• RCP PTO News - 2.13.2020

  2/17/20 President's Day - No School Monday
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm - 8pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm
  3/5/20 Literacy Night 6pm - 7:30pm
  3/13/20 Party at the Park School Dance 6:30pm - 8pm

  PTO General Meeting - Everyone is invited - The next PTO General Meeting is an important one. We will be nominating people to join the PTO Board and to lead Committees who will work on our community goals. Come to learn about PTO participation and leadership roles in a fun and informal way while you get to know other parents and families. The meeting is Thursday, Feb 20 at 6:30 in the school auditorium. Snacks and drinks will be provided at the meeting. Childcare and pizza provided for children. Vietnamese interpretation will be available. We hope that everyone who is able to, will come join us and be involved in the work to make our school the best it can be for all of our students. 

  Connect to Kindergarten -  There are two nights for incoming kindergarten families to learn about what Rose City Park has to offer, including our wonderful Vietnamese Immersion Program. Feb 18 and 26 at 6pm. Vietnamese interpretation will be available on 2/18 only. If you know anyone in the neighborhood with a future kindergartner, please spread the word. Students outside of our neighborhood boundary are eligible for the Vietnamese Immersion program. 

  Pizzicato Night - Thanks to everyone who bought gift cards and food at Pizzicato Tuesday night! Our school earned $869 which is a terrific turnout.

  -------------------

  17/2/20 Ngày Tổng Thống - Nghỉ Học Thứ Hai
  18/2/20 Kết nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp Tổng Quát Hội Phụ Huynh Học Sinh
  26/2/20 Kết Nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều
  3/5/20 Đêm Văn Hóa 6 giờ chiều - 7:30 tối
  3/13/20 Tiệc Khiêu Vũ tại RCP 6:30 chiều - 8:00 tối

  Đại hội đồng PTO - Mọi người đều được mời - Tiếp theo là một cuộc họp quan trọng cho đại hội PTO. Chúng tôi sẽ đề cử mọi người tham gia Hội đồng PTO và lãnh đạo các Ủy ban, những người sẽ làm việc hầu thực hiện các mục tiêu cho cộng đồng chúng ta. Hãy đến để tìm hiểu về vai trò tham gia và lãnh đạo của PTO một cách vui vẻ và thân mật trong khi bạn làm quen với các bậc phụ huynh và các gia đình khác. Cuộc họp là thứ Năm, ngày 20 tháng 2 lúc 6:30 trong khán phòng của trường. Đồ ăn nhẹ và thức uống sẽ được cung cấp tại cuộc họp. Chăm sóc trẻ em và pizza (cho trẻ em) cũng như thông dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người có khả năng, sẽ tham gia với chúng tôi vào công việc để làm cho trường của chúng ta trở thành ngôi trường tốt nhất cho tất cả các học sinh của chúng ta.

  Kết nối Mẫu Giáo - Có hai đêm để các gia đình mẫu giáo đến tìm hiểu về những gì trường Rose City Park có được, bao gồm Chương trình song ngữ Việt Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Ngày 18 và 26 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. Thông dịch tiếng Việt sẽ chỉ có sẵn vào ngày 2/18. Nếu bạn biết bất cứ ai trong khu vực lân cận có một học sinh mẫu giáo trong tương lai, xin vui lòng truyền bá thông tin này. Học sinh ngoài ranh giới khu vực của chúng ta cũng hợp lệ để ghi danh vào chương trình này.

  Đêm Pizzicato - Cảm ơn tất cả mọi người đã mua thẻ quà tặng và thực phẩm tại Pizzicato tối thứ Ba! Trường học của chúng ta đã quyên góp được $869 đô la, đó là một kết quả tuyệt vời.