• RCP PTO News - 1.31.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Opens
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Demystifying communication at Rose City Park aka: How do I get information about what's happening at school?

  EMAILS: Emails usually come from Jeremy Cohen, RCP PTO, or Kendall Bromley. All families should receive an email with information from the PTO weekly. TIP: If you're not getting emails, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list! The email address may be from noreply@pps.net sometimes - add this to your contacts to ensure you’re getting them in your inbox!

  TEXTS: All families should receive occasional texts with urgent/timely information: bus updates, event reminders, etc. TIP: If you're not getting texts, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list!  Text “Yes” to 68453 to begin receiving information!

  SCHOOL WEBSITE: The school website is where you can see the school calendar and any updated messages from the principal. www.pps.net/rosecitypark

  PTO WEBSITE: The PTO just launched a new website to share all PTO-related news. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Our school has a number of private Facebook groups with different moderators where families share information. This is where most of the after-school program information is shared for now.
  Rose City Park PTO: School-wide information moderated by PTO members.
  Each grade level also has a Facebook group to connect families with same-grade children.
  Rose City Park 5th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 4th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 3rd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 2nd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 1st Grade  (2019-2020)
  Rose City Park Kindergarten (2019-2020)

  *Please Note: Rose City Park Elementary Parents group is now closed/inactive.  

  INSTAGRAM: @rcp_otters Our school has an awesome Instagram that shows what the kids are up at school, in the library, at the gym, on the playground, in class, etc. 

  SLACK: The PTO board and committee volunteers use this app as a way to communicate quickly and easily without the need for a million emails. TIP: Email the board at rosecityparkpto@gmail.com if you'd like to be added! 

  Sandwich boards and posters around school: The PTO regularly posts upcoming events and information on the sandwich boards inside the hallways on the 2nd floor at N and S entrances and at the Campfire entrance in the cafeteria. Check there and on the doors, windows and walls near the N and S entrances for reminders and updates! 

  ------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cập nhật thông tin liên lạc ở trường Rose City Park aka: Làm thế nào để tôi nhận được thông tin về những gì đang xảy ra ở trường?

  ĐIỆN THƯ: Email thường đến từ Jeremy Cohen, RCP PTO hoặc Kendall Bromley. Tất cả các gia đình sẽ nhận được một email với thông tin từ PTO hàng tuần. MIPO: Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Địa chỉ email có thể từ noreply@pps.net đôi khi - thêm phần này vào danh bạ của bạn để đảm bảo bạn nhận được chúng trong hộp thư của mình! 

  TIN NHẮN: Tất cả các gia đình nên nhận được các tin nhắn khi có sự việc xảy ra với thông tin khẩn cấp / kịp thời: cập nhật xe buýt, nhắc nhở sự kiện, v.v. MIPO: Nếu bạn không nhận được tin nhắn, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Nhắn vào "Yes" ở 68453 để bắt đầu nhận thông tin!

  TRANG MẠNG TRƯỜNG: Trang mạng của trường là nơi bạn có thể xem lịch học và bất kỳ tin nhắn cập nhật nào từ hiệu trưởng. www.pps.net/rosecitypark

  TRANG MẠNG PTO: PTO vừa ra mắt một trang mạng  mới để chia sẻ tất cả các tin tức liên quan đến PTO. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Trường chúng ta có một số nhóm Facebook riêng với những người điều hành khác nhau nơi các gia đình chia sẻ thông tin. Đây là nơi mà hầu hết các thông tin chương trình sau giờ học được chia sẻ.
  Hội phụ huynh PTO: Thông tin toàn trường được thông qua bởi các thành viên PTO
  Mỗi cấp lớp cũng có một nhóm Facebook để kết nối các gia đình có học sinh cùng lớp.
  Rose City Park lớp 5 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 4 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 3 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 2 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 1 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp mẫu giáo (2019-2020)

  * Xin lưu ý: Nhóm phụ huynh tiểu học Rose City Park hiện đang đóng cửa / không hoạt động.

  INSTAGRAM: @rcp_otters Trường học của chúng ta có một Instagram tuyệt vời cho thấy những gì trẻ em đang ở trường, trong thư viện, tại phòng tập thể dục, trên sân chơi, trong lớp, v.v.

  Slack: Ban điều hành hội phụ huynh và các tình nguyện viên sử dụng ứng dụng này như một cách để giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đến một triệu email. MIPO: Gửi email cho hội đồng quản trị tại rosecityparkpto@gmail.com nếu bạn muốn được tham gia  vào!

  Bảng và những tờ rơi xung quanh trường học: PTO thường xuyên đăng các sự kiện và thông tin sắp tới trên bảng ở hành lang trên tầng 2 lối vào phía Bắc và Nam và  lối vào Campfire trong phòng ăn trưa. Kiểm tra ở đó và trên các cửa ra vào, cửa sổ và tường gần lối vào phía Bắc và Nam để được nhắc nhở và cập nhật!