• Visit www.pps.net/it or 

  English: 503-916-3375
  Español: 503-916-3582
  中文:503-916-3585
  Tiếng Việt: 503-916-3584
  Soomaali: 503-916-3586
  Русский: 503-916-3583

  Comments (-1)
 • To best reach the office staff please email them at:

  Madalyn Tran (Eng/Viet) - mtran3@pps.net

  Kendall Bromley (Eng) - kbromley@pps.net

  Anh Nguyen-Johnson (Eng) - anguyenj@pps.net

  Jeremy Cohen (Eng) - jcohen@pps.net

   

  If this is an urgent matter, please call our Principal, Jeremy Cohen, at 503-319-3245.

  Comments (-1)

Rose City Park Elementary School

Một cộng đồng học tập và cùng nhau phát triển
A Community Learning and Growing Together

2334 NE 57th AvePortland, OR 97213Ph (503) 916-6765Fx (503) 916-2636

Ph Fx

Ph Fx

Rose City Park News

View All
 • RCP Tet Celebration

  You can watch the RCP Tet Celebration from Feb 11 HERE!

   TET celebration

 • RCP VDLI Tea

  Couldn't attend the VDLI Principal Tea on 12.08.2020? You can find the video here.

 • RCP Community Meeting - 12.03.2020

  Find the RCP Community meeting from 12.03.2020 here.

 • RCP Art Gallery

  Find the RCP Art Gallery here!

 • RCP Community Meeting! TAG Night! ELL Night!

  View the video of the full evening of meetings here

   

   Tag night slide presentation

  ELL night slide presentation

  Community Meeting slide presentation

 • RCP Community Meeting! TAG Night! ELL Night!

  Community Meeting!  TAG Night!  ELL Night!

  Hello Rose City Park!

  This Wednesday, 11/18/2020  we have a special evening planned for our community.  

  At 5:30pm, we will start with TAG (Talented and Gifted) Night to let folks know about the process for identification for TAG as well as how our school serves those students. 

  At 6:00pm, we will host an information session for our ELL (English Language Learners) program for families who have questions about how we serve students who are learning English. 

  At 6:30pm, we will begin our next Community Meeting. This meeting, like those before it will include a short presentation from Principal Cohen about our upcoming events, School Improvement Plan process, and then we will open up for questions.  

  Here is the meeting link for all 3 meetings!  meet.google.com/pyc-ukwe-wue

  We can’t wait to see you!

  --------------------------------------------------------------

  Cuộc họp cộng đồng!  Đêm TAG! Đêm ELL!

   Xin chào Rose City Park!

   Thứ Tư này, 18/11/2020, chúng tôi có một buổi tối đặc biệt được lên kế hoạch cho cộng đồng của chúng ta.

   Vào lúc 5:30 chiều, chúng tôi sẽ bắt đầu với Đêm TAG (Tài năng và Năng khiếu) để mọi người biết về quy trình xác định TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU cũng như cách trường chúng ta phục vụ những học sinh đó.

   Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thông tin về chương trình ELL (Học sinh học anh ngữ) của chúng tôi cho những gia đình có thắc mắc về cách chúng tôi phục vụ những học sinh đang học tiếng Anh. 

   Vào lúc 6:30, chúng tôi sẽ bắt đầu Cuộc họp Cộng đồng tiếp theo của chúng ta. Cuộc họp này, giống như những cuộc họp trước đó sẽ bao gồm một bài thuyết trình ngắn của Hiệu trưởng Cohen về các sự kiện sắp tới của chúng tôi, quy trình Kế hoạch Cải thiện Trường học, và sau đó chúng tôi sẽ có phần trả lời câu hỏi.

   Đây là liên kết cho cả 3 cuộc họp! meet.google.com/pyc-ukwe-wue

    Chúng tôi rất mong được gặp bạn!

 • RCP Community Meeting -10/28/2020

  Watch the RCP Community Meeting from October 28th here!

 • RCP Teacher Parade - Friday Oct 30th, 3pm!

  Fall Food Drive Parade!! This Friday October 30th starting at 3pm come greet and be greeted by our fantastic RCP teachers and staff! Feel free to come dressed in costume and stop by one of the 9 locations along the parade route for a special treat! The PTO will also be collecting non-perishable food donations at these locations to be distributed to families in need within our community! Make sure to wear a mask and maintain social distancing by staying 6ft apart. Please refer to the parade map to find the closest location to you. Donations can also be brought to the RCP parking lot from 4-5pm. Donations will be distributed to families in the RCP community by our counselors and SUN director.

  The parade route will follow the same route used for the spring teacher parade: Starting at RCP and heading South and West toward the Golf Course, then back East toward Hollywood, then North and West toward RWH ending at Portland Beauty School. If you live far away, come find a safe spot near the end of the route to show your support for our amazing teachers and staff! The map can be seen here.

   ----------------

   

  Diễn hành quyên góp thực phẩm mùa Thu !! Thứ sáu ngày 30 tháng 10 bắt đầu từ 3 giờ chiều, hãy đến chào và được chào đón bởi các giáo viên và nhân viên RCP tuyệt vời của chúng ta! Hãy thoải mái mặc trang phục và dừng chân tại một trong 9 địa điểm dọc theo tuyến đường diễn hành để được đãi ngộ đặc biệt! PTO cũng sẽ quyên góp các thực phẩm có thể được dự trữ lâu (không dễ bị hư) tại các địa điểm này để phân phát cho các gia đình có nhu cầu cần thiết trong cộng đồng của chúng ta ! Đảm bảo đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội bằng cách đứng cách xa nhau 6 mét. Vui lòng tham khảo bản đồ diễn hành để tìm vị trí gần bạn nhất. Các khoản đóng góp cũng có thể được mang đến bãi đậu xe cúa RCP từ 4-5 giờ chiều. Các cố vấn của chúng tôi và giám đốc chương trình SUN sẽ phân phối các khoản quyên góp cho các gia đình trong cộng đồng RCP.

  Lộ trình diễu hành sẽ đi theo cùng một tuyến đường đã được sử dụng cho cuộc diễu hành giáo viên vào mùa xuân vừa qua: Bắt đầu tại RCP và đi theo hướng Nam và Tây về phía Sân gôn, rồi đi ngược về phía Đông về phía Hollywood, sau đó là Bắc và Tây về phía trường RWH và kết thúc tại Trường Thẩm mỹ Portland. Nếu bạn ở xa, hãy đến một điểm an toàn gần cuối tuyến đường để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với những giáo viên và nhân viên tuyệt vời của chúng tôi! Bản đồ có thể được nhìn thấy liên kết ở đây.

   

 • Video from Aug 17, 20 Meeting

  Find the August 17, 2020 Meeting video here!
 • Kindergarten Registration!

  Register for Kindergarten Online!
  If you have a child who will be 5 years old by September 1, please register for kindergarten! To register, go to pps.net/kinderenroll. The process takes 20-30 minutes and school staff will follow up with you later in the summer. With schools closed, online registration is the easiest option, but paper options will be available soon. You don’t need to register if your child attends a PPS Head Start or Pre-Kindergarten program.

