Rose City Park News

 • Kindergarten Registraion!

  Register for Kindergarten Online!
  If you have a child who will be 5 years old by September 1, please register for kindergarten! To register, go to pps.net/kinderenroll. The process takes 20-30 minutes and school staff will follow up with you later in the summer. With schools closed, online registration is the easiest option, but paper options will be available soon. You don’t need to register if your child attends a PPS Head Start or Pre-Kindergarten program.

  Đăng ký Học Mẫu Giáo Trực Tuyến! Nếu quý vị có một bé lên 5 tuổi vào Ngày 1 Tháng 9, xin vui lòng đăng ký học mẫu giáo! Để đăng ký, truy cập vào pps.net/kinderenroll . Quá trình này mất khoảng 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với quý vị trong mùa hè này. Trong khi các trường học đóng cửa, thì đăng ký trực tuyến là sự lựa chọn dễ nhất, nhưng chọn điền đơn trên giấy cũng sẽ sớm được cung cấp. Quý vị không cần phải đăng ký nếu con em quý vị đang tham gia chương trình Head Start hoặc Lớp Mầm Non ở PPS.

  ¡Inscripciones para el Kínder en línea! Si su/s hijos/as van a tener 5 años antes del 1ero de septiembre, por favor inscríbalos. Diríjase a: https://www.pps.net/kinderenroll para inscribir a sus hijos/as en Kínder. El proceso dura entre 20-30 minutos y el personal de la escuela los contactara después en el verano. Ya que las escuelas están cerradas, tener las inscripciones en línea es la opción más fácil, pero muy pronto la hoja de inscripción estará disponible. Si sus hijos/as están asistiendo a un programa escolar de PPS Head Start o Pre-kinder, no es necesario que usted los/as inscriba.
 • RCP PTO News - 4.15.2020

  Rose City Park families, 


  We have all been through a lot these past few weeks as we adjust to life during the COVID-19 response.  We know it’s not been an easy shift. While each family is experiencing these changes in different ways, we all have one thing in common: we need each other now more than ever. 


  We are one school community and we are here to support each other. Last week, the PTO Board began working with RCP administrators and staff to support the immediate, basic needs of RCP families. To do this, we would like to reallocate up to $3,000 from planned Spring activities to purchase and distribute grocery gift cards to support families. The cards will be delivered to school staff to distribute to those families with immediate needs. To ensure this is consistent with the desires of our school community, we’re asking for your input to make this budget reallocation official. Please take 5 seconds to vote HERE. 


  In addition, in the coming days, we will begin taking donations to continue to support the ongoing and ever-changing needs of families in our school community as well as the teachers and staff working to support us all during this time. Please stay tuned for more details! In the meantime, if your family needs immediate support, please reach out to our school counselors, Ms. Van and Ms. Pesha to be connected to available resources (lvandenb@pps.net and pwasserstrom@pps.net).


  How else can the PTO and the broader RCP community best support your family right now? What questions do you have? What are you most concerned about? We are here to listen.


  • Are you looking to connect with other families virtually? 

  • Want to know where to find food and other essential items, or where to get information on applying for unemployment or small business loans? 

  • Need tech support to understand all the new apps our kids are supposed to be using? 

  • Do you have a special skill to offer the community? 

  • Something else?


  We know there are a lot of resources floating around out there right now—from teachers, counselors, and community organizations. We don’t want to overwhelm you with more links, but we DO want you to know that the RCP community is here for one another.  Our school staff is working hard to ensure every student is connected and supported. If you have specific feedback about what is working so far—or what’s not—we also welcome that feedback and can share it with staff. 


  Send us an email at rosecityparkpto@gmail.com and share your thoughts. We will also do our best to keep the PTO website up to date with all the latest information. 


  The PTO and Hoi Phu Huynh (the Vietnmese Dual Language Immersion parent support group) are working together to support all families in our school community. For more information and resources from Hoi Phu Huynh, visit the Hoi Phu Huynh website (https://hphpdx.org/) or Facebook page (https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/), or reach out via email at hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.  


  Together, we will get through this and emerge stronger. 


  We love you RCP community!


  --Your RCP PTO Board 


  P.S. If you prefer phone to communicate with us, we get that! PTO Board member Annie Ozols can be reached at 971.275.5560.


  -----------

  Chào Gia đình Rose City Park, 


  Tất cả chúng ta đã trải qua nhiều tuần qua khi phải điều chỉnh cuộc sống để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi biết đó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Trong khi mỗi gia đình đang trải qua những thay đổi theo những cách khác nhau, tất cả chúng ta đều có một điểm chung: chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết.


  Là một cộng đồng trường học chúng ta ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Tuần trước, Hội đồng quản trị PTO đã bắt đầu làm việc với  ban điều hành và nhân viên trường RCP để lập tức hỗ trợ các nhu cầu cơ bản, cho các gia đình RCP. Để làm điều này, chúng tôi muốn phân bổ lại số tiền $3.000 từ các kế hoạch hoạt động Mùa Xuân để mua và phân phối thẻ quà tặng tạp hóa nhằm giúp đỡ các gia đình. Những thẻ này sẽ được giao cho nhân viên nhà trường để phân phát cho những gia đình có nhu cầu ngay lập tức. Để đảm bảo điều này phù hợp với mong muốn của cộng đồng trường học của chúng ta, chúng tôi mong có được ý kiến của bạn để chính thức phân bổ ngân sách này. Hãy dành 5 giây để bình chọn TẠI ĐÂY. 


  Ngoài ra, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận quyên góp để tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu liên tục và luôn thay đổi của các gia đình trong cộng đồng trường cũng như các giáo viên và nhân viên đang làm việc để hỗ trợ tất cả chúng ta trong thời gian này. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết! Trong khi đó, nếu gia đình bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của trường chúng tôi, cô Van và cô Pesha để được kết nối với các nguồn lực có sẵn ( lvandenb@pps.net  và pwasserstrom@pps.net). 


  Làm thế nào ban hội đồng quản trị PTO và ban điều hành cộng đồng RCP có thể hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bạn ngay bây giờ?  bạn có những câu hỏi nào? Bạn quan tâm nhất điều gì? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. 


  • Bạn đang tìm cách kết nối với các gia đình khác? 

  • Muốn biết nơi để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, hoặc nơi để bạn có được thông tin về việc xin thất nghiệp hoặc vay tiền cho doanh nghiệp nhỏ? 

  • Cần hỗ trợ kỹ thuật để hiểu tất cả các ứng dụng mới mà con em học sinh của chúng ta sẽ sử dụng? 

  • Bạn có một kỹ năng đặc biệt để đóng góp cho cộng đồng?

  • Bất cứ điều gì khác?


  Chúng tôi biết hiện tại có rất nhiều nguồn lực đang đến từ các giáo viên, cố vấn và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi không muốn gửi thêm nhiều liên kết hơn cho bạn nhưng chúng tôi muốn bạn biết rằng cộng đồng RCP sẵn sàng hỗ trợ bạn.  Nhân viên nhà trường của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi học sinh được kết nối và hỗ trợ. Nếu bạn có những phản ảnh cụ thể tích cực cũng như tiêu cực về những gì đang hoạt động cho đến nay, chúng tôi sẵn sàng đón nhận và có thể chia sẻ với nhân viên. 


  Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi email cho chúng tôi ở rosecityparkpto@gmail.com. Chúng tôi cũng làm hết sức để giữ trang mạng PTO được cập nhật với thông tin mới nhất.


  PTO và Hội Phụ Huynh (nhóm phụ huynh hỗ trợ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt) đang hợp tác để hỗ trợ tất cả các gia đình trong cộng đồng trường của chúng ta. Để biết thêm thông tin và nguồn lực từ Hội Phụ Huynh, hãy ghé thăm trang mạng Hội Phụ Huynh ( https://hphpdx.org/) hoặc vào trang Facebook ( https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/ ) hoặc liên hệ qua email tại hoiphuhuynh.vdli @ gmail.


  Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thời gian này và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 


  Chúng tôi yêu cộng đồng RCP!


  Ban PTO RCP


  P.S. Nếu bạn muốn xin liên lạc qua điện thoại với chúng tôi, thành viên Hội đồng PTO Annie Ozols ở số 971.275.5560

 • Ms. Ivester reads aloud!

  Make sure to check out Ms. Ivester's YouTube page and subscribe!
   
  First read aloud found here
 • RCP Library Update

  https://rosecityotters.typingclub.com/
  Families! We still have access to our school's typing program. 
  https://rosecityotters.typingclub.com/ 
  In order to sign your student's account you will need your student's full student ID number. 
  Username: 1st initial,last name, last 4 of student ID
  Password: Full 6 digit student ID number
  Need help? email Mrs. Ivester: eivester@pps.net
   
  Ms. Ivester  
   
  Ms. Ivester has a Youtube channel!
  Get information on Library resources and listen to her read your favorite books!
  Watch and subscribe here! 
   
 • RCP Auction tickets!

  Dude, mark your calendar!! Tickets go on sale February 25th for our totally awesome, totally 90’s RCP Auction! RCP's second annual dinner & auction is on Saturday, April 25th at the German American Society. 

  Tickets will be $50 each or purchase tables of 8 or 10 seats for all your homies!  

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  ------------------------------
  Các bạn, hãy ghi vô lịch! Vé cho buổi đấu giá gây quỹ vui nhộn với chủ đề “Thập Niên 90s” được bán vào ngày 25 tháng 2! Đêm tiệc ăn tối và đấu giá gây quỹ hàng năm lần thứ Hai của trường RCP sẽ được diễn ra vào Thứ Bảy ngày 25 tháng 4 tại German American Society.

