• Tiếng Việt


  Thêm chi tiết: www.pps.net Community Involvement & Public Affairs, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.

 • Nhận tin tức khẩn cấp – một cách nhanh chóng

 • Niên khóa 2018-19

 • Học bằng tiếng mẹ đẻ

 • Chuyên Chở Học Sinh

 • Thẻ Xe Buýt TriMet

 • Các bữa ăn trong trường học

 • Các trung tâm y tế trong trường

 • Dán tờ quảng cáo, thuê mướn trường học PPS

 • Người thanh tra: Giải quyết các quan tâm trong trường học

 • Theo dõi thành tích giáo dục

 • Chuẩn bị đại học và nghề nghiệp

 • Thể Thao

 • Gia Đình tham gia

 • Tình Nguyện

 • Dịch vụ ngôn ngữ dành cho các gia đình

 • Ghi danh xin học

 • Mỗi học sinh thành công bất kể sắc tộc hay giai cấp

 • Các Trường Học Xuất Sắc.

 • Sự Riêng Tư & Các Quyền Lợi

 • Yêu cầu thông báo hàng năm cho các phụ huynh

View the PPS website in your language (Xem trang web của PPS trong ngôn ngữ của quý vị

 • Chúng tôi mời quý vị duyệt các trang web PPS để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã cài đặt một nút Google Translate sẽ sản xuất một bản dịch phỏng ở dưới cùng của mỗi trang web. Nó giống như thế này:

  Google's Translation Icon

   

   

  Để được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, xin vui lòng liên lạc với Đường Giây Ngôn Ngữ (Language Line). Để lại một tin nhắn với lý do cuộc gọi của quý vị và một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị càng sớm càng tốt: 503-916-3584