• PTO News 11.15.19

  Upcoming Events 11/18-11/26/19 Scholastic Book Fair 11/21/19 PTA Clothing Closet Volunteer Opportunity for RCP (9:30 -1:30pm at Madison HS at Marshall Campus) 11/25/19 -11/26/19 Teacher Appreciation Week (during Fall Conferences) 12/04 - PTO General Meeting, 6:30 - 8pm in the Auditorium 12/04 - 12/11 Sock and Underwear drive 12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills 12/20/19  Yearbook Orders Due

  New volunteer/visitor sign-in There is a new sign-in process in PPS! The Raptor System is now up and running at RCP. Please ensure that ALL volunteers have completed the background check (please provide the link to family/friends who will be volunteering in the classrooms or on field trips). When you come to sign in for the first time with the new system, please have a valid ID (driver’s license, state ID, passport, consulate ID, etc) for us to scan. You may find more information here

  NEW PTO Board Positions will be voted on in December.  This is your chance to join our PTO Board!  Please look for a table in the school's entrance in the next few weeks announcing available volunteer positions and to learn more about being a part of our active board that helps raise funds to support our teachers and students.

  Support Art Teacher, Ms Vang's, Amazon Wishlist.  We are so lucky to have a great art teacher at RCP this year, but unfortunately we have few supplies for the students.  If you are able to help, please follow the link to her Amazon Wishlist. https://amzn.to/2MZn69G

  The PTO is hosting an appreciation dinner for our hard working teachers and staff on Monday November 25.  We need your help!  Volunteers are needed to bring a dish and/or help with set up and clean up.  Sign-up Here. If you have questions, please contact Karin at fallerk@msn.com 

  PTA Clothing Closet Volunteers Needed for Thursday, November 21, 9:30 a.m. to 1:30 p.m.  Our day to staff the PTA Clothing Closet is Thursday, Nov. 21, 9:30am-1:30pm at Marshall High School, 3905 SE 91st Ave. We need volunteers from RCP to help run the store on this day. The PTA Clothing Closet, located at Marshall High School, assists students and their families with "gently-used" and new clothing items. The Portland Council PTA operates the non-profit organization, which is entirely volunteer managed and run. Please sign up for this great cause if you can come help! Contact Sara Kerr by 11/8 (301)520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Lost and Found Please check the lost and found located under the stairwell by kindergarten.  We could also use help organizing what is left there, so if you get to school early to pick up your child and have a few minutes to spare, please help out our hallway under the north side stairwell!

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Dance Day with the Grant Gendrills The Grant HS Gendrills dance team invite all K-8 students to GHS for a day of dance and fun! Dancers will be divided into age groups and will learn a dance routine. The day will end with a showcase for parents at 2pm! More info here. Register by Mon. Dec 2 here.

  Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com

  Host an International Student in your Home! Want to introduce your family to new cultures and languages while providing a home for an international student?  Host families are needed for teens and university students from Japan this February and March. The students are coming for 2-4 weeks to share culture, practice English and join American households. They will attend language and cultural classes at Portland State University on weekdays and look forward to immersing themselves in your daily life on evenings and weekends! Hosting an international student is a wonderful way to connect your children to the broader world through friendship and help them cultivate a global perspective.  ANDEO Homestays is a local non-profit cultural exchange organization that has specialized in educational homestay programs for almost 40 years. For more information, visit our website andeo.org, call (503)-274-1776 or email chloe@andeo.info.org

  Until next time,
  RCP PTO Board

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sự kiện sắp tới
  18/11 - 26/11/19 Hội chợ sách Scholastic
  21/11/19 Cơ hội tình nguyện cho tủ quần áo của RCP-PTA (9:30 -1: 30:00 ở Madison HS tại cơ sở Marshall)
  25/11/19 -11/26/19 Tuần Tri Ân Giáo Viên (trong tuần họp phụ huynh học sinh)
  12/04 -Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh 6:30 - 8:00 tối tại hội trường
  12/04 - 12/11 Quyên góp vớ và đồ lót
  07/12/19 - Ngày khiêu vũ với  Grant Gendrills
  20/12/19 - Hết hạn đơn đặt mua cuốn niên giám

  Đăng nhập mới của tình nguyện viên/khách truy cập  Có một quy trình đăng nhập mới trong sở học chánh PPS! Hệ thống Raptor hiện đang hoạt động tại RCP. Hãy đảm bảo rằng TẤT CẢ các tình nguyện viên đã hoàn thành kiểm tra lý lịch (vui lòng cung cấp liên kết đến gia đình/bạn bè, những người sẽ tình nguyện trong lớp học hoặc trong các chuyến đi tham quan ngoài trường học). Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên với hệ thống mới, vui lòng có ID hợp lệ (bằng lái xe, ID tiểu bang, hộ chiếu, ID lãnh sự quán, v.v.) để chúng tôi xác nhận. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây

