Rose City Park Site Council

 • The Rose City Park Site Council is a group of parents or guardians, staff, community members, and administrators who meet monthly to focus on overall school improvement and family engagement.  The Site Council will review data, make recommendations for the school improvement plan, and increase family engagement.  

  Attached is the ballot and prospective statements for the candidates.  Parent/guardian candidates listed on this ballot were self-nominated or nominated by fellow parents. The voting deadline is 11:59 p.m. on November 17, 2023.

  Uỷ Ban Hội Đồng trường Rose City Park là một nhóm gồm các phụ huynh hoặc người giám hộ, nhân viên, thành viên cộng đồng và quản trị viên gặp nhau hàng tháng để tập trung vào việc cải thiện tổng thể trường học và sự tham gia của gia đình. Hội đồng trường sẽ xem xét dữ liệu, đưa ra đề xuất cho kế hoạch cải tiến trường học và tăng cường sự tham gia của gia đình. 

   

  Đính kèm là phiếu bầu và phát biểu quan điểm của các ứng cử viên. Các ứng cử viên phụ huynh/người giám hộ có tên trong lá phiếu này là do các phụ huynh đồng nghiệp tự đề cử hoặc đề cử. Hạn chót bỏ phiếu là 23:59. vào ngày 17 tháng 11 năm 2023.

   

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   

  November 27th, 3:30: Site Council Meeting

   

  Ngày 27 tháng 11, 3:30 chiều: Họp Uỷ Ban Hội Đồng