  Đăng ký Học Mẫu Giáo Trực Tuyến! Nếu quý vị có một bé lên 5 tuổi vào Ngày 1 Tháng 9, xin vui lòng đăng ký học mẫu giáo! Để đăng ký, truy cập vào pps.net/kinderenroll . Quá trình này mất khoảng 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với quý vị trong mùa hè này. Trong khi các trường học đóng cửa, thì đăng ký trực tuyến là sự lựa chọn dễ nhất, nhưng chọn điền đơn trên giấy cũng sẽ sớm được cung cấp. Quý vị không cần phải đăng ký nếu con em quý vị đang tham gia chương trình Head Start hoặc Lớp Mầm Non ở PPS.

  ¡Inscripciones para el Kínder en línea! Si su/s hijos/as van a tener 5 años antes del 1ero de septiembre, por favor inscríbalos. Diríjase a: https://www.pps.net/kinderenroll para inscribir a sus hijos/as en Kínder. El proceso dura entre 20-30 minutos y el personal de la escuela los contactara después en el verano. Ya que las escuelas están cerradas, tener las inscripciones en línea es la opción más fácil, pero muy pronto la hoja de inscripción estará disponible. Si sus hijos/as están asistiendo a un programa escolar de PPS Head Start o Pre-kinder, no es necesario que usted los/as inscriba.
 • RCP PTO News - 4.15.2020

  Rose City Park families, 


  We have all been through a lot these past few weeks as we adjust to life during the COVID-19 response.  We know it’s not been an easy shift. While each family is experiencing these changes in different ways, we all have one thing in common: we need each other now more than ever. 


  We are one school community and we are here to support each other. Last week, the PTO Board began working with RCP administrators and staff to support the immediate, basic needs of RCP families. To do this, we would like to reallocate up to $3,000 from planned Spring activities to purchase and distribute grocery gift cards to support families. The cards will be delivered to school staff to distribute to those families with immediate needs. To ensure this is consistent with the desires of our school community, we’re asking for your input to make this budget reallocation official. Please take 5 seconds to vote HERE. 


  In addition, in the coming days, we will begin taking donations to continue to support the ongoing and ever-changing needs of families in our school community as well as the teachers and staff working to support us all during this time. Please stay tuned for more details! In the meantime, if your family needs immediate support, please reach out to our school counselors, Ms. Van and Ms. Pesha to be connected to available resources (lvandenb@pps.net and pwasserstrom@pps.net).


  How else can the PTO and the broader RCP community best support your family right now? What questions do you have? What are you most concerned about? We are here to listen.


  • Are you looking to connect with other families virtually? 

  • Want to know where to find food and other essential items, or where to get information on applying for unemployment or small business loans? 

  • Need tech support to understand all the new apps our kids are supposed to be using? 

  • Do you have a special skill to offer the community? 

  • Something else?


  We know there are a lot of resources floating around out there right now—from teachers, counselors, and community organizations. We don’t want to overwhelm you with more links, but we DO want you to know that the RCP community is here for one another.  Our school staff is working hard to ensure every student is connected and supported. If you have specific feedback about what is working so far—or what’s not—we also welcome that feedback and can share it with staff. 


  Send us an email at rosecityparkpto@gmail.com and share your thoughts. We will also do our best to keep the PTO website up to date with all the latest information. 


  The PTO and Hoi Phu Huynh (the Vietnmese Dual Language Immersion parent support group) are working together to support all families in our school community. For more information and resources from Hoi Phu Huynh, visit the Hoi Phu Huynh website (https://hphpdx.org/) or Facebook page (https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/), or reach out via email at hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.  


  Together, we will get through this and emerge stronger. 


  We love you RCP community!


  --Your RCP PTO Board 


  P.S. If you prefer phone to communicate with us, we get that! PTO Board member Annie Ozols can be reached at 971.275.5560.


  -----------

  Chào Gia đình Rose City Park, 


  Tất cả chúng ta đã trải qua nhiều tuần qua khi phải điều chỉnh cuộc sống để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi biết đó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Trong khi mỗi gia đình đang trải qua những thay đổi theo những cách khác nhau, tất cả chúng ta đều có một điểm chung: chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết.


  Là một cộng đồng trường học chúng ta ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Tuần trước, Hội đồng quản trị PTO đã bắt đầu làm việc với  ban điều hành và nhân viên trường RCP để lập tức hỗ trợ các nhu cầu cơ bản, cho các gia đình RCP. Để làm điều này, chúng tôi muốn phân bổ lại số tiền $3.000 từ các kế hoạch hoạt động Mùa Xuân để mua và phân phối thẻ quà tặng tạp hóa nhằm giúp đỡ các gia đình. Những thẻ này sẽ được giao cho nhân viên nhà trường để phân phát cho những gia đình có nhu cầu ngay lập tức. Để đảm bảo điều này phù hợp với mong muốn của cộng đồng trường học của chúng ta, chúng tôi mong có được ý kiến của bạn để chính thức phân bổ ngân sách này. Hãy dành 5 giây để bình chọn TẠI ĐÂY. 


  Ngoài ra, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận quyên góp để tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu liên tục và luôn thay đổi của các gia đình trong cộng đồng trường cũng như các giáo viên và nhân viên đang làm việc để hỗ trợ tất cả chúng ta trong thời gian này. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết! Trong khi đó, nếu gia đình bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của trường chúng tôi, cô Van và cô Pesha để được kết nối với các nguồn lực có sẵn ( lvandenb@pps.net  và pwasserstrom@pps.net). 


  Làm thế nào ban hội đồng quản trị PTO và ban điều hành cộng đồng RCP có thể hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bạn ngay bây giờ?  bạn có những câu hỏi nào? Bạn quan tâm nhất điều gì? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. 


  • Bạn đang tìm cách kết nối với các gia đình khác? 

  • Muốn biết nơi để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, hoặc nơi để bạn có được thông tin về việc xin thất nghiệp hoặc vay tiền cho doanh nghiệp nhỏ? 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật để hiểu tất cả các ứng dụng mới mà con em học sinh của chúng ta sẽ sử dụng? 

  • Bạn có một kỹ năng đặc biệt để đóng góp cho cộng đồng?

  • Bất cứ điều gì khác?


  Chúng tôi biết hiện tại có rất nhiều nguồn lực đang đến từ các giáo viên, cố vấn và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi không muốn gửi thêm nhiều liên kết hơn cho bạn nhưng chúng tôi muốn bạn biết rằng cộng đồng RCP sẵn sàng hỗ trợ bạn.  Nhân viên nhà trường của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi học sinh được kết nối và hỗ trợ. Nếu bạn có những phản ảnh cụ thể tích cực cũng như tiêu cực về những gì đang hoạt động cho đến nay, chúng tôi sẵn sàng đón nhận và có thể chia sẻ với nhân viên. 


  Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi email cho chúng tôi ở rosecityparkpto@gmail.com. Chúng tôi cũng làm hết sức để giữ trang mạng PTO được cập nhật với thông tin mới nhất.


  PTO và Hội Phụ Huynh (nhóm phụ huynh hỗ trợ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt) đang hợp tác để hỗ trợ tất cả các gia đình trong cộng đồng trường của chúng ta. Để biết thêm thông tin và nguồn lực từ Hội Phụ Huynh, hãy ghé thăm trang mạng Hội Phụ Huynh ( https://hphpdx.org/) hoặc vào trang Facebook ( https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/ ) hoặc liên hệ qua email tại hoiphuhuynh.vdli @ gmail.


  Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thời gian này và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 


  Chúng tôi yêu cộng đồng RCP!


  Ban PTO RCP


  P.S. Nếu bạn muốn xin liên lạc qua điện thoại với chúng tôi, thành viên Hội đồng PTO Annie Ozols ở số 971.275.5560

 • Ms. Ivester reads aloud!