  Giá $50 một vé hoặc các bạn có thể mua nguyên bàn từ 8 đến 10 chỗ để được ngồi chung với nhau!

  https://rosecitypark.schoolauction.net/auction2020

  Our generous event sponsors:
 • RCP PTO News - 2.13.2020

  2/17/20 President's Day - No School Monday
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm - 8pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm
  3/5/20 Literacy Night 6pm - 7:30pm
  3/13/20 Party at the Park School Dance 6:30pm - 8pm

  PTO General Meeting - Everyone is invited - The next PTO General Meeting is an important one. We will be nominating people to join the PTO Board and to lead Committees who will work on our community goals. Come to learn about PTO participation and leadership roles in a fun and informal way while you get to know other parents and families. The meeting is Thursday, Feb 20 at 6:30 in the school auditorium. Snacks and drinks will be provided at the meeting. Childcare and pizza provided for children. Vietnamese interpretation will be available. We hope that everyone who is able to, will come join us and be involved in the work to make our school the best it can be for all of our students. 

  Connect to Kindergarten -  There are two nights for incoming kindergarten families to learn about what Rose City Park has to offer, including our wonderful Vietnamese Immersion Program. Feb 18 and 26 at 6pm. Vietnamese interpretation will be available on 2/18 only. If you know anyone in the neighborhood with a future kindergartner, please spread the word. Students outside of our neighborhood boundary are eligible for the Vietnamese Immersion program. 

  Pizzicato Night - Thanks to everyone who bought gift cards and food at Pizzicato Tuesday night! Our school earned $869 which is a terrific turnout.

  -------------------

  17/2/20 Ngày Tổng Thống - Nghỉ Học Thứ Hai
  18/2/20 Kết nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp Tổng Quát Hội Phụ Huynh Học Sinh
  26/2/20 Kết Nối Mẫu Giáo lúc 6 giờ chiều
  3/5/20 Đêm Văn Hóa 6 giờ chiều - 7:30 tối
  3/13/20 Tiệc Khiêu Vũ tại RCP 6:30 chiều - 8:00 tối

  Đại hội đồng PTO - Mọi người đều được mời - Tiếp theo là một cuộc họp quan trọng cho đại hội PTO. Chúng tôi sẽ đề cử mọi người tham gia Hội đồng PTO và lãnh đạo các Ủy ban, những người sẽ làm việc hầu thực hiện các mục tiêu cho cộng đồng chúng ta. Hãy đến để tìm hiểu về vai trò tham gia và lãnh đạo của PTO một cách vui vẻ và thân mật trong khi bạn làm quen với các bậc phụ huynh và các gia đình khác. Cuộc họp là thứ Năm, ngày 20 tháng 2 lúc 6:30 trong khán phòng của trường. Đồ ăn nhẹ và thức uống sẽ được cung cấp tại cuộc họp. Chăm sóc trẻ em và pizza (cho trẻ em) cũng như thông dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người có khả năng, sẽ tham gia với chúng tôi vào công việc để làm cho trường của chúng ta trở thành ngôi trường tốt nhất cho tất cả các học sinh của chúng ta.

  Kết nối Mẫu Giáo - Có hai đêm để các gia đình mẫu giáo đến tìm hiểu về những gì trường Rose City Park có được, bao gồm Chương trình song ngữ Việt Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Ngày 18 và 26 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. Thông dịch tiếng Việt sẽ chỉ có sẵn vào ngày 2/18. Nếu bạn biết bất cứ ai trong khu vực lân cận có một học sinh mẫu giáo trong tương lai, xin vui lòng truyền bá thông tin này. Học sinh ngoài ranh giới khu vực của chúng ta cũng hợp lệ để ghi danh vào chương trình này.

  Đêm Pizzicato - Cảm ơn tất cả mọi người đã mua thẻ quà tặng và thực phẩm tại Pizzicato tối thứ Ba! Trường học của chúng ta đã quyên góp được $869 đô la, đó là một kết quả tuyệt vời.
 • RCP PTO News - 2.5.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Open
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Racial Equity Learning Community Meeting! Tuesday, February 11, 6:30-8:30 p.m., RHMS Library The RHMS Racial Equity Learning Community invites parents, teachers, staff, (and students, if they are interested!) to come to our next meeting, Tuesday, February 11 from 6:30 - 8:30 in the RHMS library. We'll be discussing how to talk with your kids about race, racism, and anti-racism.

  Here are a couple of resources to spark conversation. You don't have to read/watch in order to join the conversation:

  What White Children Need to Know About Race 

  Raising Anti-racist White Kids: A Conversation for All of Us 

  Feel free to bring a dish, snack, or drink to share. If you have questions or want to join our Google group for updates, please contact daneen.bergland@gmail.com.

  Dough for Dollars - Pizzicato Fundraiser Tuesday February 11th is Dough for Dollars night at the NE Fremont Pizzicato to benefit RCP PTO. Pre-Order Pizzicato Gift Cards in $25 increments - for use any time. The pre-order forms will be sent home or you can print out the form attached to this email. Pre-order forms and payments are due in the office by RCP PTO receives 20% of the proceeds from gift cards as well as 20% of sales on 2/11. Use your gift cards on 2/11 to double your contribution, or save them to use in the future. Pre-ordered gift cards are not required to be used for the fundraiser, they are just a way to double the money we raise.

  ----------------------------------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt  

  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cuộc Họp Cộng Đồng học tập Công Bằng Chủng Tộc! Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, lúc 6:30-8:30 chiều, Thư viện trường Roseway Heights Middle School. Cộng đồng Học Tập Công Bằng Chủng Tộc mời phụ huynh, giáo viên, nhân viên, (và học sinh, nếu họ quan tâm!) đến cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, Thứ Ba, ngày 11 tháng 2, từ 6:30 - 8:30 trong thư viện trường RHMS. Chúng ta sẽ thảo luận về cách nói chuyện với con bạn về chủng tộc, phân biệt chủng tộc và chống phân biệt chủng tộc.

  Dưới đây là một vài nguồn tài liệu để làm tia lửa cho cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải đọc / xem để tham gia cuộc trò chuyện:

  Những gì trẻ em da trắng cần biết gi về chủng tộc https://www.nais.org/magazine/indeperee-school/summer-2014/what-white-children-need-to-ledge-about-race/

  Nuôi dạy những trẻ em da trắng chống phân biệt chủng tộc: Cuộc trò chuyện cho tất cả chúng ta https://www.youtube.com/watch?v=w14nUdUDqw8

  Hãy mang theo một món ăn, đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống để chia sẻ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tham gia nhóm Google của chúng tôi để cập nhật, vui lòng liên lạc daneen.bergland @ gmail .

  Dough for Dollars - Pizzicato gây quỹ Thứ ba ngày 11 tháng 2 là đêm Dough for Dollars tại NE Fremont Pizzicato để mang lại lợi ích cho RCP PTO. Thẻ quà tặng Pizzicato đặt trước với số tiền $25 - để sử dụng bất cứ lúc nào. Các mẫu đơn đặt mua hàng  trước sẽ được gửi về nhà hoặc bạn có thể in ra mẫu đính kèm với email này. Các hình thức đặt mua hàng trước và thanh toán được nhận ở văn phòng hạn chót vào ngày 2/11 vì RCP PTO sẽ nhận được 20% số tiền thu được từ thẻ quà tặng cũng như 20% tổng số doanh thu. Sử dụng thẻ quà tặng của bạn vào ngày 2/11 để  được nhân đôi đóng góp của bạn hoặc lưu chúng để sử dụng trong tương lai. Thẻ quà tặng đặt trước không bắt buộc phải sử dụng cho việc gây quỹ, chúng chỉ là một cách để được nhân đôi số tiền chúng tôi quyên góp.

 • RCP PTO News - 1.31.2020

  2/5/20 Vietnamese Dual Language Immersion Lottery Opens
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting 6pm
  2/18/20 Connect to Kindergarten 6pm - Vietnamese interpreter provided
  2/20/20 PTO General Meeting 6:30pm
  2/26/20 Connect to Kindergarten 6pm

  Demystifying communication at Rose City Park aka: How do I get information about what's happening at school?

  EMAILS: Emails usually come from Jeremy Cohen, RCP PTO, or Kendall Bromley. All families should receive an email with information from the PTO weekly. TIP: If you're not getting emails, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list! The email address may be from noreply@pps.net sometimes - add this to your contacts to ensure you’re getting them in your inbox!

  TEXTS: All families should receive occasional texts with urgent/timely information: bus updates, event reminders, etc. TIP: If you're not getting texts, check with Kendall or Madalyn in the front office to make sure you're on the list!  Text “Yes” to 68453 to begin receiving information!

  SCHOOL WEBSITE: The school website is where you can see the school calendar and any updated messages from the principal. www.pps.net/rosecitypark

  PTO WEBSITE: The PTO just launched a new website to share all PTO-related news. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Our school has a number of private Facebook groups with different moderators where families share information. This is where most of the after-school program information is shared for now.
  Rose City Park PTO: School-wide information moderated by PTO members.
  Each grade level also has a Facebook group to connect families with same-grade children.
  Rose City Park 5th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 4th Grade (2019-2020)
  Rose City Park 3rd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 2nd Grade (2019-2020)
  Rose City Park 1st Grade  (2019-2020)
  Rose City Park Kindergarten (2019-2020)

  *Please Note: Rose City Park Elementary Parents group is now closed/inactive.  

  INSTAGRAM: @rcp_otters Our school has an awesome Instagram that shows what the kids are up at school, in the library, at the gym, on the playground, in class, etc. 

