• Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với các quy trình PPS nhằm xử lý các mối quan ngại và khiếu nại

  Trong năm học vừa qua, chúng tôi đã và đang đánh giá và định lượng những cách thức hiệu quả và phù hợp nhất để giúp các gia đình giải quyết những thắc mắc hoặc mối quan ngại, cả ở cấp độ trường học lẫn học khu. Là một phần trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã loại bỏ chức vụ Thanh Tra Viên của học khu.

  PPS cam kết lắng nghe và nhận biết các lĩnh vực gây quan ngại cũng như cách thức phù hợp để giải quyết. Dưới đây là danh mục các nguồn lực có sẵn dành cho học sinh và gia đình nhằm hỗ trợ giải quyết các xung đột tại Portland Public Schools.

  Thực hành tốt nhất để giải quyết xung đột ở trường học
  Trong năm học này, các vấn đề và/hoặc mối quan ngại có thể phát sinh đối với những gia đình liên quan đến nhà trường hoặc lớp học của học sinh con em họ. Cách tốt nhất là cố gắng giải quyết các vấn đề ở cấp độ trường học trước tiên, bắt đầu với giáo viên chủ nhiệm. Dưới đây là thứ tự mà các vấn đề có thể được chuyển lên cấp trên giải quyết.


  Thứ Tự Chuyển Cấp Trên Giải Quyết Xung Đột

  Giáo viên chủ nhiệm
  Portland Public Schools tin rằng phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất để giải quyết các xung đột là bằng cách bắt đầu với giáo viên chủ nhiệm trước tiên.

  Hiệu Trưởng và/hoặc Quản Trị Viên Trường Học
  Nếu việc liên hệ với giáo viên không giải quyết được vấn đề, khuyến cáo các gia đình nên liên hệ với hiệu trưởng hoặc quản trị viên trường học sau đó. 

  Giám Sát Viên Hiệu Trưởng (Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực)
  Nếu việc liên hệ với hiệu trưởng hoặc quản trị viên trường học của quý vị không mang đến kết quả khả quan, các gia đình có thể liên hệ với giám sát viên của hiệu trưởng. Các chức vụ này được gọi là Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực và được tổ chức theo vùng ghi danh phụ trách của trường trung học. Có thể tìm thấy danh sách các Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực và các trường học họ quản lý ở đây.

  Tổng Giám Đốc Khu Vực của Quý Vị
  Ba Tổng Giám Đốc Khu Vực sẽ giám sát các Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực và đội ngũ của họ sẽ được liệt kê trong liên kết nhân viên cung cấp ở trên. Nếu vấn đề của quý vị không được giải quyết khi làm việc với Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực, quý vị có thể liên hệ với Tổng Giám Đốc Khu Vực, được liệt kê ở đây.

  Your Chief of Schools
  Các Tổng Giám Đốc Khu Vực sẽ được giám sát bởi Giám Đốc Học Vụ. Trong trường hợp các bước được liệt kê ở trên chưa giải quyết được vấn đề của gia đình, có thể liên lạc với Giám Đốc Học Vụ, Dr. Shawn Bird.

  Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Cộng Đồng Giảng Dạy và Trường Học
  Giám Đốc Học Vụ sẽ báo cáo cho Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Cộng Đồng Giảng Dạy và Trường Học, Dr. Kregg Cuellar.


  Giáo Dục Đặc Biệt

  Các mối quan ngại và vấn đề về giáo dục đặc biệt
  Các vấn đề và mối quan ngại liên quan đến các lớp học, công tác giảng dạy và dịch vụ giáo dục đặc biệt có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với Noelle Sisk, Chuyên Gia Gắn Kết Gia Đình về Giáo Dục Đặc Biệt của PPS theo địa chỉ nsisk@pps.net hoặc 503-916-3723.


  Trường Công Đặc Cách

  Các mối quan ngại và vấn đề của trường công đặc cách
  Liên hệ trực tiếp với quản trị viên tại trường công đặc cách về bất kỳ vấn đề hoặc mối quan ngại nào.


  Khiếu Nại Chính Thức & Ẩn Danh

  Quy Trình Khiếu Nại Chính Thức
  Theo Quy Định Hành Chính Tiểu Bang Oregon 581-022-2370 và Chính Sách Khiếu Nại Chính Thức, Portland Public Schools đưa ra quy trình để các gia đình nộp đơn khiếu nại chính thức liên quan đến vấn đề về trường học, giảng dạy hoặc lớp học. Bên trong Chính Sách Khiếu Nại Chính Thức này là thông tin chi tiết về cách nộp đơn khiếu nại chính thức qua điện thoại, email hoặc biểu mẫu trực tuyến. Lưu ý: Quyết định về việc tuyển dụng hoặc kỷ luật của nhân viên không phải là một phần của quy trình khiếu nại chính thức; PPS thường bị cấm tiết lộ thông tin cụ thể về biện pháp kỷ luật đối với nhân viên liên quan đến khiếu nại. Để được hỗ trợ và biết về các nguồn lực, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Khiếu Nại của PPS Lidia Lopez Gamboa theo địa chỉ llopez@pps.net hoặc số 503-916-3354.

  Khiếu Nại Ẩn Danh
  PPS chấp nhận các khiếu nại bí mật, ẩn danh qua điện thoại theo số 503-916-3462 hoặc gửi email theo địa chỉ anonymouscomplaints@pps.net.

  SafeOregon
  SafeOregon là một chương trình được tạo ra cho các học sinh, cha mẹ, nhân viên nhà trường, thành viên cộng đồng và nhân viên thực thi pháp luật ở Oregon để báo cáo và ứng phó với các mối đe dọa về an toàn của học sinh. Tất cả các chỉ báo sẽ được chuyển ngay đến kỹ thuật viên đường dây chỉ báo hoạt động suốt 24x7x365. Các chỉ báo sẽ được phân tích kịp thời và chuyển tiếp đến nhân viên được chỉ định, là người có thể hỗ trợ thêm trong việc giải quyết các sự cố được báo cáo. Báo cáo sự cố cho SafeOregon.


  Nguồn lực khác

  Các nguồn lực khác cho học sinh và gia đình
  Bộ Phận Hợp Tác và Gắn Kết Chiến Lược của Portland Public Schools có thể hỗ trợ về các mối quan ngại và vấn đề mang tính hệ thống và/hoặc khắp học khu đang ảnh hưởng đến một cộng đồng trường học cụ thể. Liên lạc với Giám Đốc Gắn Kết Cộng Đồng Shanice Clarke theo địa chỉ sclarke@pps.net.