  Make sure to check out Ms. Ivester's YouTube page and subscribe!
   
  First read aloud found here
 • RCP Library Update

  https://rosecityotters.typingclub.com/
  Families! We still have access to our school's typing program. 
  https://rosecityotters.typingclub.com/ 
  In order to sign your student's account you will need your student's full student ID number. 
  Username: 1st initial,last name, last 4 of student ID
  Password: Full 6 digit student ID number
  Need help? email Mrs. Ivester: eivester@pps.net
   
  Ms. Ivester  
   
  Ms. Ivester has a Youtube channel!
  Get information on Library resources and listen to her read your favorite books!
  Watch and subscribe here! 
   
 • RCP Auction tickets!

  Dude, mark your calendar!! Tickets go on sale February 25th for our totally awesome, totally 90’s RCP Auction! RCP's second annual dinner & auction is on Saturday, April 25th at the German American Society. 

  Tickets will be $50 each or purchase tables of 8 or 10 seats for all your homies!  

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  ------------------------------
  Các bạn, hãy ghi vô lịch! Vé cho buổi đấu giá gây quỹ vui nhộn với chủ đề “Thập Niên 90s” được bán vào ngày 25 tháng 2! Đêm tiệc ăn tối và đấu giá gây quỹ hàng năm lần thứ Hai của trường RCP sẽ được diễn ra vào Thứ Bảy ngày 25 tháng 4 tại German American Society.

  Giá $50 một vé hoặc các bạn có thể mua nguyên bàn từ 8 đến 10 chỗ để được ngồi chung với nhau!

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  Our generous event sponsors:
 • RCP PTO News - 2.13.2020

  2/17/20 President's Day - No School Monday
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm - 8pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm
  3/5/20 Literacy Night 6pm - 7:30pm
  3/13/20 Party at the Park School Dance 6:30pm - 8pm

  PTO General Meeting - Everyone is invited - The next PTO General Meeting is an important one. We will be nominating people to join the PTO Board and to lead Committees who will work on our community goals. Come to learn about PTO participation and leadership roles in a fun and informal way while you get to know other parents and families. The meeting is Thursday, Feb 20 at 6:30 in the school auditorium. Snacks and drinks will be provided at the meeting. Childcare and pizza provided for children. Vietnamese interpretation will be available. We hope that everyone who is able to, will come join us and be involved in the work to make our school the best it can be for all of our students. 

  Connect to Kindergarten -  There are two nights for incoming kindergarten families to learn about what Rose City Park has to offer, including our wonderful Vietnamese Immersion Program. Feb 18 and 26 at 6pm. Vietnamese interpretation will be available on 2/18 only. If you know anyone in the neighborhood with a future kindergartner, please spread the word. Students outside of our neighborhood boundary are eligible for the Vietnamese Immersion program. 

  Pizzicato Night - Thanks to everyone who bought gift cards and food at Pizzicato Tuesday night! Our school earned $869 which is a terrific turnout.

  -------------------

  17/2/20 Ngày Tổng Thống - Nghỉ Học Thứ Hai
  18/2/20 Kết nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp Tổng Quát Hội Phụ Huynh Học Sinh
  26/2/20 Kết Nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều
  3/5/20 Đêm Văn Hóa 6 giờ chiều - 7:30 tối
  3/13/20 Tiệc Khiêu Vũ tại RCP 6:30 chiều - 8:00 tối

  Đại hội đồng PTO - Mọi người đều được mời - Tiếp theo là một cuộc họp quan trọng cho đại hội PTO. Chúng tôi sẽ đề cử mọi người tham gia Hội đồng PTO và lãnh đạo các Ủy ban, những người sẽ làm việc hầu thực hiện các mục tiêu cho cộng đồng chúng ta. Hãy đến để tìm hiểu về vai trò tham gia và lãnh đạo của PTO một cách vui vẻ và thân mật trong khi bạn làm quen với các bậc phụ huynh và các gia đình khác. Cuộc họp là thứ Năm, ngày 20 tháng 2 lúc 6:30 trong khán phòng của trường. Đồ ăn nhẹ và thức uống sẽ được cung cấp tại cuộc họp. Chăm sóc trẻ em và pizza (cho trẻ em) cũng như thông dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người có khả năng, sẽ tham gia với chúng tôi vào công việc để làm cho trường của chúng ta trở thành ngôi trường tốt nhất cho tất cả các học sinh của chúng ta.

  Kết nối Mẫu Giáo - Có hai đêm để các gia đình mẫu giáo đến tìm hiểu về những gì trường Rose City Park có được, bao gồm Chương trình song ngữ Việt Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Ngày 18 và 26 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. Thông dịch tiếng Việt sẽ chỉ có sẵn vào ngày 2/18. Nếu bạn biết bất cứ ai trong khu vực lân cận có một học sinh mẫu giáo trong tương lai, xin vui lòng truyền bá thông tin này. Học sinh ngoài ranh giới khu vực của chúng ta cũng hợp lệ để ghi danh vào chương trình này.

  Đêm Pizzicato - Cảm ơn tất cả mọi người đã mua thẻ quà tặng và thực phẩm tại Pizzicato tối thứ Ba! Trường học của chúng ta đã quyên góp được $869 đô la, đó là một kết quả tuyệt vời.
 • RCP PTO News - 2.5.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Open
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Racial Equity Learning Community Meeting! Tuesday, February 11, 6:30-8:30 p.m., RHMS Library The RHMS Racial Equity Learning Community invites parents, teachers, staff, (and students, if they are interested!) to come to our next meeting, Tuesday, February 11 from 6:30 - 8:30 in the RHMS library. We'll be discussing how to talk with your kids about race, racism, and anti-racism.

  Here are a couple of resources to spark conversation. You don't have to read/watch in order to join the conversation:

  What White Children Need to Know About Race 

  Raising Anti-racist White Kids: A Conversation for All of Us 

  Feel free to bring a dish, snack, or drink to share. If you have questions or want to join our Google group for updates, please contact daneen.bergland@gmail.com.

  Dough for Dollars - Pizzicato Fundraiser Tuesday February 11th is Dough for Dollars night at the NE Fremont Pizzicato to benefit RCP PTO. Pre-Order Pizzicato Gift Cards in $25 increments - for use any time. The pre-order forms will be sent home or you can print out the form attached to this email. Pre-order forms and payments are due in the office by RCP PTO receives 20% of the proceeds from gift cards as well as 20% of sales on 2/11. Use your gift cards on 2/11 to double your contribution, or save them to use in the future. Pre-ordered gift cards are not required to be used for the fundraiser, they are just a way to double the money we raise.

  ----------------------------------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt  

  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cuộc Họp Cộng Đồng học tập Công Bằng Chủng Tộc! Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, lúc 6:30-8:30 chiều, Thư viện trường Roseway Heights Middle School. Cộng đồng Học Tập Công Bằng Chủng Tộc mời phụ huynh, giáo viên, nhân viên, (và học sinh, nếu họ quan tâm!) đến cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, từ 6:30 - 8:30 trong thư viện trường RHMS. Chúng ta sẽ thảo luận về cách nói chuyện với con bạn về chủng tộc, phân biệt chủng tộc và chống phân biệt chủng tộc.