  SLACK: The PTO board and committee volunteers use this app as a way to communicate quickly and easily without the need for a million emails. TIP: Email the board at rosecityparkpto@gmail.com if you'd like to be added! 

  Sandwich boards and posters around school: The PTO regularly posts upcoming events and information on the sandwich boards inside the hallways on the 2nd floor at N and S entrances and at the Campfire entrance in the cafeteria. Check there and on the doors, windows and walls near the N and S entrances for reminders and updates! 

  ------

  5/2/20 Đăng ký rút thăm vào chương trình song ngữ tiếng Việt
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  18/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều - với thông dịch tiếng Việt
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh
  26/2/20 Kết nối mẫu giáo lúc 6 giờ chiều

  Cập nhật thông tin liên lạc ở trường Rose City Park aka: Làm thế nào để tôi nhận được thông tin về những gì đang xảy ra ở trường?

  ĐIỆN THƯ: Email thường đến từ Jeremy Cohen, RCP PTO hoặc Kendall Bromley. Tất cả các gia đình sẽ nhận được một email với thông tin từ PTO hàng tuần. MIPO: Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Địa chỉ email có thể từ noreply@pps.net đôi khi - thêm phần này vào danh bạ của bạn để đảm bảo bạn nhận được chúng trong hộp thư của mình! 

  TIN NHẮN: Tất cả các gia đình nên nhận được các tin nhắn khi có sự việc xảy ra với thông tin khẩn cấp / kịp thời: cập nhật xe buýt, nhắc nhở sự kiện, v.v. MIPO: Nếu bạn không nhận được tin nhắn, hãy kiểm tra với Kendall hoặc Madalyn ở văn phòng để đảm bảo bạn có tên trong danh sách! Nhắn vào "Yes" ở 68453 để bắt đầu nhận thông tin!

  TRANG MẠNG TRƯỜNG: Trang mạng của trường là nơi bạn có thể xem lịch học và bất kỳ tin nhắn cập nhật nào từ hiệu trưởng. www.pps.net/rosecitypark

  TRANG MẠNG PTO: PTO vừa ra mắt một trang mạng  mới để chia sẻ tất cả các tin tức liên quan đến PTO. www.rosecityparkpto.org

  FACEBOOK: Trường chúng ta có một số nhóm Facebook riêng với những người điều hành khác nhau nơi các gia đình chia sẻ thông tin. Đây là nơi mà hầu hết các thông tin chương trình sau giờ học được chia sẻ.
  Hội phụ huynh PTO: Thông tin toàn trường được thông qua bởi các thành viên PTO
  Mỗi cấp lớp cũng có một nhóm Facebook để kết nối các gia đình có học sinh cùng lớp.
  Rose City Park lớp 5 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 4 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 3 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 2 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp 1 (2019-2020)
  Rose City Park  lớp mẫu giáo (2019-2020)

  * Xin lưu ý: Nhóm phụ huynh tiểu học Rose City Park hiện đang đóng cửa / không hoạt động.

  INSTAGRAM: @rcp_otters Trường học của chúng ta có một Instagram tuyệt vời cho thấy những gì trẻ em đang ở trường, trong thư viện, tại phòng tập thể dục, trên sân chơi, trong lớp, v.v.

  Slack: Ban điều hành hội phụ huynh và các tình nguyện viên sử dụng ứng dụng này như một cách để giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đến một triệu email. MIPO: Gửi email cho hội đồng quản trị tại rosecityparkpto@gmail.com nếu bạn muốn được tham gia  vào!

  Bảng và những tờ rơi xung quanh trường học: PTO thường xuyên đăng các sự kiện và thông tin sắp tới trên bảng ở hành lang trên tầng 2 lối vào phía Bắc và Nam và  lối vào Campfire trong phòng ăn trưa. Kiểm tra ở đó và trên các cửa ra vào, cửa sổ và tường gần lối vào phía Bắc và Nam để được nhắc nhở và cập nhật!

        
 • RCP PTO News - 1.24.2020

  1/31/20 Tet Vietnamese New Year
  2/11/20 Pizzicato Fundraiser
  2/12/20 PTO Board Meeting
  2/20/20 PTO General Meeting

  Tet Vietnamese New Year
  All are invited to celebrate Tet, Vietnamese Lunar New Year on Friday January 31 6pm at Roseway Heights Middle School. Students from our VDLI program will be performing, as will Mr. Cohen! After the program, a catered Vietnamese-food dinner will be provided and cash donations accepted. Anyone interested in volunteering with the evening program or the daytime assembly, please email hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Auction art volunteers
  It is that time of year again where we need a collaborative art piece from each classroom to put on display and hopefully sold at this years auction to raise funds for RCP.
  At this time we are looking for parents who are willing to take the lead on this project. This lead could partner up with other parents or teachers for help. The lead would come up with an idea that the whole class could participate in for a final piece to be auctioned off. There are many ideas online if you google "School Auction art projects".
  Please reach out to Amy Rose at aroseweed@gmail.com if you are interested in this wonderful opportunity to work with your child's classroom to help our little school. It takes a village!

  Girls on the Run
  Rose City Park GIRLS on the RUN is looking for volunteer COACHES! Need to have coaches by January in order to have this wonderful program at our school!
  Do you have a desire to help girls learn, grow, and have fun? Do you want to have a lasting impact on the lives of girls in our community? You don't have to be a runner or athlete, just believe in the inherent power within every girl.

  Need: 3 Coaches
  --Facilitate 2 after school practices/week (1 1/2 hours each day)
  --March 2- May 18
  --Girls on the Run provides training and support
  --Interested or have questions, contact Kim (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  Fundraising Updates

  Thank you RCP Community for an amazingly successful sock and underwear drive to benefit the Portland PTA Clothing Center.  Thanks to your generosity, we donated over 1,450 new pairs to kids in need from across PPS.

  Did you know that our RCP cafeteria uses over 600 plastic utensils a week and they all go in the landfill?  Let's make a change! Bring donations of NEW or GENTLY USED forks and spoons to school from Wednesday January 29th - Wednesday February 5th.  Together, we can gather over 400 spoons and forks to replace the use of plastic.  

  Mark your calendars for Tuesday February 11th - it's Pizza Night!  The NE Fremont Pizzicato will be donating 20% of all proceeds that night to the Rose City Park PTO.  Plan to go out to eat or grab a pizza to go (or delivery!) to benefit our PTO. We'll also have gift cards available for purchase in advance (more details to come).

  --------------------------------

  31/1/20 Tết Nguyên Đán
  11/2/20 Gây quỹ Pizzicato
  12/2/20  Họp ban hội đồng quản trị PTO
  20/2/20 PTO Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh

  Tết Nguyên đán

  Tất cả đều được mời liên hoan Tết, Tết Nguyên đán Việt Nam vào Thứ Sáu ngày 31 tháng 1, lúc 6 giờ chiều tại trường trung học Roseway Heights. Các học sinh của chương trình VDLI và hiệu trưởng Cohen của chúng ta sẽ trình diễn! Sau chương trình, chúng tôi sẽ có một bữa tối phục vụ với thức ăn Việt Nam và nhận quyên góp tiền mặt. Bất cứ ai quan tâm đến việc tình nguyện với chương trình buổi tối hoặc buổi sáng, vui lòng gửi email tới hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

  Tình nguyện viên nghệ thuật đấu giá

  Một năm trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại cần một tác phẩm nghệ thuật hợp tác từ mỗi lớp học để trưng bày và hy vọng được bán tại cuộc đấu giá năm nay để gây quỹ cho RCP.

  Tại thời điểm này, chúng tôi đang tìm kiếm những phụ huynh sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ sự kiện này. Những vị này có thể hợp tác với các phụ huynh hoặc giáo viên khác để được giúp đỡ. Người hướng dẫn sẽ đưa ra một ý tưởng cho cả lớp có thể tham gia để cuối cùng cho ra đời một tác phẩm được đấu giá. Có rất nhiều ý tưởng trên trang mạng nếu bạn vào google và đánh vào "Dự án nghệ thuật đấu giá trường học"để tham khảo.

  Hãy liên lạc với Amy Rose tại aroseweed@gmail.com nếu bạn quan tâm đến cơ hội tuyệt vời này để làm việc với lớp học của con bạn để giúp đỡ ngôi trường nhỏ của chúng ta. Phải mất một ngôi làng!

  Nữ sinh chạy thể thao

  Chương trình GIRLS ON THE RUN ở RCP đang tìm kiếm những huấn luyện viên tình nguyện! Cần phải có những huấn luyện viên vào tháng 1 để có chương trình tuyệt vời này tại trường của chúng ta!

  Bạn có mong muốn giúp các nữ sinh học hỏi, phát triển và vui chơi không? Bạn có muốn có một tác động lâu dài đến cuộc sống của các nữ sinh trong cộng đồng của chúng ta? Bạn không cần phải là người chạy đua hay vận động viên, chỉ cần tin vào sức mạnh vốn có của mỗi nữ sinh.

  Cần: 3 Huấn luyện viên
  --Hỗ trợ 2 buổi luyện tập sau khi tan trường / tuần (1 tiếng rưỡi mỗi ngày)

  --Ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5

  --Chương trình Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ

  --Quan tâm hoặc có câu hỏi, liên hệ với cô Kim (SUN): kimk@irco.org ; 503-954-6331

  Cập nhật gây quỹ

  Cảm ơn Cộng đồng RCP về việc quyên góp vớ và đồ lót thành công đáng kinh ngạc để mang lại lợi ích cho Trung tâm Quần áo Portland PTA. Nhờ sự hào phóng của bạn, chúng tôi đã tặng hơn 1.450 cặp vớ mới cho trẻ em có nhu cầu từ khắp các vùng Portland.

