• RCP Community Meeting! TAG Night! ELL Night!

  Community Meeting!  TAG Night!  ELL Night!

  Hello Rose City Park!

  This Wednesday, 11/18/2020  we have a special evening planned for our community.  

  At 5:30pm, we will start with TAG (Talented and Gifted) Night to let folks know about the process for identification for TAG as well as how our school serves those students. 

  At 6:00pm, we will host an information session for our ELL (English Language Learners) program for families who have questions about how we serve students who are learning English. 

  At 6:30pm, we will begin our next Community Meeting. This meeting, like those before it will include a short presentation from Principal Cohen about our upcoming events, School Improvement Plan process, and then we will open up for questions.  

  Here is the meeting link for all 3 meetings!  meet.google.com/pyc-ukwe-wue

  We can’t wait to see you!

  --------------------------------------------------------------

  Cuộc họp cộng đồng!  Đêm TAG! Đêm ELL!

   Xin chào Rose City Park!

   Thứ Tư này, 18/11/2020, chúng tôi có một buổi tối đặc biệt được lên kế hoạch cho cộng đồng của chúng ta.

   Vào lúc 5:30 chiều, chúng tôi sẽ bắt đầu với Đêm TAG (Tài năng và Năng khiếu) để mọi người biết về quy trình xác định TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU cũng như cách trường chúng ta phục vụ những học sinh đó.

   Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thông tin về chương trình ELL (Học sinh học anh ngữ) của chúng tôi cho những gia đình có thắc mắc về cách chúng tôi phục vụ những học sinh đang học tiếng Anh. 

   Vào lúc 6:30, chúng tôi sẽ bắt đầu Cuộc họp Cộng đồng tiếp theo của chúng ta. Cuộc họp này, giống như những cuộc họp trước đó sẽ bao gồm một bài thuyết trình ngắn của Hiệu trưởng Cohen về các sự kiện sắp tới của chúng tôi, quy trình Kế hoạch Cải thiện Trường học, và sau đó chúng tôi sẽ có phần trả lời câu hỏi.

   Đây là liên kết cho cả 3 cuộc họp! meet.google.com/pyc-ukwe-wue

    Chúng tôi rất mong được gặp bạn!