• About HPH
  The Hội Phụ Huynh is an independent volunteer-run 501(c)(3) non-profit organization to support the Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) Program of Portland Public Schools at Rose City Park Elementary School, Roseway Heights Middle School and McDaniel High School. We are made up of parents of students currently participating in the VDLI program.

  Our Mission Statement
  Our organization engages new and current families, promotes cultural enrichment, and seeks fundraising opportunities to sustain a strong Vietnamese Dual Language Program in Portland Public Schools.

  Our Vision
  Celebrating the Vietnamese culture while making diverse connections and ensuring equitable opportunities to help cultivate global change leaders
   
  Equity and Inclusion Statement
  • As a parent organization, Hội Phụ Huynh, we aspire to be an inclusive organization that supports students, teachers, and parents of the VDLI community.  We challenge ourselves to be inclusive and equitable in our words, action and decision-making process.  Our goal is to create opportunities/access for all families to feel engaged and connected.  We value and strive to engage all perspectives/voices regardless of cultural and linguistic differences.  In doing so, we hope to create a safe communal space that acknowledges the multitude and complexities of the experiences of the families we serve.
  • As the board of directors, we understand that our action impacts the VDLI community.  To that end, we are committed to deepening our own understanding of equity and inclusion matters.
   • We aim to ensure that all of our efforts are equitable
   • We seek community wisdom 
   • We confront/challenge our biases
   • We utilize an equity lens for decision making
   
  Contact Hội Phụ Huynh at:
  Mailing Address:
  PO Box 13394
  Portland, OR 97213
  Email: HoiPhuHuynh.VDLI@gmail.com
   
  RCP Hội Phụ Huynhhttps://hphpdx.org/fundraisers/ 
   
   
   
  Về tổ chức Hội Phụ Huynh
  Hội Phụ Huynh là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) nhằm hỗ trợ Chương trình Song ngữ Anh Việt (VDLI) tại Sở học chánh Portland tại Trường Tiểu học Rose City Park, Trường Trung học cơ sở Roseway Heights và trong tương lai , Trường Trung học cấp 3 Madison. Chúng tôi được tạo thành từ các phụ huynh của học sinh hiện đang tham gia chương trình VDLI

  Tuyên bố sứ mệnh HPH
  Tổ chức của chúng tôi tham gia hỗ trợ các gia đình hiện tại và các gia đình mới, thúc đẩy làm giàu văn hóa và tìm kiếm cơ hội gây quỹ để duy trì Chương trình song ngữ tiếng Việt mạnh mẽ tại Sở học chánh Portland

  Tầm nhìn HPH
  Tôn vinh văn hóa Việt Nam trong khi tạo ra các kết nối đa dạng và đảm bảo các cơ hội công bằng để giúp nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai
   
  Tuyên bố về sự công bằng và hòa nhập
  • Với tư cách là tổ chức phụ huynh, Hội Phụ Huynh, chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức hòa nhập hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh của cộng đồng VDLI. Chúng tôi thử thách bản thân để trở nên toàn diện và công bằng trong lời nói, hành động và quá trình ra quyết định của mình. Mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội/tiếp cận để tất cả các gia đình cảm thấy gắn bó và kết nối. Chúng tôi đánh giá cao và cố gắng thu hút mọi quan điểm/tiếng nói bất kể sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Khi làm như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một không gian chung an toàn thừa nhận sự đa dạng và phức tạp trong trải nghiệm của các gia đình mà chúng tôi phục vụ.
  • Với tư cách là ban giám đốc, chúng tôi hiểu rằng hành động của mình sẽ tác động đến cộng đồng VDLI. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi cam kết nâng cao hiểu biết của mình về các vấn đề công bằng và hòa nhập.
   • Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng mọi nỗ lực của chúng tôi đều công bằng
   • Chúng tôi tìm kiếm sự trí tuệ của cộng đồng
   • Chúng tôi đối đầu/thách thức những thành kiến của mình
   • Chúng tôi sử dụng lăng kính công bằng để ra quyết định
   
   
  Cách liên hệ với Hội Phụ Huynh:
  Địa chỉ gửi thư:
  PO Box 13394
  Portland, OR 97213
  Trang mạng:  https://hphpdx.org
   
  RCP Hội Phụ Huynhhttps://hphpdx.org/fundraisers/