  Bạn có biết rằng phòng ăn trưa RCP của chúng ta mỗi tuần sử dụng hơn 600 nĩa và muỗng bằng nhựa và tất cả đều đi vào bãi rác? Hãy thay đổi! Mang theo các đóng góp của nĩa và muỗng MỚI hoặc DÙNG SƠ QUA đến trường từ Thứ Tư ngày 29 tháng 1 - Thứ Tư ngày 5 tháng 2. Cùng nhau, chúng ta có thể thu thập hơn 400 muỗng và nĩa để thay thế việc sử dụng nhựa.

  Đánh dấu lịch của bạn cho Thứ Ba ngày 11 tháng 2 - đó là Đêm Pizza! NE Fremont Pizzicato sẽ quyên góp 20% tổng số tiền thu được trong đêm đó cho trường RCP. Lên kế hoạch đi ăn hoặc đặt mua pizza mang đi (hoặc giao tận nhà!) Để mang lại lợi ích cho PTO của chúng ta. Chúng tôi cũng có sẵn thẻ quà tặng để mua trước (mọi chi tiết sẽ được gửi ra sau).


        
 • RCP PTO News 12.6.19

  12/11 - 12/17 Sock and Underwear drive
  12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills
  12/09 - 12/13 Spirit Week
  12/20/19  Yearbook Orders Due  

  Please consider buying a Chinook Book for $25 (includes the app)

  RCP gets 50% of all sales and it's easy to make up that cost with very little effort because of great coupons like;

  • Freebies at The Children's Gym, The Circuit Bouldering Gym, New Seasons and others.  

  • There are Buy One Get One offers at Hot Lips Pizza, Oregon Childrens Theater, The Oregon Ballet, The Academy, several coffee shops and so many more.  

  • Also included are hundreds of discount coupons for activities like pottery painting, art classes, local home and garden services, local retailers etc...

  If you can't stop in the office to purchase one, you can send in a check (payable to Rose City Park PTO) and deliver to your student's classroom teacher. Please include a note with the student's name and teacher and I will deliver the book to the classroom. Rather have an App for $15? you can do that online by clicking  RCP APP link from a smart phone. Questions? email maggievera29@gmail.com

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com

  Girls on the Run is coming back to RCP this spring!! In order to make this happen we are in need of 3 volunteer coaches who have a desire to see girls (3rd to 5th grade) learn, grow and have fun!  Girls on the Run is a program designed to enhance girls' social, psychological and physical skills & behaviors to successfully navigate life experiences. You don't have to be a runner or athlete to coach.  Girls on the Run will provide training and support for coaches. The season is from March 2nd thru May 18th and will consist of two after school practices per week. Interested or have questions, contact Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  SUN Winter Registration packets are being sent home Friday Dec. 6. They are due back Friday Dec. 13. Winter term begins Jan 13.

  -------------------------------------------

  12/11 - 12/17 Quyên góp Vớ và Đồ lót

  12/07/19 - Khiêu vũ với Grant Gendrills

  12/09 - 12/13 Tuần tinh thần

  12/20/19  Hết hạn đặt mua cuốn niên giám 

  Vui lòng xem xét việc mua Sách Chinook với giá 25 đô la (bao gồm ứng dụng)

  RCP nhận được 50% tổng số doanh thu và thật dễ dàng để bù đắp các  chi phí với rất ít nỗ lực vì những phiếu giảm giá lớn như;

  • Miễn phí tại Phòng tập thể dục của trẻ em, Phòng tập thể dục Circuit Bouldering , chợ New Season và những nơi khác.

  • Có các khuyến mãi Mua Một tặng Một tại Hot Lips Pizza, Nhà hát Trẻ em Oregon, Múa Ba lê Oregon, Học viện, một số tiệm cafe và nhiều hơn nữa.

  • Cũng bao gồm hàng trăm phiếu giảm giá cho các hoạt động như vẽ tranh gốm, các lớp nghệ thuật, dịch vụ nhà và vườn địa phương, các nhà bán lẻ địa phương, v.v ...

   Nếu bạn không thể đến văn phòng để mua một cuốn, bạn có thể gửi một ngân phiếu ( trả cho Rose City Park PTO) và gửi cho giáo viên học sinh của bạn. Vui lòng ghi chú tên giáo viên và học sinh, tôi sẽ giao sách đến lớp. Nên mua một ứng dụng cho $15? bạn có thể mua trên mạng bằng cách nhấp vào Liên kết ứng dụng RCP   từ  điện thoại thông minh của bạn. Đặt câu hỏi? gửi điện thư qua maggievera29 @ gmail.com

  Hết hạn đặt mua cuốn niên giám ngày 20/12/2019 Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt/ngân phiếu đến văn phòng với mẫu đơn đặt hàng! Ngân phiếu có thể trả cho Rose City Park.

  Tình nguyện viên làm bảng thông báo cần thiết Bạn có ý tưởng tư duy sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp tạo bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm, việc ít hơn, xin vui lòng liên lạc với Dezire Clark ở dezcclarke @ gmail nếu bạn có thể giúp đỡ. 

  Chương trình Girls on the run sẽ trở lại với RCP vào mùa xuân này !! Để thực hiện điều này, chúng tôi cần 3 huấn luyện viên tình nguyện những người muốn giúp các nữ sinh từ (lớp 3 đến lớp 5) học hỏi, phát triển và vui chơi! Girls on the Run là một chương trình được thiết lập để nâng cao các kỹ năng & hành vi xã hội, tâm lý và thể chất của các nữ sinh để điều hướng thành công trải nghiệm cuộc sống. Bạn không cần phải là một người chạy chuyên nghiệp hoặc là vận động viên để huấn luyện. Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho huấn luyện viên. Mùa này bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5 và sẽ liên tục có hai buổi thực tập sau giờ học mỗi tuần. Nếu bạn quan tâm hoặc có câu hỏi, liên lạc với Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

  Gói đăng ký của chương trình Sun đang được gửi về nhà vào Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 và sẽ được nộp lại vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 12. Chương trình Sun mùa Đông bắt đầu vào ngày 13 tháng 1.


 • PTO News 11.15.19

  Upcoming Events 11/18-11/26/19 Scholastic Book Fair 11/21/19 PTA Clothing Closet Volunteer Opportunity for RCP (9:30 -1:30pm at Madison HS at Marshall Campus) 11/25/19 -11/26/19 Teacher Appreciation Week (during Fall Conferences) 12/04 - PTO General Meeting, 6:30 - 8pm in the Auditorium 12/04 - 12/11 Sock and Underwear drive 12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills 12/20/19  Yearbook Orders Due

  New volunteer/visitor sign-in There is a new sign-in process in PPS! The Raptor System is now up and running at RCP. Please ensure that ALL volunteers have completed the background check (please provide the link to family/friends who will be volunteering in the classrooms or on field trips). When you come to sign in for the first time with the new system, please have a valid ID (driver’s license, state ID, passport, consulate ID, etc) for us to scan. You may find more information here

  NEW PTO Board Positions will be voted on in December.  This is your chance to join our PTO Board!  Please look for a table in the school's entrance in the next few weeks announcing available volunteer positions and to learn more about being a part of our active board that helps raise funds to support our teachers and students.

  Support Art Teacher, Ms Vang's, Amazon Wishlist.  We are so lucky to have a great art teacher at RCP this year, but unfortunately we have few supplies for the students.  If you are able to help, please follow the link to her Amazon Wishlist. https://amzn.to/2MZn69G

  The PTO is hosting an appreciation dinner for our hard working teachers and staff on Monday November 25.  We need your help!  Volunteers are needed to bring a dish and/or help with set up and clean up.  Sign-up Here. If you have questions, please contact Karin at fallerk@msn.com 

  PTA Clothing Closet Volunteers Needed for Thursday, November 21, 9:30 a.m. to 1:30 p.m.  Our day to staff the PTA Clothing Closet is Thursday, Nov. 21, 9:30am-1:30pm at Marshall High School, 3905 SE 91st Ave. We need volunteers from RCP to help run the store on this day. The PTA Clothing Closet, located at Marshall High School, assists students and their families with "gently-used" and new clothing items. The Portland Council PTA operates the non-profit organization, which is entirely volunteer managed and run. Please sign up for this great cause if you can come help! Contact Sara Kerr by 11/8 (301)520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Lost and Found Please check the lost and found located under the stairwell by kindergarten.  We could also use help organizing what is left there, so if you get to school early to pick up your child and have a few minutes to spare, please help out our hallway under the north side stairwell!

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Dance Day with the Grant Gendrills The Grant HS Gendrills dance team invite all K-8 students to GHS for a day of dance and fun! Dancers will be divided into age groups and will learn a dance routine. The day will end with a showcase for parents at 2pm! More info here. Register by Mon. Dec 2 here.

  Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com

  Host an International Student in your Home! Want to introduce your family to new cultures and languages while providing a home for an international student?  Host families are needed for teens and university students from Japan this February and March. The students are coming for 2-4 weeks to share culture, practice English and join American households. They will attend language and cultural classes at Portland State University on weekdays and look forward to immersing themselves in your daily life on evenings and weekends! Hosting an international student is a wonderful way to connect your children to the broader world through friendship and help them cultivate a global perspective.  ANDEO Homestays is a local non-profit cultural exchange organization that has specialized in educational homestay programs for almost 40 years. For more information, visit our website andeo.org, call (503)-274-1776 or email chloe@andeo.info.org

  Until next time,
  RCP PTO Board

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sự kiện sắp tới
  18/11 - 26/11/19 Hội chợ sách Scholastic
  21/11/19 Cơ hội tình nguyện cho tủ quần áo của RCP-PTA (9:30 -1: 30:00 ở Madison HS tại cơ sở Marshall)
  25/11/19 -11/26/19 Tuần Tri Ân Giáo Viên (trong tuần họp phụ huynh học sinh)
  12/04 -Họp tổng quát hội phụ huynh học sinh 6:30 - 8:00 tối tại hội trường
  12/04 - 12/11 Quyên góp vớ và đồ lót
  07/12/19 - Ngày khiêu vũ với  Grant Gendrills
  20/12/19 - Hết hạn đơn đặt mua cuốn niên giám

  Đăng nhập mới của tình nguyện viên/khách truy cập  Có một quy trình đăng nhập mới trong sở học chánh PPS! Hệ thống Raptor hiện đang hoạt động tại RCP. Hãy đảm bảo rằng TẤT CẢ các tình nguyện viên đã hoàn thành kiểm tra lý lịch (vui lòng cung cấp liên kết đến gia đình/bạn bè, những người sẽ tình nguyện trong lớp học hoặc trong các chuyến đi tham quan ngoài trường học). Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên với hệ thống mới, vui lòng có ID hợp lệ (bằng lái xe, ID tiểu bang, hộ chiếu, ID lãnh sự quán, v.v.) để chúng tôi xác nhận. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây

  RCP PTO sẽ tổ chức một bữa tiệc tri ân các giáo viên và nhân viên làm việc chăm chỉ của chúng ta vào thứ Hai ngày 25 tháng 11. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Cần những thiện nguyện viên mang theo một món ăn để giúp cho việc sắp xếp và dọn dẹp. Đăng Ký ở Đây. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Karin tại fallerk@msn.com 

  Hỗ trợ giáo viên nghệ thuật, Ms Vang's, Amazon Wishlist. Chúng tôi rất may mắn khi có một giáo viên nghệ thuật tuyệt vời tại RCP năm nay, nhưng lại có rất ít đồ dùng cho học sinh. Nếu bạn có thể giúp đỡ, vui lòng nhấp vào liên kết Amazon danh sách mong muốn của cô ấy. https://amzn.to/2MZn69G

  Bữa ăn cho giáo viên cũng là tuần họp phụ huynh trong tháng 11 (ngày 25 và 26 tháng 11). Chúng tôi đang tìm kiếm 1-2 người để giúp tổ chức các bữa ăn cho các giáo viên đã và đang tận tâm làm việc của chúng tôi! Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ, vui lòng liên lạc với hội đồng quản trị của chúng tôi tại: rosecityparkpto@gmail.com

  Cần Thiện nguyện viên cho tủ quần áo PTA vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 9:30 sáng đến 1:30 chiều. Nhân viên tình nguyện xin có mặt tại trường trung học Marshall,  3905 SE 91st Ave .  Chúng tôi cần tình nguyện viên từ RCP để giúp điều hành công việc vào ngày này. Tủ quần áo PTA, đặt tại trường trung học Marshall, hỗ trợ học sinh và gia đình họ có được những quần áo "đã dùng sơ qua" và các quần áo mới. Hội đồng PTA Portland điều hành tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn do tình nguyện viên quản lý và điều hành. Vui lòng đăng ký cho sự kiện tuyệt vời này nếu bạn có thể đến giúp đỡ! Liên lạc Sara Kerr trước ngày 8 tháng 11 (301) 520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Mất và tìm thấy Vui lòng kiểm tra khu vực mất và tìm thấy nằm dưới cầu thang phía bắc của trường gần các lớp mẫu giáo. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ để sắp xếp những gì còn lại ở đó, vì vậy nếu bạn có thể đến trường sớm vài phút để đón con, xin vui lòng giúp đỡ cho khu vực này !

  Ngày 20/12/2019 hết hạn đặt mua cuốn niên giám RCP  Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / ngân phiếu. Xin nộp đơn đặt mua ở đây hay nộp ở văn phòng! ngân phiếu trả cho Rose City Park.

  Ngày khiêu vũ với Grant Gendrills Nhóm nhảy Grant HS Gendrills mời tất cả học sinh K-8 đến trường GHS để có một ngày khiêu vũ  vui vẻ! Các vũ công sẽ được chia thành các nhóm tuổi và sẽ học một thói quen nhảy và sẽ kết thúc với buổi trình diễn dành cho cha mẹ vào lúc 2 giờ chiều! Thêm thông tin đây. Đăng ký vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12 ở đây.  

  Bảng thông báo cần Tình nguyện viên  Bạn có sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp làm bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm sẽ ít việc hơn, vì vậy vui lòng liên hệ với Dezire Clark nếu bạn có thể giúp đỡ dezcclarke@gmail.com

  Lưu giữ sinh viên quốc tế tại nhà của bạn! Bạn muốn giới thiệu gia đình của bạn với các nền văn hóa và ngôn ngữ mới khi cung cấp một chỗ ở  cho một sinh viên quốc tế? Gia đình nhận lưu giữ thì cần thiết cho thanh thiếu niên và sinh viên đại học đến từ Nhật Bản vào tháng Hai và tháng Ba. Các sinh viên sẽ đến từ 2-4 tuần để chia sẻ văn hóa, thực hành tiếng Anh và hòa nhập vào các gia đình Mỹ. Họ sẽ tham dự các lớp học ngôn ngữ và văn hóa tại Đại học Portland vào các ngày trong tuần và mong muốn đắm mình trong cuộc sống hàng ngày vào các buổi tối và cuối tuần! Lưu giữ một sinh viên quốc tế là một cách tuyệt vời để kết nối con bạn với thế giới rộng lớn hơn thông qua tình bạn và giúp chúng nuôi dưỡng một viễn cảnh toàn cầu. ANDEO Homestays là một tổ chức địa phương trao đổi văn hóa phi lợi nhuận, chuyên về các chương trình Homestay giáo dục trong gần 40 năm. Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi andeo.org , gọi (503) -274-1776 hoặc email chloe@andeo.info.org

  Hẹn gặp lần tới,
  Hội đồng quản trị RCP

 • RCP Bookfair!

  RCP SCHOOL BOOKFAIR WEBSITE

  Hello RCP Community! Mark your calendars for the Rose City Park Book Fair! 

  Dates: Monday, November 18th - Friday, November 22nd 8am-3:15pm

  AND

  Conference Days November 25 & 26th 8am-6pm

  The Book Fair is the biggest library fundraiser of the year! Last year were were able to raise $4,000 to purchase new books for students, fulfill teacher wish lists, add to our library supplies and increase technology options for all our students!

   I am looking forward to another successful event this year. 

  Volunteers! 

  I am looking for some volunteers to help set up and work as cashiers. If you are looking for a place to volunteer and help the whole RCP community, here is your chance! Click below for the sign up sheet: 

  This year parents have the option to create an ewallet for their student(s)! The Book Fair ewallet is an easy way to allow for your child shop during the school day without cash in their pocket. Parents can even leave notes to the cashier with spending instructions.  Click here on the Book Fair eWallet for more information.  

   

  See you at the fair! 

  Beth Ivester - eivester@pps.net

  RCP Teacher Librarian 


  TRANG MẠNG HỘI CHỢ SÁCH RCP

  Xin chào cộng đồng RCP! Đánh dấu vào lịch của bạn cho Hội chợ sách Rose City Park!

   Ngày: Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 - Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, 8 giờ sáng đến 3 giờ 15 chiều

   VÀ 

   Ngày 25 và 26 tháng Mười Một Họp Phụ Huynh, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối


   Hội chợ sách là chương trình gây quỹ lớn nhất trong năm cho thư viện! Năm ngoái chúng tôi đã quyên góp được 4.000 đô la để mua sách mới cho học sinh, hoàn thành danh sách mong muốn của giáo viên, thêm vào nguồn cung cấp tư liệu cho thư viện và phát triển các lựa chọn công nghệ cho tất cả học sinh của chúng tôi!

   Tôi đang mong chờ một sự kiện thành công khác trong năm nay.

  THIỆN NGUYỆN!

  Tôi đang tìm một số thiện nguyện viên để giúp thiết lập và làm việc thu ngân. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tình nguyện và giúp đỡ cộng đồng RCP, đây là cơ hội của bạn! Nhấp vào liên kết dưới đây để đăng ký:

  Năm nay phụ huynh có thể tự chọn để thiết lập một ewallet cho (các) học sinh của họ! Hội chợ sách ewallet là một cách dễ dàng để cho phép con bạn mua sách trong ngày học mà không cần tiền mặt trong túi. Phụ huynh thậm chí có thể để lại ghi chú cho nhân viên thu ngân với hướng dẫn chi tiêu. Nhấp vào biểu tượng Sách hội chợ điện tử bên dưới để biết thêm thông tin.

   

   Hẹn gặp lại bạn tại hội chợ nhé!   Beth Ivester - eivester@pps.net  Giáo viên thư viện RCP 


 • PTO Newsletter 10.31

  REMINDER - NO SCHOOL: FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019

  Upcoming Events
  11/01/19 NO SCHOOL
  11/05/19 PTO Equity Committee Meeting (meet in front of the library at 6:30pm)
  11/06/19 School Picture Retake Day
  11/11/19 NO SCHOOL
  11/18-11/26/19 Scholastic Book Fair
  11/21/19 PTA Clothing Closet Volunteer Opportunity for RCP (9:30 -1:30pm at Madison HS at Marshall Campus)
  11/25/19 -11/26/19 Teacher Appreciation Week (during Fall Conferences)
  12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills
  12/20/19  Yearbook Orders Due

  Rose City Park After Dark (RCPAD) Thank you to our amazing community who made it out for our 2nd Annual Rose City Park After Dark on Friday!  We made over $3000 that will go toward teacher grants, community events and to fund special projects for school safety and our playground.  We were able to pull this off because of all of our parent volunteers, PTO Board and folks donating candy, prizes and baked goods--THANK YOU! A special thank you to Tracy Bowles, the Event Coordinator on our PTO Board, as well as Christina Gladwin, our PTO VP, who got a killer deal on pizza from Domino's! What a great way to have fun, raise funds and celebrate our wonderful community!  Go Otters!

