• Site Council

  Why

  The purpose of the Site Council is to bring multiple perspectives of the Roseway Heights Middle School community together to affect positive changes for our students.  Also, it is  established pursuant to the Oregon Educational Act for the 21st Century for the purpose of helping improve student achievement.

  Who

  • 1 Principal

  • 2 Classified School Personnel

  • 3 Teachers

  • 3 Parents or 3 Community Members (Optional)

  • 3 Student

  What

  • Focus on improving students experience and achievement

  • Cultivating family and community engagement

  • Feedback for School Continuous Improvement Plan (SCIP)

  • The development of plans to improve the professional growth of the school's staff

  How

  • Examining students’ data

  • Delving into instructional programs

  • Strategizing on ways to improve family and community engagement

   

  Mục đích

  Mục đích của Hội đồng địa điểm là tập hợp nhiều quan điểm của cộng đồng Trường Trung học cơ sở Roseway Heights để tác động đến những thay đổi tích cực cho học sinh của chúng tôi. Ngoài ra, nó được thành lập theo Đạo luật Giáo dục Oregon cho Thế kỷ 21 nhằm mục đích giúp cải thiện thành tích của học sinh.

  Thành Viên

  • 1 hiệu trưởng

  • 2 Nhân viên trường học được phân loại

  • 3 giáo viên

  • 3 Phụ huynh hoặc 3 Thành viên Cộng đồng (Tùy chọn)

  • 3 sinh viên

  Mục Tiêu

  • Tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm và thành tích của học sinh

  • Nuôi dưỡng sự tham gia của gia đình và cộng đồng

  • Phản hồi cho Kế hoạch Cải tiến Liên tục của Trường (SCIP)

  • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhà trường

  Làm sao

  • Kiểm tra dữ liệu của học sinh

  • Đi sâu vào các chương trình giảng dạy

  • Chiến lược về các cách để cải thiện sự tham gia của gia đình và cộng đồng

  Por qué

  El propósito del consejo del sitio es reunir múltiples perspectivas de la comunidad de la escuela secundaria Roseway Heights para lograr cambios positivos para nuestros estudiantes. Además, se establece conforme a la Ley de Educación de Oregón para el siglo XXI con el fin de ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil.

  Quién

  • 1 directora

  • 2 Personal Escolar Clasificado

  • 3 profesores

  • 3 padres o 3 miembros de la comunidad (opcional)

  • 3 estudiante

  Qué

  • Centrarse en mejorar la experiencia y los logros de los estudiantes

  • Cultivar la participación de la familia y la comunidad

  • Retroalimentación para el Plan de Mejoramiento Continuo Escolar (SCIP)

  • El desarrollo de planes para mejorar el crecimiento profesional del personal de la escuela.

  Cómo

  • Consultar datos de alumnos

  • Profundizando en los programas de instrucción

  • Elaboración de estrategias para mejorar la participación de la familia y la comunidad

  If you are interested in learning more, please contact Principal Phu Dao at pdao@pps.net. • RHMS Monthly Site Council Meeting is in the school library from  5-6:30pm. 

  • 10/4/2023
  • 12/6/2023
  • 2/7/2024
  • 4/3/2024
  • 6/5/2024

  The agenda and minutes from this year's meetings can be found here.