• PTO Newsletter 10.31

  REMINDER - NO SCHOOL: FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019

  Upcoming Events
  11/01/19 NO SCHOOL
  11/05/19 PTO Equity Committee Meeting (meet in front of the library at 6:30pm)
  11/06/19 School Picture Retake Day
  11/11/19 NO SCHOOL
  11/18-11/26/19 Scholastic Book Fair
  11/21/19 PTA Clothing Closet Volunteer Opportunity for RCP (9:30 -1:30pm at Madison HS at Marshall Campus)
  11/25/19 -11/26/19 Teacher Appreciation Week (during Fall Conferences)
  12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills
  12/20/19  Yearbook Orders Due

  Rose City Park After Dark (RCPAD) Thank you to our amazing community who made it out for our 2nd Annual Rose City Park After Dark on Friday!  We made over $3000 that will go toward teacher grants, community events and to fund special projects for school safety and our playground.  We were able to pull this off because of all of our parent volunteers, PTO Board and folks donating candy, prizes and baked goods--THANK YOU! A special thank you to Tracy Bowles, the Event Coordinator on our PTO Board, as well as Christina Gladwin, our PTO VP, who got a killer deal on pizza from Domino's! What a great way to have fun, raise funds and celebrate our wonderful community!  Go Otters!

  The Door Decorating Contest Winners Are...1st Place goes to Mr Bennett's Class! 2nd Place goes to Ms. Haskell's Class! 3rd Place goes to Ms. Rubrecht's Class! Honorable mention goes to Ms. Mac and Ms. Evola for doing an outstanding job expanding their door decorating throughout the school and including all of the children in every class while bringing in curriculum to their decorations!  Nice work everyone and thank you for participating and voting! Here is a look at all the spooky classroom doors!

  NEW PTO Board Positions will be voted on in December.  This is your chance to join our PTO Board!  Please look for a table in the school's entrance in the next few weeks announcing available volunteer positions and to learn more about being a part of our active board that helps raise funds to support our teachers and students.

  Support Art Teacher, Ms Vang's, Amazon Wishlist.  We are so lucky to have a great art teacher at RCP this year, but unfortunately we have few supplies for the students.  If you are able to help, please follow the link to her Amazon Wishlist. https://amzn.to/2MZn69G

  Teacher Appreciation Week is during November conferences (Nov 25th and 26th).  We are looking for 1-2 people to help organize the meals for our hard-working teachers!  If you're interested in helping, please contact our board at: rosecityparkpto@gmail.com  

  PTA Clothing Closet Volunteers Needed for Thursday, November 21, 9:30 a.m. to 1:30 p.m.  Our day to staff the PTA Clothing Closet is Thursday, Nov. 21, 9:30am-1:30pm at Marshall High School, 3905 SE 91st Ave. We need volunteers from RCP to help run the store on this day. The PTA Clothing Closet, located at Marshall High School, assists students and their families with "gently-used" and new clothing items. The Portland Council PTA operates the non-profit organization, which is entirely volunteer managed and run. Please sign up for this great cause if you can come help! Contact Sara Kerr by 11/8 (301)520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Lost and Found Please check the lost and found located under the stairwell by kindergarten.  We could also use help organizing what is left there, so if you get to school early to pick up your child and have a few minutes to spare, please help out our hallway under the north side stairwell!

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Dance Day with the Grant Gendrills The Grant HS Gendrills dance team invite all K-8 students to GHS for a day of dance and fun! Dancers will be divided into age groups and will learn a dance routine. The day will end with a showcase for parents at 2pm! More info here. Register by Mon. Dec 2 here.

  Until next time,
  RCP PTO Board

  ---------------------------------------------
  NHẮC NHỞ-NGHỈ HỌC: THỨ SÁU, NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019

  Sự kiện sắp tới
  01/11/2019 NGHỈ HỌC
  05/11/19 Cuộc họp Ủy ban Công bằng PTO (họp trước thư viện lúc 6:30 chiều)
  06/11/19 Ngày chụp hình lại của trường
  11/11/19 NGHỈ HỌC
  18/11 - 26/11/19 Hội chợ sách Scholastic
  21/11/19 Cơ hội tình nguyện cho tủ quần áo của RCP-PTA  (9:30 -1: 30:00 tại Madison HS tại cơ sở Marshall)
  25/11/19 -11/26/19 Tuần Tri Ân Giáo Viên (trong tuần họp phụ huynh học sinh)
  02/12/19 - Ngày khiêu vũ với  Grant Gendrills
  20/12/19 - Hết hạn đơn đặt mua cuốn niên giám