  The Door Decorating Contest Winners Are...1st Place goes to Mr Bennett's Class! 2nd Place goes to Ms. Haskell's Class! 3rd Place goes to Ms. Rubrecht's Class! Honorable mention goes to Ms. Mac and Ms. Evola for doing an outstanding job expanding their door decorating throughout the school and including all of the children in every class while bringing in curriculum to their decorations!  Nice work everyone and thank you for participating and voting! Here is a look at all the spooky classroom doors!

  NEW PTO Board Positions will be voted on in December.  This is your chance to join our PTO Board!  Please look for a table in the school's entrance in the next few weeks announcing available volunteer positions and to learn more about being a part of our active board that helps raise funds to support our teachers and students.

  Support Art Teacher, Ms Vang's, Amazon Wishlist.  We are so lucky to have a great art teacher at RCP this year, but unfortunately we have few supplies for the students.  If you are able to help, please follow the link to her Amazon Wishlist. https://amzn.to/2MZn69G

  Teacher Appreciation Week is during November conferences (Nov 25th and 26th).  We are looking for 1-2 people to help organize the meals for our hard-working teachers!  If you're interested in helping, please contact our board at: rosecityparkpto@gmail.com  

  PTA Clothing Closet Volunteers Needed for Thursday, November 21, 9:30 a.m. to 1:30 p.m.  Our day to staff the PTA Clothing Closet is Thursday, Nov. 21, 9:30am-1:30pm at Marshall High School, 3905 SE 91st Ave. We need volunteers from RCP to help run the store on this day. The PTA Clothing Closet, located at Marshall High School, assists students and their families with "gently-used" and new clothing items. The Portland Council PTA operates the non-profit organization, which is entirely volunteer managed and run. Please sign up for this great cause if you can come help! Contact Sara Kerr by 11/8 (301)520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Lost and Found Please check the lost and found located under the stairwell by kindergarten.  We could also use help organizing what is left there, so if you get to school early to pick up your child and have a few minutes to spare, please help out our hallway under the north side stairwell!

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park. 

  Dance Day with the Grant Gendrills The Grant HS Gendrills dance team invite all K-8 students to GHS for a day of dance and fun! Dancers will be divided into age groups and will learn a dance routine. The day will end with a showcase for parents at 2pm! More info here. Register by Mon. Dec 2 here.

  Until next time,
  RCP PTO Board

  ---------------------------------------------
  NHẮC NHỞ-NGHỈ HỌC: THỨ SÁU, NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019

  Sự kiện sắp tới
  01/11/2019 NGHỈ HỌC
  05/11/19 Cuộc họp Ủy ban Công bằng PTO (họp trước thư viện lúc 6:30 chiều)
  06/11/19 Ngày chụp hình lại của trường
  11/11/19 NGHỈ HỌC
  18/11 - 26/11/19 Hội chợ sách Scholastic
  21/11/19 Cơ hội tình nguyện cho tủ quần áo của RCP-PTA  (9:30 -1: 30:00 tại Madison HS tại cơ sở Marshall)
  25/11/19 -11/26/19 Tuần Tri Ân Giáo Viên (trong tuần họp phụ huynh học sinh)
  02/12/19 - Ngày khiêu vũ với  Grant Gendrills
  20/12/19 - Hết hạn đơn đặt mua cuốn niên giám

  Sự kiện RCP Sau Khi Tối (RCPAD) Sự kiện RCP Cảm ơn bạn đã đến với cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi, những người đã tham gia vào sự kiện RCP Sau Khi Tối lần thứ 2 hàng năm vào thứ Sáu vừa qua! Chúng tôi đã quyên được hơn 3000 đô la sẽ dành cho các khoản trợ cấp của giáo viên, các sự kiện cộng đồng và để tài trợ cho các dự án đặc biệt như an toàn trường học và sân chơi của chúng ta. Chúng tôi đã có thể hoàn thành sự kiện này nhờ vào tất cả các tình nguyện viên phụ huynh, Hội đồng PTO và những người quyên góp kẹo, giải thưởng và đồ nướng - CẢM ƠN BẠN! Đặc biệt cảm ơn đến cô Tracy Bowles, Điều phối viên sự kiện trong Hội đồng quản trị PTO của chúng tôi, cũng như cô Christina Gladwin, phó chủ tịch hội PTO của chúng tôi, người đã có một thỏa thuận tuyệt vời với Domino's Pizza! Thật là một sự kiện tuyệt vời để vui chơi, gây quỹ và ăn mừng cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi! Đi Otters!

  Người chiến thắng cuộc Thi Trang Trí Cửa là ... Giải 1 thuộc về lớp của thầy Bennett! Giải 2 thuộc về lớp của cô Haskell! Giải 3 thuộc về lớp của cô Rubrecht! Sự đề cập đáng trân trọng dành cho cô Mac và cô Evola vì đã làm một công việc xuất sắc mở rộng trang trí cửa của họ trong toàn trường và bao gồm tất cả học sinh trong mỗi lớp học trong chương trình giảng dạy trang trí của họ! Cảm ơn mọi người đã làm tốt công việc này và đã tham gia vào việc bình chọn! Đây là liên kết để coi tất cả các cửa ma quái của lớp học!

  Ban điều hành mới cho Hội Phụ Huynh Học Sinh PTO sẽ được bình chọn vào tháng 12. Đây là cơ hội để bạn tham gia vào Hội đồng PTO của chúng tôi! Những thông tin và vai trò của thiện nguyện viên sẽ được để ở bàn dọc theo hành lang của trường trong vài tuần tới. Vui lòng kiểm tra, tìm hiểu làm thế nào để trở thành một thành viên tích cực giúp cho công việc gây quỹ cũng như hỗ trợ giáo viên và học sinh.

  Hỗ trợ giáo viên nghệ thuật, Ms Vang's, Amazon Wishlist. Chúng tôi rất may mắn khi có một giáo viên nghệ thuật tuyệt vời tại RCP năm nay, nhưng lại có rất ít đồ dùng cho học sinh. Nếu bạn có thể giúp đỡ, vui lòng theo liên kết Amazon Wishlist của cô ấy. https://amzn.to/2MZn69G

  Tuần lễ Tri Ân Giáo Viên cũng là tuần họp phụ huynh trong tháng 11 (ngày 25 và 26 tháng 11). Chúng tôi đang tìm kiếm 1-2 người để giúp tổ chức các bữa ăn cho các giáo viên đã và đang tận tâm làm việc của chúng tôi! Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ, vui lòng liên lạc với hội đồng quản trị của chúng tôi tại: rosecityparkpto@gmail.com

  Cần Thiện nguyện viên cho tủ quần áo PTA vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 9:30 sáng đến 1:30 chiều. Nhân viên tình nguyện xin có mặt tại trường trung học Marshall,  3905 SE 91st Ave .  Chúng tôi cần tình nguyện viên từ RCP để giúp điều hành công việc vào ngày này. Tủ quần áo PTA, đặt tại trường trung học Marshall, hỗ trợ học sinh và gia đình họ có được những quần áo "đã dùng sơ qua" và các quần áo mới. Hội đồng PTA Portland điều hành tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn do tình nguyện viên quản lý và điều hành. Vui lòng đăng ký cho sự kiện tuyệt vời này nếu bạn có thể đến giúp đỡ! Liên lạc Sara Kerr trước ngày 8 tháng 11 (301) 520-3552 Sara.e.kerr@gmail.com

  Mất và tìm thấy Vui lòng kiểm tra khu vực mất và tìm thấy nằm dưới cầu thang phía bắc của trường gần các lớp mẫu giáo. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ để sắp xếp  những gì còn lại ở đó, vì vậy nếu bạn có thể đến trường sớm vài phút để đón con, xin vui lòng giúp đỡ cho khu vực này !

  Ngày 20/12/2019 hết hạn đặt mua cuốn niên giám RCP Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / ngân phiếu. Xin nộp đơn đặt mua ở đây văn phòng! ngân phiếu trả cho Rose City Park.

  Ngày khiêu vũ với Grant Gendrills Nhóm nhảy Grant HS Gendrills mời tất cả học sinh K-8 đến GHS để có một ngày khiêu vũ  vui vẻ! Các vũ công sẽ được chia thành các nhóm tuổi và sẽ học một thói quen nhảy và sẽ kết thúc với buổi trình diễn dành cho cha mẹ vào lúc 2 giờ chiều! Thêm thông tin đây. Đăng ký vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12 ở đây.  

  Hẹn gặp lần tới,
  Hội đồng quản trị RCP


 • RCP Yearbook Order

  RCP Yearbook Orders due 12/20/2019

   

  Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office!

   

  Checks can be made out to Rose City Park. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   Hạn chót đặt mua cuốn niên giám RCP 20/12/2019

   Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt / gửi mẫu đơn đặt hàng đến văn phòng! 


  Ngân phiếu trả cho Rose City Park. 


 • Run for the Roses 2019!

  Great job at Run for the Roses this year! Now is the time to collect from your sponsors and turn in your form!
   
