Connect to Kindergarten Events for the 2024-2025 School Year

Connect to Kindergarten Events for the 2024-25 School Year 

Vietnamese Prospective Parent Information Meetings: 

In Person

 • Monday, February 19, 5:30-6:30 p.m

 • Thursday, February 22, 9:00-10:00 a.m.

Virtual

 • Wednesday, March 6, 5:30-6:30 p.m.

           Video call link: https://meet.google.com/omb-ewrn-hpi
           Or dial: ‪(US) +1 601-557-0222‬ PIN: ‪351 520 215‬#

 • Monday, March 11, 9:00-10:00 a.m.

           Video call link: https://meet.google.com/kpb-qmoz-ots
           Or dial: ‪(US) +1 661-249-9176‬ PIN: ‪884 149 956‬#

 Neighbourhood Connect to Kindergarten Events:

 In Person

 • Thursday, April 25, 5:00-6:00 p.m

 • Monday, June 17, 2:00-3:00 p.m

Please check back soon for more information regarding these events. We look forward to seeing you at our school!

______________________________________________

Các Sự kiện Kết Nội Mẫu Giáo trong Năm học 2024-25 

Cuộc họp thông tin dành cho phụ huynh tương lai người Việt tại trường Rose City Park:

Trực Tiếp

 • Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024, 5:30-6:30 chiều. 

 • Thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024, 9:00-10:00 sáng 

Trực Tuyến

 • Thứ Tư, ngày 6 tháng 3, 5:30-6:30 chiều 

           Video call link: https://meet.google.com/omb-ewrn-hpi
           Or dial: ‪(US) +1 601-557-0222‬ PIN: ‪351 520 215‬#

 • Thứ Hai, ngày 11 tháng 3, 9:00-10:00 sáng

            Video call link: https://meet.google.com/kpb-qmoz-ots
            Or dial: ‪(US) +1 661-249-9176‬ PIN: ‪884 149 956‬#

Kết nối Mẫu giáo chương trình tiếng Anh tại Trường Rose City Park

Trực Tiếp

 • Thứ Năm, ngày 25 tháng 4, 5 giờ chiều - 6 giờ chiều

 • Thứ Hai, ngày 17 tháng 6, 2 giờ chiều - 3 giờ chiều

Vui lòng kiểm tra lại sớm để biết thêm thông tin về những sự kiện này. Chúng tôi mong được gặp bạn tại trường của chúng ta!