  Dưới đây là một vài nguồn tài liệu để làm tia lửa cho cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải đọc / xem để tham gia cuộc trò chuyện:

  Những gì trẻ em da trắng cần biết gi về chủng tộc https://www.nais.org/magazine/indeperee-school/summer-2014/what-white-children-need-to-ledge-about-race/

  Nuôi dạy những trẻ em da trắng chống phân biệt chủng tộc: Cuộc trò chuyện cho tất cả chúng ta https://www.youtube.com/watch?v=w14nUdUDqw8

  Hãy mang theo một món ăn, đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống để chia sẻ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tham gia nhóm Google của chúng tôi để cập nhật, vui lòng liên lạc daneen.bergland @ gmail .

  Dough for Dollars - Pizzicato gây quỹ Thứ ba ngày 11 tháng 2 là đêm Dough for Dollars tại NE Fremont Pizzicato để mang lại lợi ích cho RCP PTO. Thẻ quà tặng Pizzicato đặt trước với số tiền $25 - để sử dụng bất cứ lúc nào. Các mẫu đơn đặt mua hàng  trước sẽ được gửi về nhà hoặc bạn có thể in ra mẫu đính kèm với email này. Các hình thức đặt mua hàng trước và thanh toán được nhận ở văn phòng hạn chót vào ngày 2/11 vì RCP PTO sẽ nhận được 20% số tiền thu được từ thẻ quà tặng cũng như 20% tổng số doanh thu. Sử dụng thẻ quà tặng của bạn vào ngày 2/11 để  được nhân đôi đóng góp của bạn hoặc lưu chúng để sử dụng trong tương lai. Thẻ quà tặng đặt trước không bắt buộc phải sử dụng cho việc gây quỹ, chúng chỉ là một cách để được nhân đôi số tiền chúng tôi quyên góp.

 • RCP PTO News - 1.31.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Opens
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Demystifying communication at Rose City Park aka: How do I get information about what's happening at school?

  EMAILS: Emails usually come from Jeremy Cohen, RCP PTO, or Kendall Bromley. All families should receive an email with information from the PTO weekly. TIP: If you're not getting emails, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list! The email address may be from noreply@pps.net sometimes - add this to your contacts to ensure you’re getting them in your inbox!

  TEXTS: All families should receive occasional texts with urgent/timely information: bus updates, event reminders, etc. TIP: If you're not getting texts, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list!  Text “Yes” to 68453 to begin receiving information!

  SCHOOL WEBSITE: The school website is where you can see the school calendar and any updated messages from the principal. www.pps.net/rosecitypark

  PTO WEBSITE: The PTO just launched a new website to share all PTO-related news. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Our school has a number of private Facebook groups with different moderators where families share information. This is where most of the after-school program information is shared for now.
  Rose City Park PTO: School-wide information moderated by PTO members.
  Each grade level also has a Facebook group to connect families with same-grade children.
  Rose City Park 5th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 4th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 3rd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 2nd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 1st Grade  (2019-2020)
  Rose City Park Kindergarten (2019-2020)

  *Please Note: Rose City Park Elementary Parents group is now closed/inactive.  

  INSTAGRAM: @rcp_otters Our school has an awesome Instagram that shows what the kids are up at school, in the library, at the gym, on the playground, in class, etc. 

  SLACK: The PTO board and committee volunteers use this app as a way to communicate quickly and easily without the need for a million emails. TIP: Email the board at rosecityparkpto@gmail.com if you'd like to be added! 

  Sandwich boards and posters around school: The PTO regularly posts upcoming events and information on the sandwich boards inside the hallways on the 2nd floor at N and S entrances and at the Campfire entrance in the cafeteria. Check there and on the doors, windows and walls near the N and S entrances for reminders and updates! 

  ------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cập nhật thông tin liên lạc ở trường Rose City Park aka: Làm thế nào để tôi nhận được thông tin về những gì đang xảy ra ở trường?

  ĐIỆN THƯ: Email thường đến từ Jeremy Cohen, RCP PTO hoặc Kendall Bromley. Tất cả các gia đình sẽ nhận được một email với thông tin từ PTO hàng tuần. MIPO: Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Địa chỉ email có thể từ noreply@pps.net đôi khi - thêm phần này vào danh bạ của bạn để đảm bảo bạn nhận được chúng trong hộp thư của mình! 

  TIN NHẮN: Tất cả các gia đình nên nhận được các tin nhắn khi có sự việc xảy ra với thông tin khẩn cấp / kịp thời: cập nhật xe buýt, nhắc nhở sự kiện, v.v. MIPO: Nếu bạn không nhận được tin nhắn, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Nhắn vào "Yes" ở 68453 để bắt đầu nhận thông tin!

  TRANG MẠNG TRƯỜNG: Trang mạng của trường là nơi bạn có thể xem lịch học và bất kỳ tin nhắn cập nhật nào từ hiệu trưởng. www.pps.net/rosecitypark

  TRANG MẠNG PTO: PTO vừa ra mắt một trang mạng  mới để chia sẻ tất cả các tin tức liên quan đến PTO. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Trường chúng ta có một số nhóm Facebook riêng với những người điều hành khác nhau nơi các gia đình chia sẻ thông tin. Đây là nơi mà hầu hết các thông tin chương trình sau giờ học được chia sẻ.
  Hội phụ huynh PTO: Thông tin toàn trường được thông qua bởi các thành viên PTO
  Mỗi cấp lớp cũng có một nhóm Facebook để kết nối các gia đình có học sinh cùng lớp.
  Rose City Park lớp 5 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 4 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 3 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 2 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 1 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp mẫu giáo (2019-2020)

  * Xin lưu ý: Nhóm phụ huynh tiểu học Rose City Park hiện đang đóng cửa / không hoạt động.

  INSTAGRAM: @rcp_otters Trường học của chúng ta có một Instagram tuyệt vời cho thấy những gì trẻ em đang ở trường, trong thư viện, tại phòng tập thể dục, trên sân chơi, trong lớp, v.v.

  Slack: Ban điều hành hội phụ huynh và các tình nguyện viên sử dụng ứng dụng này như một cách để giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đến một triệu email. MIPO: Gửi email cho hội đồng quản trị tại rosecityparkpto@gmail.com nếu bạn muốn được tham gia  vào!

  Bảng và những tờ rơi xung quanh trường học: PTO thường xuyên đăng các sự kiện và thông tin sắp tới trên bảng ở hành lang trên tầng 2 lối vào phía Bắc và Nam và  lối vào Campfire trong phòng ăn trưa. Kiểm tra ở đó và trên các cửa ra vào, cửa sổ và tường gần lối vào phía Bắc và Nam để được nhắc nhở và cập nhật!

        
 • RCP PTO News - 1.24.2020

  1/31/20 Tet Vietnamese New Year
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting
  2/20/20 PTO General Meeting

  Tet Vietnamese New Year
  All are invited to celebrate Tet, Vietnamese Lunar New Year on Friday January 31 6pm at Roseway Heights Middle School. Students from our VDLI program will be performing, as will Mr. Cohen! After the program, a catered Vietnamese-food dinner will be provided and cash donations accepted. Anyone interested in volunteering with the evening program or the daytime assembly, please email hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Auction art volunteers
  It is that time of year again where we need a collaborative art piece from each classroom to put on display and hopefully sold at this years auction to raise funds for RCP.
  At this time we are looking for parents who are willing to take the lead on this project. This lead could partner up with other parents or teachers for help. The lead would come up with an idea that the whole class could participate in for a final piece to be auctioned off. There are many ideas online if you google "School Auction art projects".
  Please reach out to Amy Rose at aroseweed@gmail.com if you are interested in this wonderful opportunity to work with your child's classroom to help our little school. It takes a village!

