• Join us at Back to School Night!

    Back to School Night will be held at Whitman on 9/27 5:30-7. Pizza will be served

    La Noche de Regreso a Clases es el miércoles 27 de septiembre de 5:30 a 7. ¡Nuestra escuela ha tenido un gran comienzo de año! ¡Ven a comer pizza, conoce al personal de la escuela y aprende sobre todo lo relacionado con Whitman en nuestra jornada de puertas abiertas! Este evento incluirá nuestra reunión anual de Título I, la reunión anual de ESL y la presentación de TAG.

    Đêm trở lại trường diễn ra vào Thứ Tư ngày 27/9 5:30-7. Trường chúng ta đã có một khởi đầu năm học tuyệt vời! Hãy đến ăn pizza, gặp gỡ nhân viên nhà trường và tìm hiểu về mọi thứ của Whitman tại buổi khai giảng của chúng tôi! Sự kiện này sẽ bao gồm cuộc họp thường niên Tiêu đề I, cuộc họp thường niên ESL và thuyết trình TAG của chúng tôi.