• RCP Back to School Night

  Rose City Park Back to School Night Information 2019-20

  Hello Rose City Park Families--

  This is information about the upcoming Back To School Night, Thursday, September 19, 2019. We are very excited to have you visit your student’s classroom and meet the teachers of our community.  The idea of the night is to get to see the classrooms, talk to the teachers and get an overview of the program your student will be participating in this year. There will also be an opportunity to ask questions, sign up for conferences and check in with all of our support staff (counselor, Learning Center teachers, specialists, community partners, etc).  

  5:00-5-30 (Auditorium) TAG Information session: Come hear about the Talented and Gifted program at PPS and Rose City Park, how we identify students and get questions answered!

  5:30-6:00 (Room 206)  ELL information session.  Come learn about our ELL program and meet the teachers.

  Back to School Night Schedule:

  Childcare: The back to school night program is focused on adults, and there will be limited free childcare available on a first come basis (ages 4-10).  Childcare will be available from 6-7:30

  K-1 Families…. (English program 2nd graders will have a separate night when we have our new teacher in place!)

  6:00-6:30 pm Greeting/Welcome in Auditorium (K-1 only)

  6:30-6:45 pm Check in with specialists, counselors, ELL, SpEd, etc.

  6:45-7:15 pm Classroom time!  Go to your kids’ classroom

  3-5 Families…
  6:00-6:30 pm Go to classrooms!
  6:30-6:45 pm Check in with specialists, counselors, ELL, SpEd, etc.
  6:45-7:15 pm Greeting/Welcome in Auditorium (3-5)

  Thanks for all the support you show this school, we look forward to a great night!

  Jeremy Cohen and Anh Nguyen-Johnson
  Rose City Park K-5

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trường Rose City Park Thông tin về đêm trở lại trường 2019-20

  Xin chào các gia đình Trường Rose City Park

  Đây là thông tin về Đêm Trở Lại Trường sắp tới, Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng khi bạn đến thăm lớp học của học sinh và gặp gỡ các giáo viên trong cộng đồng của chúng tôi. Ý tưởng của đêm là được đến xem các lớp học, nói chuyện với các giáo viên và có được cái nhìn tổng quan về chương trình mà học sinh của bạn sẽ học trong năm nay. Cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi, đăng ký họp phụ huynh và gặp gỡ tất cả nhân viên hỗ trợ của chúng tôi (cố vấn, giáo viên Trung tâm Kiến thức, chuyên gia, đối tác cộng đồng, v.v.). 

  5:00 đến 5-30  (Hội trường) Phiên thông tin năng khiếu, tài năng (TAG): Hãy nghe về chương trình Tài năng và Năng khiếu tại PPS và Rose City Park, cách chúng tôi xác định học sinh và nhận câu hỏi được trả lời!

  5:30 đến 6: 00  (Phòng 206) Phiên thông tin Tiếng Anh Ngôn Ngữ Thứ Hai (ELL). Hãy tìm hiểu về chương trình ELL của chúng tôi và gặp gỡ các giáo viên.

  Lịch trình đêm trở lại trường: 

  Chăm sóc trẻ em: Chương trình đêm trở lại trường chỉ dành cho người lớn sẽ có dịch vụ giữ trẻ miễn phí. Giới hạn số trẻ ghi danh (độ tuổi 4-10). Dịch vụ Chăm sóc trẻ em sẽ bắt đầu từ 6:00 đến 7:30 tối.

  Gia đình Lớp Mẫu giáo - Lớp 1. (Chương trình tiếng Anh học sinh lớp 2 sẽ có một đêm riêng khi chúng tôi có giáo viên mới của chúng tôi!) 
  6:00 đến 6:30  Chào mừng tại hội trường (chỉ dành cho Mẫu giáo-Lớp 1) 
  6:30 đến 6:45  Gặp gỡ các chuyên gia, cố vấn, ELL, giáo dục đặc biệt, v.v. 
  6:45 đến 7:15  Đi thăm các lớp học!

  Gia đình Lớp 3 đến Lớp 5 
  6:00 đến 6:30  Thăm các lớp học! 
  6:30 đến 6:45  Gặp gỡ các chuyên gia, cố vấn, ELL, giáo dục đặc biệt, v.v
  6:45 đến 7:15  Chào mừng tại hội trường (lớp 3-5) 

  Cảm ơn sự hỗ trợ mà bạn đã làm cho trường chúng ta, chúng tôi mong chờ một đêm tuyệt vời! 

  Jeremy Cohen và Anh Nguyễn-Johnson 

  Trường Rose City Park K-5