  Girls on the Run
  Rose City Park GIRLS on the RUN is looking for volunteer COACHES! Need to have coaches by January in order to have this wonderful program at our school!
  Do you have a desire to help girls learn, grow, and have fun? Do you want to have a lasting impact on the lives of girls in our community? You don't have to be a runner or athlete, just believe in the inherent power within every girl.

  Need: 3 Coaches
  --Facilitate 2 after school practices/week (1 1/2 hours each day)
  --March 2- May 18
  --Girls on the Run provides training and support
  --Interested or have questions, contact Kim (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  Fundraising Updates

  Thank you RCP Community for an amazingly successful sock and underwear drive to benefit the Portland PTA Clothing Center.  Thanks to your generosity, we donated over 1,450 new pairs to kids in need from across PPS.

  Did you know that our RCP cafeteria uses over 600 plastic utensils a week and they all go in the landfill?  Let's make a change! Bring donations of NEW or GENTLY USED forks and spoons to school from Wednesday January 29th - Wednesday February 5th.  Together, we can gather over 400 spoons and forks to replace the use of plastic.  

  Mark your calendars for Tuesday February 11th - it's Pizza Night!  The NE Fremont Pizzicato will be donating 20% of all proceeds that night to the Rose City Park PTO.  Plan to go out to eat or grab a pizza to go (or delivery!) to benefit our PTO. We'll also have gift cards available for purchase in advance (more details to come).

  --------------------------------

  31/1/20 Tết Nguyên Đán
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh

  Tết Nguyên đán

  Tất cả đều được mời liên hoan Tết, Tết Nguyên đán Việt Nam vào Thứ Sáu ngày 31 tháng 1, lúc 6 giờ chiều tại trường trung học Roseway Heights. Các học sinh của chương trình VDLI và hiệu trưởng Cohen của chúng ta sẽ trình diễn! Sau chương trình, chúng tôi sẽ có một bữa tối phục vụ với thức ăn Việt Nam và nhận quyên góp tiền mặt. Bất cứ ai quan tâm đến việc tình nguyện với chương trình buổi tối hoặc buổi sáng, vui lòng gửi email tới hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Tình nguyện viên nghệ thuật đấu giá

  Một năm trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại cần một tác phẩm nghệ thuật hợp tác từ mỗi lớp học để trưng bày và hy vọng được bán tại cuộc đấu giá năm nay để gây quỹ cho RCP.

  Tại thời điểm này, chúng tôi đang tìm kiếm những phụ huynh sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ sự kiện này. Những vị này có thể hợp tác với các phụ huynh hoặc giáo viên khác để được giúp đỡ. Người hướng dẫn sẽ đưa ra một ý tưởng cho cả lớp có thể tham gia để cuối cùng cho ra đời một tác phẩm được đấu giá. Có rất nhiều ý tưởng trên trang mạng nếu bạn vào google và đánh vào "Dự án nghệ thuật đấu giá trường học"để tham khảo.

  Hãy liên lạc với Amy Rose tại aroseweed@gmail.com nếu bạn quan tâm đến cơ hội tuyệt vời này để làm việc với lớp học của con bạn để giúp đỡ ngôi trường nhỏ của chúng ta. Phải mất một ngôi làng!

  Nữ sinh chạy thể thao

  Chương trình GIRLS ON THE RUN ở RCP đang tìm kiếm những huấn luyện viên tình nguyện! Cần phải có những huấn luyện viên vào tháng 1 để có chương trình tuyệt vời này tại trường của chúng ta!

  Bạn có mong muốn giúp các nữ sinh học hỏi, phát triển và vui chơi không? Bạn có muốn có một tác động lâu dài đến cuộc sống của các nữ sinh trong cộng đồng của chúng ta? Bạn không cần phải là người chạy đua hay vận động viên, chỉ cần tin vào sức mạnh vốn có của mỗi nữ sinh.

  Cần: 3 Huấn luyện viên
  --Hỗ trợ 2 buổi luyện tập sau khi tan trường / tuần (1 tiếng rưỡi mỗi ngày)

  --Ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5

  --Chương trình Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ

  --Quan tâm hoặc có câu hỏi, liên hệ với cô Kim (SUN): kimk@irco.org ; 503-954-6331

  Cập nhật gây quỹ

  Cảm ơn Cộng đồng RCP về việc quyên góp vớ và đồ lót thành công đáng kinh ngạc để mang lại lợi ích cho Trung tâm Quần áo Portland PTA. Nhờ sự hào phóng của bạn, chúng tôi đã tặng hơn 1.450 cặp vớ mới cho trẻ em có nhu cầu từ khắp các vùng Portland.

  Bạn có biết rằng phòng ăn trưa RCP của chúng ta mỗi tuần sử dụng hơn 600 nĩa và muỗng bằng nhựa và tất cả đều đi vào bãi rác? Hãy thay đổi! Mang theo các đóng góp của nĩa và muỗng MỚI hoặc DÙNG SƠ QUA đến trường từ Thứ Tư ngày 29 tháng 1 - Thứ Tư ngày 5 tháng 2. Cùng nhau, chúng ta có thể thu thập hơn 400 muỗng và nĩa để thay thế việc sử dụng nhựa.

  Đánh dấu lịch của bạn cho Thứ Ba ngày 11 tháng 2 - đó là Đêm Pizza! NE Fremont Pizzicato sẽ quyên góp 20% tổng số tiền thu được trong đêm đó cho trường RCP. Lên kế hoạch đi ăn hoặc đặt mua pizza mang đi (hoặc giao tận nhà!) Để mang lại lợi ích cho PTO của chúng ta. Chúng tôi cũng có sẵn thẻ quà tặng để mua trước (mọi chi tiết sẽ được gửi ra sau).


        
 • RCP PTO News 12.6.19

  12/11 - 12/17 Sock and Underwear drive
  12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills
  12/09 - 12/13 Spirit Week
  12/20/19  Yearbook Orders Due  

  Please consider buying a Chinook Book for $25 (includes the app)

  RCP gets 50% of all sales and it's easy to make up that cost with very little effort because of great coupons like;

  • Freebies at The Children's Gym, The Circuit Bouldering Gym, New Seasons and others.  

  • There are Buy One Get One offers at Hot Lips Pizza, Oregon Childrens Theater, The Oregon Ballet, The Academy, several coffee shops and so many more.  

  • Also included are hundreds of discount coupons for activities like pottery painting, art classes, local home and garden services, local retailers etc...

  If you can't stop in the office to purchase one, you can send in a check (payable to Rose City Park PTO) and deliver to your student's classroom teacher. Please include a note with the student's name and teacher and I will deliver the book to the classroom. Rather have an App for $15? you can do that online by clicking  RCP APP link from a smart phone. Questions? email maggievera29@gmail.com

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com

  Girls on the Run is coming back to RCP this spring!! In order to make this happen we are in need of 3 volunteer coaches who have a desire to see girls (3rd to 5th grade) learn, grow and have fun!  Girls on the Run is a program designed to enhance girls' social, psychological and physical skills & behaviors to successfully navigate life experiences. You don't have to be a runner or athlete to coach.  Girls on the Run will provide training and support for coaches. The season is from March 2nd thru May 18th and will consist of two after school practices per week. Interested or have questions, contact Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  SUN Winter Registration packets are being sent home Friday Dec. 6. They are due back Friday Dec. 13. Winter term begins Jan 13.

