• Kindergarten Registration!

    Register for Kindergarten Online!
    If you have a child who will be 5 years old by September 1, please register for kindergarten! To register, go to pps.net/kinderenroll. The process takes 20-30 minutes and school staff will follow up with you later in the summer. With schools closed, online registration is the easiest option, but paper options will be available soon. You don’t need to register if your child attends a PPS Head Start or Pre-Kindergarten program.

    Đăng ký Học Mẫu Giáo Trực Tuyến! Nếu quý vị có một bé lên 5 tuổi vào Ngày 1 Tháng 9, xin vui lòng đăng ký học mẫu giáo! Để đăng ký, truy cập vào pps.net/kinderenroll . Quá trình này mất khoảng 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với quý vị trong mùa hè này. Trong khi các trường học đóng cửa, thì đăng ký trực tuyến là sự lựa chọn dễ nhất, nhưng chọn điền đơn trên giấy cũng sẽ sớm được cung cấp. Quý vị không cần phải đăng ký nếu con em quý vị đang tham gia chương trình Head Start hoặc Lớp Mầm Non ở PPS.

    ¡Inscripciones para el Kínder en línea! Si su/s hijos/as van a tener 5 años antes del 1ero de septiembre, por favor inscríbalos. Diríjase a: https://www.pps.net/kinderenroll para inscribir a sus hijos/as en Kínder. El proceso dura entre 20-30 minutos y el personal de la escuela los contactara después en el verano. Ya que las escuelas están cerradas, tener las inscripciones en línea es la opción más fácil, pero muy pronto la hoja de inscripción estará disponible. Si sus hijos/as están asistiendo a un programa escolar de PPS Head Start o Pre-kinder, no es necesario que usted los/as inscriba.