  RCP PTO sẽ tổ chức một bữa tiệc tri ân các giáo viên và nhân viên làm việc chăm chỉ của chúng ta vào thứ Hai ngày 25 tháng 11. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Cần những thiện nguyện viên mang theo một món ăn để giúp cho việc sắp xếp và dọn dẹp. Đăng Ký ở Đây. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Karin tại fallerk@msn.com 

  Hỗ trợ giáo viên nghệ thuật, Ms Vang's, Amazon Wishlist. Chúng tôi rất may mắn khi có một giáo viên nghệ thuật tuyệt vời tại RCP năm nay, nhưng lại có rất ít đồ dùng cho học sinh. Nếu bạn có thể giúp đỡ, vui lòng nhấp vào liên kết Amazon danh sách mong muốn của cô ấy. https://amzn.to/2MZn69G

  Bữa ăn cho giáo viên cũng là tuần họp phụ huynh trong tháng 11 (ngày 25 và 26 tháng 11). Chúng tôi đang tìm kiếm 1-2 người để giúp tổ chức các bữa ăn cho các giáo viên đã và đang tận tâm làm việc của chúng tôi! Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ, vui lòng liên lạc với hội đồng quản trị của chúng tôi tại: rosecityparkpto@gmail.com

  Cần Thiện nguyện viên cho tủ quần áo PTA vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 9:30 sáng đến 1:30 chiều. Nhân viên tình nguyện xin có mặt tại trường trung học Marshall,  3905 SE 91st Ave .  Chúng tôi cần tình nguyện viên từ RCP để giúp điều hành công việc vào ngày này. Tủ quần áo PTA, đặt tại trường trung học Marshall, hỗ trợ học sinh và gia đình họ có được những quần áo "đã dùng sơ qua" và các quần áo mới. Hội đồng PTA Portland điều hành tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn do tình nguyện viên quản lý và điều hành. Vui lòng đăng ký cho sự kiện tuyệt vời này nếu bạn có thể đến giúp đỡ! Liên lạc Sara Kerr trước ngày 8 tháng 11 (301) 520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Mất và tìm thấy Vui lòng kiểm tra khu vực mất và tìm thấy nằm dưới cầu thang phía bắc của trường gần các lớp mẫu giáo. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ để sắp xếp những gì còn lại ở đó, vì vậy nếu bạn có thể đến trường sớm vài phút để đón con, xin vui lòng giúp đỡ cho khu vực này !

  Ngày 20/12/2019 hết hạn đặt mua cuốn niên giám RCP  Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / ngân phiếu. Xin nộp đơn đặt mua ở đây hay nộp ở văn phòng! ngân phiếu trả cho Rose City Park.

  Ngày khiêu vũ với Grant Gendrills Nhóm nhảy Grant HS Gendrills mời tất cả học sinh K-8 đến trường GHS để có một ngày khiêu vũ  vui vẻ! Các vũ công sẽ được chia thành các nhóm tuổi và sẽ học một thói quen nhảy và sẽ kết thúc với buổi trình diễn dành cho cha mẹ vào lúc 2 giờ chiều! Thêm thông tin đây. Đăng ký vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12 ở đây.  

  Bảng thông báo cần Tình nguyện viên  Bạn có sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp làm bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm sẽ ít việc hơn, vì vậy vui lòng liên hệ với Dezire Clark nếu bạn có thể giúp đỡ dezcclarke@gmail.com

  Lưu giữ sinh viên quốc tế tại nhà của bạn! Bạn muốn giới thiệu gia đình của bạn với các nền văn hóa và ngôn ngữ mới khi cung cấp một chỗ ở  cho một sinh viên quốc tế? Gia đình nhận lưu giữ thì cần thiết cho thanh thiếu niên và sinh viên đại học đến từ Nhật Bản vào tháng Hai và tháng Ba. Các sinh viên sẽ đến từ 2-4 tuần để chia sẻ văn hóa, thực hành tiếng Anh và hòa nhập vào các gia đình Mỹ. Họ sẽ tham dự các lớp học ngôn ngữ và văn hóa tại Đại học Portland vào các ngày trong tuần và mong muốn đắm mình trong cuộc sống hàng ngày vào các buổi tối và cuối tuần! Lưu giữ một sinh viên quốc tế là một cách tuyệt vời để kết nối con bạn với thế giới rộng lớn hơn thông qua tình bạn và giúp chúng nuôi dưỡng một viễn cảnh toàn cầu. ANDEO Homestays là một tổ chức địa phương trao đổi văn hóa phi lợi nhuận, chuyên về các chương trình Homestay giáo dục trong gần 40 năm. Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi andeo.org , gọi (503) -274-1776 hoặc email chloe@andeo.info.org

  Hẹn gặp lần tới,
  Hội đồng quản trị RCP