• 8th Grade Information: Online now, Virtual Meeting Dec. 8, Campus Tour Dec. 14, 2021
   
  Dear future McDaniel students and families,
   
  We are excited to welcome you into our community and know there is a lot of information to share and things to see. Following this linked document you will learn how this year we are conducting our 8th Grade Information Night. It is a three-part event, the first one you can start right away by viewing the different informational videos leading up to our virtual Question and Answers night on Wednesday, Dec. 8th. And finally an opportunity to see the building for those new to the community or that have yet seen the new campus on Tuesday, Dec. 14th. This document with the program will also be found on our website: pps.net/mcdaniel
   
  Thank you for your time, sincerely,
  The McDaniel HS Staff
   
  *****.    *****.     *****
  Queridos estudiantes y familias futuras de McDaniel,
   
  Nos complace darle la bienvenida a nuestra comunidad y sabemos que hay mucha información para compartir y cosas que ver. Siguiendo este documento vinculado, aprenderá cómo este año estamos llevando a cabo nuestra Noche de Información del 8vo Grado. Es un evento de tres partes, la primera que puede comenzar de inmediato viendo los diferentes videos informativos previos y la segunda parte es nuestra noche virtual de Preguntas y Respuestas el miércoles 8 de diciembre. Y finalmente una oportunidad de ver el edificio para aquellos que son nuevos en la comunidad o que aún han visto el nuevo campus el martes, 14 de diciembre. Este documento con el programa también se encontrará en nuestro sitio web: pps.net/mcdaniel 
   
  Gracias por su timepo, sinceramente,
  El personal de McDaniel HS
   
  *****.    *****.     *****
  Các học sinh và gia đình tương lai của McDaniel thân mến,
   
  Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn vào cộng đồng của chúng tôi và biết rằng có rất nhiều thông tin để chia sẻ và những điều cần xem. Sau tài liệu được liên kết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chúng ta tiến hành Đêm Thông Tin Lớp 8 trong năm nay. Đây là một sự kiện gồm ba phần, sự kiện đầu tiên bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách xem các video thông tin khác nhau dẫn đến đêm Hỏi và Đáp qua trực tuyến của chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 12. Và cuối cùng là cơ hội để xem trường dành cho những người mới tham gia cộng đồng hoặc những người chưa nhìn thấy trường mới vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 12. Tài liệu này với chương trình cũng sẽ được tìm thấy trên trang web của chúng tôi: pps.net/mcdaniel
   
  Cảm ơn bạn đã dành thời gian, chân thành,
  Nhân viên McDaniel HS

  Learn more about McDaniel:

  McDaniel HS has 8 Career and Technical Education (CTE) programs, learn more below:

  CTE Programs

  CTE Programs Video

  Learn more information about McDaniel and our program offerings:

  McDaniel High School is one of 3 PPS high schools being modernized through the successful May 2017 Bond. Master planning was completed in June 2016 using funds from the 2012 Bond. Construction is underway and will finish by the late summer of 2021.

  Modernization Fact Sheet

  Modernization Fly Over Video

   

Last Modified on January 11, 2022