  Sự kiện RCP Sau Khi Tối (RCPAD) Sự kiện RCP Cảm ơn bạn đã đến với cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi, những người đã tham gia vào sự kiện RCP Sau Khi Tối lần thứ 2 hàng năm vào thứ Sáu vừa qua! Chúng tôi đã quyên được hơn 3000 đô la sẽ dành cho các khoản trợ cấp của giáo viên, các sự kiện cộng đồng và để tài trợ cho các dự án đặc biệt như an toàn trường học và sân chơi của chúng ta. Chúng tôi đã có thể hoàn thành sự kiện này nhờ vào tất cả các tình nguyện viên phụ huynh, Hội đồng PTO và những người quyên góp kẹo, giải thưởng và đồ nướng - CẢM ƠN BẠN! Đặc biệt cảm ơn đến cô Tracy Bowles, Điều phối viên sự kiện trong Hội đồng quản trị PTO của chúng tôi, cũng như cô Christina Gladwin, phó chủ tịch hội PTO của chúng tôi, người đã có một thỏa thuận tuyệt vời với Domino's Pizza! Thật là một sự kiện tuyệt vời để vui chơi, gây quỹ và ăn mừng cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi! Đi Otters!

  Người chiến thắng cuộc Thi Trang Trí Cửa là ... Giải 1 thuộc về lớp của thầy Bennett! Giải 2 thuộc về lớp của cô Haskell! Giải 3 thuộc về lớp của cô Rubrecht! Sự đề cập đáng trân trọng dành cho cô Mac và cô Evola vì đã làm một công việc xuất sắc mở rộng trang trí cửa của họ trong toàn trường và bao gồm tất cả học sinh trong mỗi lớp học trong chương trình giảng dạy trang trí của họ! Cảm ơn mọi người đã làm tốt công việc này và đã tham gia vào việc bình chọn! Đây là liên kết để coi tất cả các cửa ma quái của lớp học!

  Ban điều hành mới cho Hội Phụ Huynh Học Sinh PTO sẽ được bình chọn vào tháng 12. Đây là cơ hội để bạn tham gia vào Hội đồng PTO của chúng tôi! Những thông tin và vai trò của thiện nguyện viên sẽ được để ở bàn dọc theo hành lang của trường trong vài tuần tới. Vui lòng kiểm tra, tìm hiểu làm thế nào để trở thành một thành viên tích cực giúp cho công việc gây quỹ cũng như hỗ trợ giáo viên và học sinh.

  Hỗ trợ giáo viên nghệ thuật, Ms Vang's, Amazon Wishlist. Chúng tôi rất may mắn khi có một giáo viên nghệ thuật tuyệt vời tại RCP năm nay, nhưng lại có rất ít đồ dùng cho học sinh. Nếu bạn có thể giúp đỡ, vui lòng theo liên kết Amazon Wishlist của cô ấy. https://amzn.to/2MZn69G

  Tuần lễ Tri Ân Giáo Viên cũng là tuần họp phụ huynh trong tháng 11 (ngày 25 và 26 tháng 11). Chúng tôi đang tìm kiếm 1-2 người để giúp tổ chức các bữa ăn cho các giáo viên đã và đang tận tâm làm việc của chúng tôi! Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ, vui lòng liên lạc với hội đồng quản trị của chúng tôi tại: rosecityparkpto@gmail.com

  Cần Thiện nguyện viên cho tủ quần áo PTA vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 9:30 sáng đến 1:30 chiều. Nhân viên tình nguyện xin có mặt tại trường trung học Marshall,  3905 SE 91st Ave .  Chúng tôi cần tình nguyện viên từ RCP để giúp điều hành công việc vào ngày này. Tủ quần áo PTA, đặt tại trường trung học Marshall, hỗ trợ học sinh và gia đình họ có được những quần áo "đã dùng sơ qua" và các quần áo mới. Hội đồng PTA Portland điều hành tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn do tình nguyện viên quản lý và điều hành. Vui lòng đăng ký cho sự kiện tuyệt vời này nếu bạn có thể đến giúp đỡ! Liên lạc Sara Kerr trước ngày 8 tháng 11 (301) 520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Mất và tìm thấy Vui lòng kiểm tra khu vực mất và tìm thấy nằm dưới cầu thang phía bắc của trường gần các lớp mẫu giáo. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ để sắp xếp  những gì còn lại ở đó, vì vậy nếu bạn có thể đến trường sớm vài phút để đón con, xin vui lòng giúp đỡ cho khu vực này !

  Ngày 20/12/2019 hết hạn đặt mua cuốn niên giám RCP Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / ngân phiếu. Xin nộp đơn đặt mua ở đây văn phòng! ngân phiếu trả cho Rose City Park.

  Ngày khiêu vũ với Grant Gendrills Nhóm nhảy Grant HS Gendrills mời tất cả học sinh K-8 đến GHS để có một ngày khiêu vũ  vui vẻ! Các vũ công sẽ được chia thành các nhóm tuổi và sẽ học một thói quen nhảy và sẽ kết thúc với buổi trình diễn dành cho cha mẹ vào lúc 2 giờ chiều! Thêm thông tin đây. Đăng ký vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12 ở đây.  

  Hẹn gặp lần tới,
  Hội đồng quản trị RCP