  This year we are able to take checks, cash AND credit cards! To pay by credit card, follow the link here! 
 • PTO News 9.20.2019

  Thank you for reading today's edition of the PTO newsletter. It is full of information on upcoming events and opportunities for after school activities. Email us at rosecityparkpto@gmail.com if you have questions or anything to add to a future newsletter.

   

  Upcoming Events

  Wednesday, 9/25 - Run, Walk and Roll for the Roses!

  Wednesday, 9/25 - PTO General Meeting @ 6:30-8:00pm

  Thursday, 9/26 Hoi Phu Huynh General Meeting @ 6:00pm-7:30pm

  Wednesday, 10/2 - Walk, Bike & Roll to School

  Wednesday, 10/2 - School Picture Day

  Wednesday, 10/16 - PTO Board Meeting

  Friday, 10/25 - Rose City Park After Dark 6:30-8:00pm (Save the Date more info to come and lots of volunteers needed!)

   

  Our first PTO meeting of the year will be at 6:30-8pm Wednesday 9/25 in the school auditorium. Please, come join the conversation on how we can make Rose City Park the best school for our students and teachers. All are welcome!  

   

  Run, Walk and Roll for the Roses is coming up Wednesday 9/25. Registration/Sponsor forms have been sent home in backpacks. Make sure you have received them, fill them out and send them back to school on the 25th. This is a fun event! Families are encouraged to come to run or cheer on the runners. Volunteers are needed for each class to help tally laps. Let your teacher know if you can be there.

  Grades 2 -5 will race 930-10.

  Kinder and grade 1 will race 1-130.

   

  The Hoi Phu Huynh General Meeting will be September 25th, 6-7:30pm in the auditorium. If you have a student in the Vietnamese DLI program, please attend.

   

  Picture Day volunteers needed! October 2nd is picture day and we are in need of 5 volunteers. Each volunteer will receive a voucher for a free photo package. Please email Kendall at kbromley@pps.net to get your name on the list.

  Time slots to fill: 2 volunteers at 8-10:30a. 1 volunteer at 8-12:45pm. 2 volunteers at 10:30-12:45p

   

  After School Activities at Rose City Park

  M.U.S.E. Band is back at Rose City Park for the 2019-20 school year and beginners will be on Tuesdays from 2:25 to 3:15pm. If you are in the 4th and 5th grades and want to join the band please visit www.museband.com. You can register and rent an instrument directly from the website. We will accept new students until the end of September. No experience is necessary. If you would like to speak to Mr. Johnston directly, come by the art room on Tuesday to ask any questions you may have to get started or you can email at musejohnston@gmail.com

  Yoga Playgrounds, Tuesdays 2:15-3:15, Sept 24 - Dec 17 Grades K-3

  In these fun and engaging classes kids will stretch and energize their bodies and minds through individual and group poses, mindfulness games and creative relaxation techniques. Packed with playfulness, positivity and fun, these classes give kids the tools they need to manage their behaviors to lead happier, healthier and more peaceful lives.  

  Register and more information: http://www.yogaplaygrounds.com/registration/

  Rock Dojo Guitar Lessons, Mondays 2:15-3:15, Sept 23 - Nov 18 Grades 1-5

  The Rock Dojo is an award-winning guitar program for kids in Portland, OR. Based on a simplified martial arts belt system, students between the ages of 6 and 12 years-old learn to play, perform, and compose their own original music on the guitar during after-school group guitar lessons. You can register at https://rockdojo.org/product/rose-city-park-after-school-group-guitar-lessons/  

  ---------------------------------------------------------------------

  Cảm ơn bạn đã đọc bản tin của hội phụ huynh học sinh (PTO) ngày hôm nay. Nó có đầy đủ thông tin về các sự kiện sắp tới và cơ hội cho các hoạt động sau giờ học. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ rosecityparkpto @ gmail nếu bạn có câu hỏi hoặc bất cứ điều gì để thêm vào một bản tin trong tương lai.

  Sự kiện sắp tới

  Thứ Tư, 25/9 - Chạy, Đi bộ và Lăn cho RCP!

  Thứ Tư, 25/9 - Họp đại hội đồng PTO lúc 6:30-8:00 tối

  Thứ năm, 26/26 Họp hội nghị tổng hợp hội phụ huynh học sinh lúc 6:00 pm-7:30 tối

  Thứ Tư, 10/2 - Đi bộ, Xe đạp & Lăn đến trường

  Thứ tư, 10/2 - Ngày chụp hình của trường

  Thứ tư, 16/10 - Họp hội đồng quản trị PTO

  Thứ Sáu, 25/10 - Rose City Park Sau Khi Tối lúc 6:30-8:00 (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin và rất nhiều tình nguyện viên cần thiết!)

   

  Cuộc họp PTO đầu tiên của năm sẽ vào lúc 6:30-8:00 tối thứ Tư ngày 25/9 tại hội trường của trường. Xin vui lòng, tham gia cuộc trò chuyện về cách chúng tôi có thể biến trường Rose City Park trở thành trường học tốt nhất cho học sinh và giáo viên của chúng tôi. Tất cả đều được chào đón!

   

  Chạy, đi bộ và lăn cho Rose City Park sắp diễn ra vào thứ Tư 25/9. Mẫu đăng ký / tài trợ đã được gửi về nhà trong ba lô của học sinh. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận được chúng, điền và gửi chúng trở lại trường vào ngày 25. Đây là một sự kiện rất vui! Các gia đình được khuyến khích đến để chạy hoặc cổ vũ các vận động viên. Tình nguyện viên là cần thiết cho mỗi lớp để giúp kiểm đếm vòng. Hãy cho giáo viên của bạn biết nếu bạn có thể giúp ở đó.

   

  Buổi họp hội nghị tổng hợp hội Phụ Huynh sẽ là ngày 25 tháng 9, lúc 6:00-7:30 tối ở hội trường. Nếu bạn có học sinh trong chương trình DLI tiếng Việt, vui lòng tham dự.

   

  Cần tình nguyện viên ngày chụp hình! Ngày 2 tháng 10 là ngày chụp hình và chúng tôi cần 5 tình nguyện viên. Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được một phiếu miễn phí cho một gói ảnh của con họ. Vui lòng gửi email cho Kendall tại kbromley@pps.net để có tên trong danh sách. Thời gian tình nguyện: 2 người từ 8-10:30 sáng. 1 người từ 8-12:45 chiều.  2 người từ 10:30-12:45 chiều.

   

  Hoạt động sau giờ học tại trường Rose City Park

  Băng nhạc đã trở lại trường Rose City Park cho năm học 2019-20 và học viên sẽ bắt đầu vào Thứ Ba từ 2:25 đến 3:15 chiều. Nếu bạn đang học lớp 4 và 5 và muốn tham gia ban nhạc, vui lòng truy cập www.museband.com . Bạn có thể đăng ký và thuê một nhạc cụ trực tiếp từ trang web. Chúng tôi sẽ nhận học viên mới cho đến cuối tháng 9. Không cần có kinh nghiệm cần thiết về nhạc. Nếu bạn muốn bạn có thể nói chuyện trực tiếp với ông Johnston ở phòng nghệ thuật vào thứ Ba để hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể để được bắt đầu hoặc bạn có thể gửi email tại musejohnston @ gmail.com

  Sân chơi Yoga  ,Thứ Ba 2:15 đến 3:15, 24 tháng 9 đến 17 tháng 12 Lớp Mẫu giáo -lớp 3

  Trong những lớp học thú vị và hấp dẫn này, học sinh sẽ được thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể và tâm trí của họ thông qua các tư thế cá nhân và nhóm, trò chơi chánh niệm và kỹ thuật thư giãn sáng tạo. Mang theo sự vui tươi, tích cực và vui vẻ, các lớp học này cung cấp cho các em các công cụ cần thiết để quản lý hành vi của các em để có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và bình yên hơn

  Đăng ký và biết thêm thông tin: http://www.yogaplaygrounds.com/registration/

  Lớp  học guitar Rock Dojo, Thứ Hai từ 2:15 đến 3:15, 23 tháng 9 đến 18 tháng 11 Lớp 1- lớp 5. Rock Dojo là một chương trình đàn guitar đoạt giải thưởng dành cho trẻ em ở Portland, OR. Dựa trên một võ thuật đơn giản hóa hệ thống vành đai, học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi học chơi, biểu diễn và sáng tác nhạc gốc trên cây đàn guitar trong các buổi học guitar sau giờ học.  Bạn có thể đăng ký tại https://rockdojo.org/product/rose-city-park-after-school-group-gphin-lessons/ 

 • Chinook Books!

  Want to buy a Chinook Book?

  For every book or app we sell, RCP get's 50%!

  Book+App $25 or App $15 can be purchased in the office during school hours. Cash/Check only

  Or, you can purchase a mobile app ($15) online with a credit card, use this dedicated link: 

  https://chinook.co/rosecityparkelementary

 • RCP Back to School Night

  Rose City Park Back to School Night Information 2019-20

  Hello Rose City Park Families--

  This is information about the upcoming Back To School Night, Thursday, September 19, 2019. We are very excited to have you visit your student’s classroom and meet the teachers of our community.  The idea of the night is to get to see the classrooms, talk to the teachers and get an overview of the program your student will be participating in this year. There will also be an opportunity to ask questions, sign up for conferences and check in with all of our support staff (counselor, Learning Center teachers, specialists, community partners, etc).  

  5:00-5-30 (Auditorium) TAG Information session: Come hear about the Talented and Gifted program at PPS and Rose City Park, how we identify students and get questions answered!

  5:30-6:00 (Room 206)  ELL information session.  Come learn about our ELL program and meet the teachers.