  -------------------------------------------

  12/11 - 12/17 Quyên góp Vớ và Đồ lót

  12/07/19 - Khiêu vũ với Grant Gendrills

  12/09 - 12/13 Tuần tinh thần

  12/20/19  Hết hạn đặt mua cuốn niên giám 

  Vui lòng xem xét việc mua Sách Chinook với giá 25 đô la (bao gồm ứng dụng)

  RCP nhận được 50% tổng số doanh thu và thật dễ dàng để bù đắp các  chi phí với rất ít nỗ lực vì những phiếu giảm giá lớn như;

  • Miễn phí tại Phòng tập thể dục của trẻ em, Phòng tập thể dục Circuit Bouldering , chợ New Season và những nơi khác.

  • Có các khuyến mãi Mua Một tặng Một tại Hot Lips Pizza, Nhà hát Trẻ em Oregon, Múa Ba lê Oregon, Học viện, một số tiệm cafe và nhiều hơn nữa.

  • Cũng bao gồm hàng trăm phiếu giảm giá cho các hoạt động như vẽ tranh gốm, các lớp nghệ thuật, dịch vụ nhà và vườn địa phương, các nhà bán lẻ địa phương, v.v ...

   Nếu bạn không thể đến văn phòng để mua một cuốn, bạn có thể gửi một ngân phiếu ( trả cho Rose City Park PTO) và gửi cho giáo viên học sinh của bạn. Vui lòng ghi chú tên giáo viên và học sinh, tôi sẽ giao sách đến lớp. Nên mua một ứng dụng cho $15? bạn có thể mua trên mạng bằng cách nhấp vào Liên kết ứng dụng RCP   từ  điện thoại thông minh của bạn. Đặt câu hỏi? gửi điện thư qua maggievera29 @ gmail.com

  Hết hạn đặt mua cuốn niên giám ngày 20/12/2019 Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt/ngân phiếu đến văn phòng với mẫu đơn đặt hàng! Ngân phiếu có thể trả cho Rose City Park.

  Tình nguyện viên làm bảng thông báo cần thiết Bạn có ý tưởng tư duy sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp tạo bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm, việc ít hơn, xin vui lòng liên lạc với Dezire Clark ở dezcclarke @ gmail nếu bạn có thể giúp đỡ. 

  Chương trình Girls on the run sẽ trở lại với RCP vào mùa xuân này !! Để thực hiện điều này, chúng tôi cần 3 huấn luyện viên tình nguyện những người muốn giúp các nữ sinh từ (lớp 3 đến lớp 5) học hỏi, phát triển và vui chơi! Girls on the Run là một chương trình được thiết lập để nâng cao các kỹ năng & hành vi xã hội, tâm lý và thể chất của các nữ sinh để điều hướng thành công trải nghiệm cuộc sống. Bạn không cần phải là một người chạy chuyên nghiệp hoặc là vận động viên để huấn luyện. Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho huấn luyện viên. Mùa này bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5 và sẽ liên tục có hai buổi thực tập sau giờ học mỗi tuần. Nếu bạn quan tâm hoặc có câu hỏi, liên lạc với Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  Gói đăng ký của chương trình Sun đang được gửi về nhà vào Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 và sẽ được nộp lại vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 12. Chương trình Sun mùa Đông bắt đầu vào ngày 13 tháng 1.


 • PTO News 11.15.19

  Upcoming Events 11/18-11/26/19 Scholastic Book Fair 11/21/19 PTA Clothing Closet Volunteer Opportunity for RCP (9:30 -1:30pm at Madison HS at Marshall Campus) 11/25/19 -11/26/19 Teacher Appreciation Week (during Fall Conferences) 12/04 - PTO General Meeting, 6:30 - 8pm in the Auditorium 12/04 - 12/11 Sock and Underwear drive 12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills 12/20/19  Yearbook Orders Due

  New volunteer/visitor sign-in There is a new sign-in process in PPS! The Raptor System is now up and running at RCP. Please ensure that ALL volunteers have completed the background check (please provide the link to family/friends who will be volunteering in the classrooms or on field trips). When you come to sign in for the first time with the new system, please have a valid ID (driver’s license, state ID, passport, consulate ID, etc) for us to scan. You may find more information here

  NEW PTO Board Positions will be voted on in December.  This is your chance to join our PTO Board!  Please look for a table in the school's entrance in the next few weeks announcing available volunteer positions and to learn more about being a part of our active board that helps raise funds to support our teachers and students.

  Support Art Teacher, Ms Vang's, Amazon Wishlist.  We are so lucky to have a great art teacher at RCP this year, but unfortunately we have few supplies for the students.  If you are able to help, please follow the link to her Amazon Wishlist. https://amzn.to/2MZn69G

  The PTO is hosting an appreciation dinner for our hard working teachers and staff on Monday November 25.  We need your help!  Volunteers are needed to bring a dish and/or help with set up and clean up.  Sign-up Here. If you have questions, please contact Karin at fallerk@msn.com 

  PTA Clothing Closet Volunteers Needed for Thursday, November 21, 9:30 a.m. to 1:30 p.m.  Our day to staff the PTA Clothing Closet is Thursday, Nov. 21, 9:30am-1:30pm at Marshall High School, 3905 SE 91st Ave. We need volunteers from RCP to help run the store on this day. The PTA Clothing Closet, located at Marshall High School, assists students and their families with "gently-used" and new clothing items. The Portland Council PTA operates the non-profit organization, which is entirely volunteer managed and run. Please sign up for this great cause if you can come help! Contact Sara Kerr by 11/8 (301)520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Lost and Found Please check the lost and found located under the stairwell by kindergarten.  We could also use help organizing what is left there, so if you get to school early to pick up your child and have a few minutes to spare, please help out our hallway under the north side stairwell!

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Dance Day with the Grant Gendrills The Grant HS Gendrills dance team invite all K-8 students to GHS for a day of dance and fun! Dancers will be divided into age groups and will learn a dance routine. The day will end with a showcase for parents at 2pm! More info here. Register by Mon. Dec 2 here.

  Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com

  Host an International Student in your Home! Want to introduce your family to new cultures and languages while providing a home for an international student?  Host families are needed for teens and university students from Japan this February and March. The students are coming for 2-4 weeks to share culture, practice English and join American households. They will attend language and cultural classes at Portland State University on weekdays and look forward to immersing themselves in your daily life on evenings and weekends! Hosting an international student is a wonderful way to connect your children to the broader world through friendship and help them cultivate a global perspective.  ANDEO Homestays is a local non-profit cultural exchange organization that has specialized in educational homestay programs for almost 40 years. For more information, visit our website andeo.org, call (503)-274-1776 or email chloe@andeo.info.org

  Until next time,
  RCP PTO Board

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sự kiện sắp tới
  18/11 - 26/11/19 Hội chợ sách Scholastic
  21/11/19 Cơ hội tình nguyện cho tủ quần áo của RCP-PTA (9:30 -1: 30:00 ở Madison HS tại cơ sở Marshall)
  25/11/19 -11/26/19 Tuần Tri Ân Giáo Viên (trong tuần họp phụ huynh học sinh)
  12/04 -Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh 6:30 - 8:00 tối tại hội trường
  12/04 - 12/11 Quyên góp vớ và đồ lót
  07/12/19 - Ngày khiêu vũ với  Grant Gendrills
  20/12/19 - Hết hạn đơn đặt mua cuốn niên giám

