• RCP Bookfair!

  RCP SCHOOL BOOKFAIR WEBSITE

  Hello RCP Community! Mark your calendars for the Rose City Park Book Fair! 

  Dates: Monday, November 18th - Friday, November 22nd 8am-3:15pm

  AND

  Conference Days November 25 & 26th 8am-6pm

  The Book Fair is the biggest library fundraiser of the year! Last year were were able to raise $4,000 to purchase new books for students, fulfill teacher wish lists, add to our library supplies and increase technology options for all our students!

   I am looking forward to another successful event this year. 

  Volunteers! 

  I am looking for some volunteers to help set up and work as cashiers. If you are looking for a place to volunteer and help the whole RCP community, here is your chance! Click below for the sign up sheet: 

  This year parents have the option to create an ewallet for their student(s)! The Book Fair ewallet is an easy way to allow for your child shop during the school day without cash in their pocket. Parents can even leave notes to the cashier with spending instructions.  Click here on the Book Fair eWallet for more information.  

   

  See you at the fair! 

  Beth Ivester - eivester@pps.net

  RCP Teacher Librarian 


  TRANG MẠNG HỘI CHỢ SÁCH RCP

  Xin chào cộng đồng RCP! Đánh dấu vào lịch của bạn cho Hội chợ sách Rose City Park!

   Ngày: Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 - Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, 8 giờ sáng đến 3 giờ 15 chiều

   VÀ 

   Ngày 25 và 26 tháng Mười Một Họp Phụ Huynh, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối


   Hội chợ sách là chương trình gây quỹ lớn nhất trong năm cho thư viện! Năm ngoái chúng tôi đã quyên góp được 4.000 đô la để mua sách mới cho học sinh, hoàn thành danh sách mong muốn của giáo viên, thêm vào nguồn cung cấp tư liệu cho thư viện và phát triển các lựa chọn công nghệ cho tất cả học sinh của chúng tôi!

   Tôi đang mong chờ một sự kiện thành công khác trong năm nay.

  THIỆN NGUYỆN!

  Tôi đang tìm một số thiện nguyện viên để giúp thiết lập và làm việc thu ngân. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tình nguyện và giúp đỡ cộng đồng RCP, đây là cơ hội của bạn! Nhấp vào liên kết dưới đây để đăng ký:

  Năm nay phụ huynh có thể tự chọn để thiết lập một ewallet cho (các) học sinh của họ! Hội chợ sách ewallet là một cách dễ dàng để cho phép con bạn mua sách trong ngày học mà không cần tiền mặt trong túi. Phụ huynh thậm chí có thể để lại ghi chú cho nhân viên thu ngân với hướng dẫn chi tiêu. Nhấp vào biểu tượng Sách hội chợ điện tử bên dưới để biết thêm thông tin.

   

   Hẹn gặp lại bạn tại hội chợ nhé!   Beth Ivester - eivester@pps.net  Giáo viên thư viện RCP