• Monday

  • Cardiamenos "Maestra Brenda"
  • Rendon "Maestra Elena"

  Tuesday

  • Gunvalson
  • White
  • Beltz "Maestra Lilly"

  Wednesday

  • Osuna-Mondragon "Maestra Jessie"
  • McClain "Maestra Stephanie"
  • Angulo "Maestra Cait"

  Thursday

  • Godoy "Mr. G"
  • Hackman
  • Hernández "Maestra Maria"
  • Duque "Maestro Alfredo"
  • Alvarez "Maestra Vanessa"

  Friday

  • Stephens "Ms. Lee"
  • Gilbertson "Maestra Amelia"
  • Pérez "Maestra Perez"