  Đăng nhập mới của tình nguyện viên/khách truy cập  Có một quy trình đăng nhập mới trong sở học chánh PPS! Hệ thống Raptor hiện đang hoạt động tại RCP. Hãy đảm bảo rằng TẤT CẢ các tình nguyện viên đã hoàn thành kiểm tra lý lịch (vui lòng cung cấp liên kết đến gia đình/bạn bè, những người sẽ tình nguyện trong lớp học hoặc trong các chuyến đi tham quan ngoài trường học). Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên với hệ thống mới, vui lòng có ID hợp lệ (bằng lái xe, ID tiểu bang, hộ chiếu, ID lãnh sự quán, v.v.) để chúng tôi xác nhận. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây

  RCP PTO sẽ tổ chức một bữa tiệc tri ân các giáo viên và nhân viên làm việc chăm chỉ của chúng ta vào thứ Hai ngày 25 tháng 11. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Cần những thiện nguyện viên mang theo một món ăn để giúp cho việc sắp xếp và dọn dẹp. Đăng Ký ở Đây. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Karin tại fallerk@msn.com 

  Hỗ trợ giáo viên nghệ thuật, Ms Vang's, Amazon Wishlist. Chúng tôi rất may mắn khi có một giáo viên nghệ thuật tuyệt vời tại RCP năm nay, nhưng lại có rất ít đồ dùng cho học sinh. Nếu bạn có thể giúp đỡ, vui lòng nhấp vào liên kết Amazon danh sách mong muốn của cô ấy. https://amzn.to/2MZn69G

  Bữa ăn cho giáo viên cũng là tuần họp phụ huynh trong tháng 11 (ngày 25 và 26 tháng 11). Chúng tôi đang tìm kiếm 1-2 người để giúp tổ chức các bữa ăn cho các giáo viên đã và đang tận tâm làm việc của chúng tôi! Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ, vui lòng liên lạc với hội đồng quản trị của chúng tôi tại: rosecityparkpto@gmail.com

  Cần Thiện nguyện viên cho tủ quần áo PTA vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 9:30 sáng đến 1:30 chiều. Nhân viên tình nguyện xin có mặt tại trường trung học Marshall,  3905 SE 91st Ave .  Chúng tôi cần tình nguyện viên từ RCP để giúp điều hành công việc vào ngày này. Tủ quần áo PTA, đặt tại trường trung học Marshall, hỗ trợ học sinh và gia đình họ có được những quần áo "đã dùng sơ qua" và các quần áo mới. Hội đồng PTA Portland điều hành tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn do tình nguyện viên quản lý và điều hành. Vui lòng đăng ký cho sự kiện tuyệt vời này nếu bạn có thể đến giúp đỡ! Liên lạc Sara Kerr trước ngày 8 tháng 11 (301) 520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Mất và tìm thấy Vui lòng kiểm tra khu vực mất và tìm thấy nằm dưới cầu thang phía bắc của trường gần các lớp mẫu giáo. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ để sắp xếp những gì còn lại ở đó, vì vậy nếu bạn có thể đến trường sớm vài phút để đón con, xin vui lòng giúp đỡ cho khu vực này !

  Ngày 20/12/2019 hết hạn đặt mua cuốn niên giám RCP  Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / ngân phiếu. Xin nộp đơn đặt mua ở đây hay nộp ở văn phòng! ngân phiếu trả cho Rose City Park.

  Ngày khiêu vũ với Grant Gendrills Nhóm nhảy Grant HS Gendrills mời tất cả học sinh K-8 đến trường GHS để có một ngày khiêu vũ  vui vẻ! Các vũ công sẽ được chia thành các nhóm tuổi và sẽ học một thói quen nhảy và sẽ kết thúc với buổi trình diễn dành cho cha mẹ vào lúc 2 giờ chiều! Thêm thông tin đây. Đăng ký vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12 ở đây.  

  Bảng thông báo cần Tình nguyện viên  Bạn có sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp làm bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm sẽ ít việc hơn, vì vậy vui lòng liên hệ với Dezire Clark nếu bạn có thể giúp đỡ dezcclarke@gmail.com

  Lưu giữ sinh viên quốc tế tại nhà của bạn! Bạn muốn giới thiệu gia đình của bạn với các nền văn hóa và ngôn ngữ mới khi cung cấp một chỗ ở  cho một sinh viên quốc tế? Gia đình nhận lưu giữ thì cần thiết cho thanh thiếu niên và sinh viên đại học đến từ Nhật Bản vào tháng Hai và tháng Ba. Các sinh viên sẽ đến từ 2-4 tuần để chia sẻ văn hóa, thực hành tiếng Anh và hòa nhập vào các gia đình Mỹ. Họ sẽ tham dự các lớp học ngôn ngữ và văn hóa tại Đại học Portland vào các ngày trong tuần và mong muốn đắm mình trong cuộc sống hàng ngày vào các buổi tối và cuối tuần! Lưu giữ một sinh viên quốc tế là một cách tuyệt vời để kết nối con bạn với thế giới rộng lớn hơn thông qua tình bạn và giúp chúng nuôi dưỡng một viễn cảnh toàn cầu. ANDEO Homestays là một tổ chức địa phương trao đổi văn hóa phi lợi nhuận, chuyên về các chương trình Homestay giáo dục trong gần 40 năm. Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi andeo.org , gọi (503) -274-1776 hoặc email chloe@andeo.info.org

  Hẹn gặp lần tới,
  Hội đồng quản trị RCP

Principal's Message

 • Archived Messages

  September 10, 2020 - Ngày 10 tháng Chín 2020

  Hello Otters!
  Chào Otters!

  Principal Cohen here...I want to update everyone on this very unusual start to the school year...I have been getting lots of email from families, and I appreciate everyone’s flexibility with technology, scheduling and getting settled into class.  

   Hiệu trưởng Cohen đây ... Tôi muốn cập nhật cho mọi người về sự khởi đầu năm học rất bất thường này ... Tôi đã nhận được rất nhiều email từ các gia đình và tôi đánh giá cao sự linh hoạt của mọi người với công nghệ, lên lịch trình ổn định vào lớp học.

   

  Schedules: Your classroom teachers should have shared with you the schedule for the coming weeks.  This past week has been “Soft Start” which was designed to introduce your student to the class meeting, get to know classmates and practice using some of the online tools (Seesaw, Zoom, Google Meets, etc.). Starting Monday, September 14, your student will have a FULL DAY of instruction.  The schedule your teacher shares will show where the learning is synchronous or  “live” (video conference) and where it is work to be done individually (asynchronous).  If you are not sure what is assigned or when meetings are please reach out to your teacher.  

  Lịch Học: Giáo viên lớp học của bạn có lẽ đã chia sẻ với bạn lịch trình học cho những tuần tới. Tuần vừa qua là “Khởi động mềm” được thiết kế để giới thiệu học sinh của bạn tham gia cuộc họp lớp, làm quen với các bạn cùng lớp và thực hành sử dụng một số công cụ trực tuyến (Seesaw, Zoom, Google Meets, v.v.). Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14 tháng Chín, học sinh của bạn sẽ có một NGÀY giảng dạy ĐẦY ĐỦ. Lịch trình mà giáo viên của bạn chia sẻ sẽ hướng dẫn nơi học trực tuyến hoặc "trực tiếp" (cuộc họp trực tuyến) và nơi công việc được thực hiện riêng lẻ (không trực tuyến). Nếu bạn không chắc chắn về những bài tập được giao hoặc khi nào có các cuộc họp lớp, vui lòng liên lạc với giáo viên của bạn.