  Back to School Night Schedule:

  Childcare: The back to school night program is focused on adults, and there will be limited free childcare available on a first come basis (ages 4-10).  Childcare will be available from 6-7:30

  K-1 Families…. (English program 2nd graders will have a separate night when we have our new teacher in place!)

  6:00-6:30 pm Greeting/Welcome in Auditorium (K-1 only)

  6:30-6:45 pm Check in with specialists, counselors, ELL, SpEd, etc.

  6:45-7:15 pm Classroom time!  Go to your kids’ classroom

  3-5 Families…
  6:00-6:30 pm Go to classrooms!
  6:30-6:45 pm Check in with specialists, counselors, ELL, SpEd, etc.
  6:45-7:15 pm Greeting/Welcome in Auditorium (3-5)

  Thanks for all the support you show this school, we look forward to a great night!

  Jeremy Cohen and Anh Nguyen-Johnson
  Rose City Park K-5

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trường Rose City Park Thông tin về đêm trở lại trường 2019-20

  Xin chào các gia đình Trường Rose City Park

  Đây là thông tin về Đêm Trở Lại Trường sắp tới, Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng khi bạn đến thăm lớp học của học sinh và gặp gỡ các giáo viên trong cộng đồng của chúng tôi. Ý tưởng của đêm là được đến xem các lớp học, nói chuyện với các giáo viên và có được cái nhìn tổng quan về chương trình mà học sinh của bạn sẽ học trong năm nay. Cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi, đăng ký họp phụ huynh và gặp gỡ tất cả nhân viên hỗ trợ của chúng tôi (cố vấn, giáo viên Trung tâm Kiến thức, chuyên gia, đối tác cộng đồng, v.v.). 

  5:00 đến 5-30  (Hội trường) Phiên thông tin năng khiếu, tài năng (TAG): Hãy nghe về chương trình Tài năng và Năng khiếu tại PPS và Rose City Park, cách chúng tôi xác định học sinh và nhận câu hỏi được trả lời!

  5:30 đến 6: 00  (Phòng 206) Phiên thông tin Tiếng Anh Ngôn Ngữ Thứ Hai (ELL). Hãy tìm hiểu về chương trình ELL của chúng tôi và gặp gỡ các giáo viên.

  Lịch trình đêm trở lại trường: 

  Chăm sóc trẻ em: Chương trình đêm trở lại trường chỉ dành cho người lớn sẽ có dịch vụ giữ trẻ miễn phí. Giới hạn số trẻ ghi danh (độ tuổi 4-10). Dịch vụ Chăm sóc trẻ em sẽ bắt đầu từ 6:00 đến 7:30 tối.

  Gia đình Lớp Mẫu giáo - Lớp 1. (Chương trình tiếng Anh học sinh lớp 2 sẽ có một đêm riêng khi chúng tôi có giáo viên mới của chúng tôi!) 
  6:00 đến 6:30  Chào mừng tại hội trường (chỉ dành cho Mẫu giáo-Lớp 1) 
  6:30 đến 6:45  Gặp gỡ các chuyên gia, cố vấn, ELL, giáo dục đặc biệt, v.v. 
  6:45 đến 7:15  Đi thăm các lớp học!

  Gia đình Lớp 3 đến Lớp 5 
  6:00 đến 6:30  Thăm các lớp học! 
  6:30 đến 6:45  Gặp gỡ các chuyên gia, cố vấn, ELL, giáo dục đặc biệt, v.v
  6:45 đến 7:15  Chào mừng tại hội trường (lớp 3-5) 

  Cảm ơn sự hỗ trợ mà bạn đã làm cho trường chúng ta, chúng tôi mong chờ một đêm tuyệt vời! 

  Jeremy Cohen và Anh Nguyễn-Johnson 

  Trường Rose City Park K-5
 • First Day of Kindergarten!

 • PTO News 9/6/2019

  Welcome to Rose City Park PTO

  Welcome! If you have a student at or work at Rose City Park Elementary, you are a part of the Parent Teacher Organization. There is no membership form or fees, just a community with a shared goal - to make this school the best place we can for our students. We love meeting new people and hearing from people interested in helping out. Whether you want to help with an event (like our Fall Carnival Park After Dark), volunteer for an ongoing task (like bulletin boards or fundraising) or just show up to help when you can, we have room to include you and all help is appreciated. Send us an email to rosecityparkpto@gmail.com, let us know how to contact you and what you are interested in and our volunteer coordinator will get back to you.

  Upcoming Events

  The PTO is sponsoring an Ice Cream Social on Wednesday September 11 6:30 - 7:30. Please come to enjoy some free ice cream treats and mingle with new friends and old! Walk, Bike and Roll Day is coming up on October 2 and we need volunteers to help it be a success! PBOT sponsors the event and will provide flyers and information. Can you help distribute flyers? Can you show up in the morning to give out prizes and encouragement to participants? Send us an email to rosecityparkpto@gmail.com

  Thank Yous

  A big thank you to everyone who showed up on Community Day and helped our school look its best for the start of the school year!

  We'd like to give a shout out to Human Bean for donating coffee for Community Day and the Kindergarten Welcome Ceremony. Please think of them next time you are looking to get a morning beverage or afternoon pick me up and let them know you appreciate their support.

  Drop off and Pick up

  Please only drop off on NE 59th Ave starting at NE Sacramento driving down the hill to NE Thompson. Please do not pull over on NE 57th Ave or into the staff parking lot. 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chào mừng đến với tổ chức giáo viên phụ huynh (PTO) trường Rose City park

  Chào mừng bạn! Nếu bạn làm việc hoặc có một học sinh học tại Trường tiểu học Rose City Park, bạn là thành viên của Tổ chức Giáo viên Phụ huynh. Tổ chức này không có hình thức hay lệ phí cho thành viên, chỉ là một cộng đồng với mục tiêu chung - để biến ngôi trường này thành nơi tốt nhất có thể cho học sinh chúng ta. Chúng tôi thích gặp gỡ những người mới và nghe từ những người muốn quan tâm giúp đỡ. Cho dù bạn muốn giúp đỡ với một sự kiện (như Fall Carnival Park After Dark) của chúng tôi, tình nguyện cho một nhiệm vụ đang diễn ra (như bảng thông báo hoặc gây quỹ) hoặc chỉ đến để giúp đỡ khi bạn có thể, chúng tôi luôn có chỗ cho bạn và đánh giá cao tất cả sự giúp đỡ của bạn. Xin gửi email cho chúng tôi rosecityparkpto@gmail.com, cho chúng tôi biết làm thế nào để liên lạc với bạn và những gì bạn quan tâm và điều phối viên tình nguyện của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

  Sự kiện sắp tới 

  PTO đang tài trợ cho một buổi chiêu đãi Kem vào Thứ Tư ngày 11 tháng 9 lúc 6:30 - 7:30 tối. Hãy đến để thưởng thức một số món kem miễn phí và hòa nhập với những người bạn mới và cũ! Ngày đi bộ, xe đạp và lăn đến trường sắp diễn ra vào ngày 2 tháng 10 và chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp nó thành công! PBOT tài trợ cho sự kiện này và sẽ cung cấp tờ rơi và thông tin. Bạn có thể giúp phát tờ rơi? Bạn có thể đến vào buổi sáng để trao giải thưởng và khuyến khích người tham gia không? Gửi email cho chúng tôi rosecityparkpto@gmail.com

  Cảm ơn 

  Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến vào Ngày Cộng đồng và giúp dọn dẹp trường trông đẹp nhất vào đầu năm học!

  Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến với Human Bean vì đã tặng cà phê cho Ngày cộng đồng và Lễ đón chào lớp mẫu giáo. Hãy nghĩ đến họ lần tới khi bạn muốn có một ly nước uống buổi sáng hoặc buổi chiều và cho họ biết rằng bạn đánh giá cao sự hỗ trợ của họ.

  Đưa đón và thả học sinh

  Xin vui lòng chỉ thả học sinh trên đường NE 59th Ave bắt đầu từ đường NE Sacramento lái xe xuống đồi đến đường NE Thompson. Vui lòng không tấp vào NE 57th Ave hoặc vào bãi đậu xe của nhân viên.


  UPCOMING DATES/NHỮNG NGÀY SẮP TỚI 

  Thursday, 9/19 - Parent Back to School Night @6:00-7:30pm

  Wednesday, 9/25 - Run for Rose City Park (Save the Date - more info to come from the school)

  Wednesday, 9/25 - PTO General Meeting @ 6:30-8:00pm

  Thursday, 9/26 - Hoi Phu Huynh General Meeting @ 6:00pm-7:30pm

  Wednesday, 10/2 - Walk, Bike & Roll to School

  Wednesday, 10/2 - School Picture Day

  Friday, 10/25 - Rose City Park After Dark 6:30-8:00pm (Save the Date more info to come!)

  -------------------------------------------------------------

  Thứ Năm, 19/9 - Đêm phụ huynh trở lại trường  lúc 6:00-7:30

  Thứ Tư, 25/9 - Chạy cho trường Rose City Park (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin!)

  Thứ Tư, 25/9 - Đại hội đồng PTO  lúc 6:30-8:00

  Thứ năm, 26/9 - Hội nghị Tổng hợp Hội Phụ Huynh học sinh lúc 6:00 pm-7:30 pm

  Thứ Tư, 10/2 - Đi bộ, Xe đạp & Lăn đến trường

  Thứ tư, 10/2 - Ngày chụp hình của trường

  Thứ Sáu, 25/10 - Rose City Park sau khi tối  lúc 6:30-8:00:00 (Lưu lại ngày này để biết thêm thông tin!)