Sun Program

 • community care day

  SUN (Schools Uniting Neighborhoods) Community School is a tool for communities to empower themselves & work for better opportunities and education for children. The most visible aspect of SUN Schools is the extended-day programming which uses parents and community members to teach a variety of classes and skills. SUN works to find ways to bridge gaps between families, communities and schools and has many resources including links to emergency services.

  SUN offers classes before school from 8:00am-8:45am Monday - Friday during program quarters, and after school from 3:00-4:50pm Monday - Thursday. Classes change each term and usually include reading, science, sports, dance and more. Dinner is served nightly, along with homework club. See Laurelee Wells or Danelle Hauth for sign up!

   

   

   

  game night

   

  English as a Second Language Class - On Tuesdays Whitman hosts FREE English classes for everyone. If you are interested in learning English please join us from 5:30-7:00pm. Childcare provided! Room 15 for Adults and 12 for free childcare.

  Adult Zumba! Mondays and Thursdays 6:30-7:30pm at Whitman. Only $4 per class. Free to Whitman Parents (see Laurelee to register & get ID card)

  Parent Tea - Join us for SUN Parent Teas on the first Wednesday of the month. All teas have new topics and are at 8:50am in Room 22. Coffee, treats, tea and childcare provided free of charge. Most teas are in English and Spanish.

   

More Languages

 • SUN (Schools Uniting Neighborhoods) Escuela de la Comunidad es una herramienta para que las comunidades de hacerse valer y funcionar de mejores oportunidades y de educación para los niños. El aspecto más visible de Escuelas sol es la programación de día extendido que utiliza los padres y miembros de la comunidad para enseñar una variedad de clases y habilidades. Sun trabaja para encontrar formas de reducir las diferencias entre las familias, las comunidades y las escuelas y tiene muchos recursos, incluyendo enlaces a los servicios de emergencia.

  SUN ofrece clases antes de la escuela de 8:00 am-8: 45am y después de clases de 3:00-5:30. Clases cambiar cada término y por lo general incluyen la lectura, la ciencia, los deportes, la danza y mucho más. Ver Laurelee Wells o Katie Archer para inscribirse!

  Adulto Zumba! Jueves 6:30-7:30 a Whitman. Sólo $ 3 por clase. Gratis para los padres Whitman (ver Laurelee para registrar y obtener la tarjeta de identificación)

  Reunión de Padres - Únase a nosotros para SUN Padres té! 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo. Todo el té tiene nuevos temas y son a las 9:00 am. Café, dulces, té y cuidado de niños gratis. La mayor parte del té son en Inglés, español y vietnamita.

  La escuela de Whitman ofrece clases de ingles (GRATIS) todos los martes y todos son bienvenidos. Si tiene interés en aprender el ingles por favor venga y únase con nosotros a las 5:30-7:00pm. ¡Habrá cuidado de niños!


   

  soccer

  Sun (trường cộng đồng) được sử dụng như 1 dụng cụ để nâng cấp và làm việc cùng nhau để tạo những cơ hội tốt hơn cho học vấn của trẻ. Điều điển hình của Trường Cộng Đồng Sun là những chương trình sau giờ học dành cho phụ huynh và thành viên cộng đồng để mở phát triển những kỹ năng khác nhau qua các lớp học. SUN tìm cách thức để làm cầu nối giữa gia đình, cộng đồng, trường học và cung cấp tài nguyên đến những dịch vụ khẩn cấp.

  Chương trình Sun mở nhiều lớp trước giờ học từ 8-8:45 sáng và sau giờ học từ 3-5:30 chiều. Các lớp học sẽ khác nhau tuỳ theo mùa học và luôn luôn có những môn học như tập đọc, khoa học, thể thao, Nhãy múa và nhiều nửa. Xin hãy gặp cô Laurelee Wells hay cô Katie Archer để ghi danh!

  Lớp Thể Dục Zumba! dành cho người lớn vào ngày thứ Năm từ 6:30-7:30 chiều tại trường Whitman. Chỉ có $3/lớp. Phụ huynh trường Whitman được miễn phí ( gặp cô Laurelee để ghi danh và nhận thẻ học)

  Tiệc trà buổi sáng
  Hãy tham gia buổi họp trà sáng với SUN! Tháng Hai ngày 6, Tháng Ba ngày 6, Tháng Tư ngày 3 và tháng Năm ngày 8. Tất cả những buổi họp trà sáng đều có nhiều chủ đề riêng biệt và bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng. Chúng tôi có phục vụ cà fê, điểm tâm nhẹ, trà và dịch vụ
  giữ trẻ miễn phí. Những buổi họp này sẽ được nói bằng tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt

  Lớp học tiếng Anh

  Vào mỗi ngày thứ Ba, trường Whitman có lớp Tiếng Anh miển phí cho mọi người. Nếu quý vị có hứng thú tham gia lớp này, hãy đến trường từ 5:30-7:00 tối. Chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ. Lớp học cho người lớn ở phòng 15, Giữ Trẻ phòng 12