   

  Start Time: There has been lots of concern about the start times and meeting times.  Because we are trying to maintain as much “normal school” routine as possible, PPS has asked us all to remain on our bell schedule.  We have to schedule 6 different grades, 21 classes and over 35 staff members to provide support for all of our students.  This will mean that your student’s schedule may not be ideal for you personally, but we have thought very deeply about how to serve our students with the highest needs as our starting point.  Most students thrive with structure and hopefully we can work together to provide a consistent school day. 

  Thời Gian Bắt Đầu: Đã có rất nhiều lo lắng về thời gian bắt đầu và thời gian họp lớp. Vì chúng tôi đang cố gắng duy trì thói quen “đi học bình thường” càng nhiều càng tốt, PPS đã yêu cầu tất cả chúng tôi duy trì lịch trình chuông của chúng ta. Chúng tôi phải sắp xếp 6 cấp lớp với 21 lớp học khác nhau và hơn 35 nhân viên để hỗ trợ cho tất cả học sinh của chúng ta. Điều này có nghĩa là lịch trình của học sinh có thể sẽ không lý tưởng đáp ứng đối với nhu cầu riêng tư của từng học sinh, nhưng chúng tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc về cách phục vụ học sinh với những nhu cầu cao nhất làm điểm xuất phát của chúng tôi. Hầu hết học sinh phát triển mạnh với cấu trúc và hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để cung cấp một ngày học thống nhất.

   

  Attendance: Teachers will take attendance everyday.  To be counted as “present” your student must do at least ONE of the following: attend a class meeting, speak with the teacher on the phone/text/chat, turn in an assignment that is due, or complete work on SeeSaw for that day.  Teachers will turn in attendance in the morning for the day before.  If your student is marked absent you will get an automated phone call.  

  Điểm Danh: Giáo viên sẽ điểm danh mỗi ngày. Để được tính là “có mặt”, học sinh của bạn phải thực hiện ít nhất MỘT trong những điều sau: tham gia cuộc họp lớp, nói chuyện với giáo viên qua điện thoại / nhắn tin / trò chuyện, nộp bài tập khi đến hạn hoặc hoàn thành công việc trên SeeSaw cho ngày học hôm đó. Các giáo viên sẽ nộp việc điểm danh vào buổi sáng của ngày hôm trước. Nếu học sinh của bạn bị đánh dấu là vắng mặt, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại tự động.

   

  Asynchronous Work: Our teachers are providing assignments that need to be completed each day!  Many times there will be a “mini-lesson” that must be viewed BEFORE the student has their small group meeting.  All students should also be reading daily, and checking their SeeSaw pages to make sure they see all the assignments that have been assigned.  

  Học Không Trực Tuyến: Giáo viên của chúng tôi đang cung cấp các bài tập cần phải hoàn thành mỗi ngày! Sẽ có nhiều “bài học nhỏ” phải được xem TRƯỚC KHI học sinh họp nhóm nhỏ. Tất cả học sinh cũng nên đọc mỗi ngày và kiểm tra các trang SeeSaw của họ để đảm bảo rằng họ xem tất cả các bài tập đã được giao.

   

  Synchronous Work: This is the focus of Distance Learning.  Each student will be assigned to a small group for Language Arts/Social Studies and another for Math.  These groups are where the teacher (or at times another school support person) will work directly with your student.  Please make sure you “arrive” on time for these groups.  There is also a daily class meeting where we will continue to work on Social Emotional Learning/Community Building/Racial Equity-Social Justice.  

  Học Trực Tuyến: Đây là trọng tâm của việc học từ xa. Mỗi học sinh sẽ được chỉ định vào một nhóm nhỏ cho môn Ngữ văn / Nghiên cứu xã hội và một nhóm khác cho môn Toán. Các nhóm này là nơi giáo viên (hoặc đôi khi là người hỗ trợ khác của trường) sẽ làm việc trực tiếp với học sinh của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn "đến" đúng giờ cho các nhóm này. Ngoài ra còn có một cuộc họp lớp mỗi ngày, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về Học tập Cảm xúc Xã hội / Xây dựng Cộng đồng / Công bằng chủng tộc-Công bằng xã hội.

   

  Chromebooks: Distance learning works best on a Chromebook.  In the past week we have given out over 180 new chromebooks to students.  If you need a chromebook, please fill out this form and we will let you know when to come pick it up. Remember to ALWAYS sign in with the student account (student.pps.net).  We can provide you with a QR code badge if you need it.   If you need technology support, please call 503-916-3375 which is the PPS IT hotline.  

  Máy Vi Tính: Học trên máy vi tính là cách tốt nhất cho việc học từ xa. Trong tuần qua, chúng tôi đã phát hơn 180 máy vi tính mới cho học sinh. Nếu bạn cần máy vi tính, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ thông báo khi nào bạn đến nhận chúng. Hãy nhớ LUÔN LUÔN đăng nhập bằng số học sinh (student.pps.net). Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn huy hiệu mã số QR nếu bạn cần. Nếu bạn cần hỗ trợ về công nghệ, vui lòng gọi 503-916-3375 là đường dây PPS IT.


  Physical Supplies:  We have posted suggested supply lists for home learning on our website and we will also be creating home learning materials bags to be picked up at school (math workbooks, Vietnamese workbooks, leveled readers, art journals, etc)  We will let you know when you can come to school and get your bag.  Ms. Ivester (Teacher-Librarian) is also getting ready to send home library book bags.  The bags will be pre-packed with an assortment of leveled books by grade.  There will be a contact-less pick up and return system she will share with you.  

  Dụng Cụ Học Sinh: Chúng tôi đã đăng các danh sách dụng cụ học sinh được đề xuất cho việc học ở nhà trên trang web của chúng ta và chúng tôi cũng sẽ tạo các túi tài liệu học tập ở nhà để bạn có thể lấy từ trường (sách bài tập toán, sách bài tập tiếng Việt, máy đọc cấp độ, tạp chí nghệ thuật, v.v.) Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào bạn có thể đến trường và lấy túi này. Cô Ivester (Giáo viên-Thư viện) cũng chuẩn bị gửi túi sách thư viện về nhà. Các túi sẽ được đóng gói sẵn với nhiều loại sách xếp theo từng lớp. Sẽ có một hệ thống nhận và trả sách mà cô ấy sẽ chia sẻ với bạn.

   

  Next Thursday we have our scheduled Back to School Night.  We don’t know yet what that will actually look like, but very likely there will be a “live” community meeting.  Please be on the look out for a link to the live meeting and more details.  

  Thứ Năm tới, chúng tôi có lịch trình Đêm trở lại trường Chúng tôi chưa biết điều đó thực sự sẽ như thế nào, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc họp cộng đồng “trực tuyến”. Vui lòng chú ý theo dõi cho liên kết tới cuộc họp trực tuyến và biết thêm chi tiết.

   

  Thank you all for the ongoing support of our school!  Stay safe…

  Cảm ơn tất cả các bạn vì sự hỗ trợ không ngừng của trường chúng ta! Bảo trọng …

  Jeremy Cohen, Principal
  Rose City Park
  Vietnamese Dual Language Program

  Hiệu Trưởng Jeremy Cohen
  Rose City Park
  Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt   

District News

View All

Calendar

View Calendar
CLOSE
CLOSE