Xem trang web của PPS trong ngôn ngữ của quý vị

  • Chúng tôi mời quý vị duyệt các trang web PPS để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã cài đặt một nút Google Translate sẽ sản xuất một bản dịch phỏng ở dưới cùng của mỗi trang web. Nó giống như thế này:

    Google's Translation Icon

     

    Để được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên lạc với Đường Giây Ngôn Ngữ (Language Line). Để lại một tin nhắn với lý do cuộc gọi của quý vị và một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị càng sớm càng tốt: 503-916-3584