Connect to Kindergarten • Connect to Kindergarten Video

  Welcome to our School Kindergartners!


  Watch this video to meet our principal and learn more about kindergarten at our school.

  To register for Kindergarten online, visit www.pps.net/kinderenroll.

Connect to Kindergarten Events

 • Connect to Kindergarten Events for the 2024-25 School Year 

  Vietnamese Prospective Parent Information Meetings: 

  In Person

  • Monday, February 19, 5:30-6:30 p.m

  • Thursday, February 22, 9:00-10:00 a.m.

  Virtual

  • Wednesday, March 6, 5:30-6:30 p.m.

             Video call link: https://meet.google.com/omb-ewrn-hpi
             Or dial: ‪(US) +1 601-557-0222‬ PIN: ‪351 520 215‬#

  • Monday, March 11, 9:00-10:00 a.m.

             Video call link: https://meet.google.com/kpb-qmoz-ots
             Or dial: ‪(US) +1 661-249-9176‬ PIN: ‪884 149 956‬#

   Neighbourhood Connect to Kindergarten Events:

   In Person

  • Thursday, April 25, 5:00-6:00 p.m

  • Monday, June 17, 2:00-3:00 p.m

  Please check back soon for more information regarding these events. We look forward to seeing you at our school!

  ______________________________________________

  Các Sự kiện Kết Nội Mẫu Giáo trong Năm học 2024-25 

  Cuộc họp thông tin dành cho phụ huynh tương lai người Việt tại trường Rose City Park:

  Trực Tiếp

  • Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024, 5:30-6:30 chiều. 

  • Thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024, 9:00-10:00 sáng 

  Trực Tuyến

  • Thứ Tư, ngày 6 tháng 3, 5:30-6:30 chiều 

             Video call link: https://meet.google.com/omb-ewrn-hpi
             Or dial: ‪(US) +1 601-557-0222‬ PIN: ‪351 520 215‬#

  • Thứ Hai, ngày 11 tháng 3, 9:00-10:00 sáng

              Video call link: https://meet.google.com/kpb-qmoz-ots
              Or dial: ‪(US) +1 661-249-9176‬ PIN: ‪884 149 956‬#

  Kết nối Mẫu giáo chương trình tiếng Anh tại Trường Rose City Park

  Trực Tiếp

  • Thứ Năm, ngày 25 tháng 4, 5 giờ chiều - 6 giờ chiều

  • Thứ Hai, ngày 17 tháng 6, 2 giờ chiều - 3 giờ chiều

  Vui lòng kiểm tra lại sớm để biết thêm thông tin về những sự kiện này. Chúng tôi mong được gặp bạn tại trường của chúng ta!

  Comments (-1)