oo bixiya dugsiga sare, aan ka ahayn kooxda ama qaybta Jefferson halkaas oo ardaydu ay dooran karaan Jefferson ama mid kaweyn, dugsi sare oo dhow oo cinwaanka lagu qoondeeyay.

  Liiska iskuulada/macluumaada xiriirka

  Doorashooyin kale

  Wareejinta deriska: Si looga wareego iskuul deriska ah oo aan ahayn iskuulkaaga adiga laguu qoondeeyay waxaa khasab kugu ah in aad sameyso fayl codsi ah oo aad kusharxayso sababta. Codsashooyinka waxaa wanaagsan in labuuxiyo kahor Juun ee sannad dugsiyeedka xiga. Iskuulada Dadweynaha Portland waxay qiimeynaysaa oona go’aamineysaa codsigaaga.

  Iskuulada Diirada Lasaaro: ku gaar ah meelaha sida seyniska ama fanka. Kucodso bakhtiyaa nasiibka Febraayo.

  • Buckman Arts K-5
  • Creative Science School K-8
  • daVinci Arts Middle School
  • Hayhurst Odyssey K-8
  • Sunnyside K-8
  • Winterhaven K-8
  • Benson Polytechnic High School
  • Jefferson High School – Middle College for Advanced Studies

  Dhexgalka luuqada labbaad: kucodso bakhtiyaa nasiibka Febraayo ee heerka xanaanada ama samee fayl codsi ah oo heerarka sare ah. Macluumaada www.pps.net, 503-916-3120.

  Keliya qoysaska deriska ah

  Dhaxgalka Spanish

  • James John K-5 (George MS)
  • Rigler K-5 (Beaumont MS)
  • Scott K-8
  • Sitton K-5 (George MS)

  U furan qoysaska degan guud ahaa-degmada

  Dhaxgalka Spanish

  • Ainsworth K-5 (E/W Sylvan MS)
  • Atkinson K-5 (Mt. Tabor MS)
  • Beach K-8
  • Bridger K-8
  • Cesar Chavez K-8
  • Lent K-8

  Dhaxgalka Vietnamese:

  • Roseway Heights (K-3 growing to K-8)

  Dhaxgalka Chinese

  • King (K-3, growing to K-8)
  • Woodstock K-5 (Hosford MS)

  Dhaxgalka Russian:

  • Kelly K-5 (Lane MS)

  Dhaxgalka Japanese:

  • Richmond K-5 (Mt. Tabor MS)

  Waddooyinka Baddan ee Qalinjebinta: Ardayda qaarkooda waxay kafaa’ideystaan nidaamka bedelaada ah ay kujirto iskuulada bedelaada ah, barnaamijyada kahortaga kategida-iskuulka ama iskuulada madax banaan. www.pps.net, 503-916-5437.
  Katagey iskuulka qalinjebin la’aan? Wac Xarunta Dib isugu xirka Iskuulada Dadweynaha Portland si laguugu caawiyo dib ugu soo noqoshada iskuulka: 503-916-3956

  Raadi iskuulkaaga, barro waxyaabaha kusaabsan codsashooyinka, bakhtiyaa nasiibka iyo wax kabaddan Isqorida Iskuulada Dadweynaha Portland iyo Xarunta Wareejinta:503-916-3205; enrollment-office@pps.net; 501 N. Dixon St., Suite 140

  Xuquuqaha iyo Arimaha gaarka ah

  Oggolaanshaha sawirka: Fadlan kuwar geli xafiiska iskuulkaaga haddii aadan doonayn in ardaygaaga laga qaado sawir ama laga duubo fiidiyow loo isticmaalayo joornaalada warka Iskuulada Dadweynaha Portland, boggaga internetka, Facebook, warbaahinta warka iyo wax kabaddan intaan.

  Oggaysiisyada sannadlaha ah: Iskuulada Dadweynaha Portland waxay soo saartaa oggaysiisyo loogu talogalay qoysaska kuwaas oo khuseeya:

  1. (1) qaybinta “macluumaada buugga” ka ahaata diiwaanada waxbarashada ardayga;
  2. (2) diiwaanada ardayga;
  3. (3) sii deynta macluumaada isqorida ciidanka iyo kulliyada;
  4. (4) Ilaalinta Bedelaada Xuquuqaha Ardayga;
  5. (5) darajooyinka aqooneed ee macalinka ee kujira Cinwaanka I ee iskuulada;
  6. (6) qaybinta macluumaada ka ahaata kooxaha aan iskuulka-ahayn;
  7. (7) warbixinta gooni ahaanshaha iyo xakamaynta nafta sannadlaha ah.


  Kafiiri oggaysiisyada: www.pps.net (Raadi “Annual Notices”)

Arag PPS bogga internetka oo ku qoran luqaddaada

 • Waxa kale oo aanu idiin ku yeedhi xagga dhirtuba bogga internetka PPS wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaan ku rakibtay badhan Google Translate in ay soo saari doonaan turjumaad adag hoose ee bogga internetka kasta. Waxa ay u muuqataa sida tan:

  Google's Translation Icon

   

   

  Wixii hanuun ama gargaar dheeraad ah, fadlan la xiriir Khadka Luqadda. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka tag fariin la dabiiciga ah ee u yeedhataana iyo xubin ka mid ah shaqaalaha laba luqadood ku soo wici doona: 503-916-3586