• RCP PTO News - 2.5.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Open
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Racial Equity Learning Community Meeting! Tuesday, February 11, 6:30-8:30 p.m., RHMS Library The RHMS Racial Equity Learning Community invites parents, teachers, staff, (and students, if they are interested!) to come to our next meeting, Tuesday, February 11 from 6:30 - 8:30 in the RHMS library. We'll be discussing how to talk with your kids about race, racism, and anti-racism.

  Here are a couple of resources to spark conversation. You don't have to read/watch in order to join the conversation:

  What White Children Need to Know About Race 

  Raising Anti-racist White Kids: A Conversation for All of Us 

  Feel free to bring a dish, snack, or drink to share. If you have questions or want to join our Google group for updates, please contact daneen.bergland@gmail.com.

  Dough for Dollars - Pizzicato Fundraiser Tuesday February 11th is Dough for Dollars night at the NE Fremont Pizzicato to benefit RCP PTO. Pre-Order Pizzicato Gift Cards in $25 increments - for use any time. The pre-order forms will be sent home or you can print out the form attached to this email. Pre-order forms and payments are due in the office by RCP PTO receives 20% of the proceeds from gift cards as well as 20% of sales on 2/11. Use your gift cards on 2/11 to double your contribution, or save them to use in the future. Pre-ordered gift cards are not required to be used for the fundraiser, they are just a way to double the money we raise.

  ----------------------------------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt  

  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cuộc Họp Cộng Đồng học tập Công Bằng Chủng Tộc! Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, lúc 6:30-8:30 chiều, Thư viện trường Roseway Heights Middle School. Cộng đồng Học Tập Công Bằng Chủng Tộc mời phụ huynh, giáo viên, nhân viên, (và học sinh, nếu họ quan tâm!) đến cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, từ 6:30 - 8:30 trong thư viện trường RHMS. Chúng ta sẽ thảo luận về cách nói chuyện với con bạn về chủng tộc, phân biệt chủng tộc và chống phân biệt chủng tộc.

  Dưới đây là một vài nguồn tài liệu để làm tia lửa cho cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải đọc / xem để tham gia cuộc trò chuyện:

  Những gì trẻ em da trắng cần biết gi về chủng tộc https://www.nais.org/magazine/indeperee-school/summer-2014/what-white-children-need-to-ledge-about-race/

  Nuôi dạy những trẻ em da trắng chống phân biệt chủng tộc: Cuộc trò chuyện cho tất cả chúng ta https://www.youtube.com/watch?v=w14nUdUDqw8

  Hãy mang theo một món ăn, đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống để chia sẻ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tham gia nhóm Google của chúng tôi để cập nhật, vui lòng liên lạc daneen.bergland @ gmail .

  Dough for Dollars - Pizzicato gây quỹ Thứ ba ngày 11 tháng 2 là đêm Dough for Dollars tại NE Fremont Pizzicato để mang lại lợi ích cho RCP PTO. Thẻ quà tặng Pizzicato đặt trước với số tiền $25 - để sử dụng bất cứ lúc nào. Các mẫu đơn đặt mua hàng  trước sẽ được gửi về nhà hoặc bạn có thể in ra mẫu đính kèm với email này. Các hình thức đặt mua hàng trước và thanh toán được nhận ở văn phòng hạn chót vào ngày 2/11 vì RCP PTO sẽ nhận được 20% số tiền thu được từ thẻ quà tặng cũng như 20% tổng số doanh thu. Sử dụng thẻ quà tặng của bạn vào ngày 2/11 để  được nhân đôi đóng góp của bạn hoặc lưu chúng để sử dụng trong tương lai. Thẻ quà tặng đặt trước không bắt buộc phải sử dụng cho việc gây quỹ, chúng chỉ là một cách để được nhân đôi số tiền chúng tôi quyên góp.