PPS Head Start Mission and Goals

 • Our Vision:
  Our vision is children growing and thriving in a supportive, nurturing environment of parents, family, neighborhood, and community where they and their families have options and opportunities for optimum growth, development, and learning.

  Our Mission:
  As proven leaders in early childhood education and family development, Portland Public Schools Head Start is dedicated to enhancing the quality of life for vulnerable children and families in Multnomah County. Our knowledgeable and caring staff accomplish our mission by providing early education and family support to families of children from three to five years old, emphasizing healthy outcomes and school readiness, promoting family self-sufficiency, and partnering with individuals, school districts, and our community. When we say “school readiness,” we mean children are ready for school, families are ready to support their children’s learning, and schools are ready for children.

  Our Core Values:

  • Recognizing, honoring, and giving voice to the racial, ethnic, and linguistic diversity of the families we serve.
  • Working as a team, we can effectively promote respectful, sensitive, and proactive approaches to learning and growth.
  • Nurturing the cognitive, physical, social, and emotional development of each child.
  • Fostering community partnerships to support families and children during and after the Head Start experience.
  • Valuing individuality while recognizing that children and adults develop and prosper within the context of relationships.
  • Empowering families to achieve self-sufficiency by identifying their own strengths, needs, and interests while finding solutions and making positive changes.
  • Implementing shared decision making as a collective responsibility of families, governing bodies, and staff where ideas and opinions are heard and respected.
  • Supporting healthy behaviors that enhance wellness.
  • Emphasizing learning through play.
  • Keeping families’ hopes and dreams as our central focus.

  Nuestra visión:

  Nuestra visión es que los niños crezcan y prosperen en un entorno comprensivo y enriquecedor de padres, familia, vecindario y comunidad, en donde ellos y sus familias tengan opciones y oportunidades para un óptimo crecimiento, desarrollo y aprendizaje.

  Nuestra misión:

  Como líderes reconocidos en la educación para la primera infancia y en el desarrollo de la familia, el Programa Head Start de Portland Public Schools está destinado a mejorar la calidad de vida de niños y familias vulnerables del condado de Multnomah. Nuestro personal atento y bien informado logra nuestra misión al proporcionarles educación temprana y apoyo familiar a las familias de niños de entre tres y cinco años, enfatizando resultados saludables y preparación para la escuela, promoviendo la autosuficiencia familiar y asociándose con personas, distritos escolares y nuestra comunidad. Cuando decimos “preparación para la escuela”, nos referimos a que los niños estén preparados para la escuela, que las familias estén preparadas para respaldar el aprendizaje de sus hijos y que las escuelas estén preparadas para recibir a los niños.

  Nuestros valores centrales:

  • Reconocer, honrar y darle voz a la diversidad racial, étnica y lingüística de las familias a las que les prestamos nuestro servicio.
  • Al trabajar como equipo, podemos promover de manera efectiva enfoques respetuosos, sensibles y proactivos del aprendizaje y crecimiento.
  • Fomentar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de cada niño.
  • Promover colaboraciones con la comunidad para respaldar a las familias y a los niños durante la experiencia de Head Start y después de esta.
  • Valorar la individualidad y reconocer que los niños y adultos desarrollan y prosperan dentro del contexto de relaciones.
  • Empoderar a las familias para que alcancen la autosuficiencia al identificar sus propias fortalezas, necesidades e intereses y al encontrar soluciones y hacer cambios positivos.
  • Implementar toma de decisiones compartidas como una responsabilidad colectiva de las familias, de los organismos gubernamentales y del personal en la que se escuchan y respetan las ideas y opiniones.
  • Reforzar los comportamientos saludables para mejorar el bienestar.
  • Enfatizar el aprendizaje mediante el juego.
  • Mantener las esperanzas y los sueños de las familias como nuestro eje central.

  Tm Nhìn:

  Tầm nhìn của chúng tôi là để trẻ em được lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ trong môi trường hỗ trợ, bảo bọc của cha mẹ, gia đình, hàng xóm láng giềng và cộng đồng, nơi các em và gia đình có nhiều lựa chọn và cơ hội cho sự tăng trưởng, phát triển và học tập tối ưu.

  S Mnh:

  Trong vai trò là nhà lãnh đạo đã được minh chứng về giáo dục mầm non và phát triển gia đình, chương trình Head Start của Portland Public Schools được dành riêng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương ở Quận Multnomah. Đội ngũ nhân viên am hiểu và chu đáo sẽ hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi bằng cách cung cấp dịch vụ mầm non và hỗ trợ cho các gia đình trẻ em từ ba đến năm tuổi, nhấn mạnh đến kết quả lành mạnh và sự sẵn sàng đi học, thúc đẩy khả năng tự túc của gia đình và hợp tác với các cá nhân, khu học chánh và cộng đồng của chúng ta. Khi nói “sẵn sàng đi học”, chúng tôi muốn nói rằng các trẻ em đã sẵn sàng đi học, các gia đình đã sẵn sàng để hỗ trợ việc học tập của con em mình cũng như các trường học đã sẵn sàng cho các em.

  Giá Tr Ct Lõi:

  • Nhận biết, tôn vinh và cất tiếng nói với sự đa dạng về chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ của các gia đình chúng tôi phục vụ.
  • Khi phối hợp như một đội ngũ, chúng ta có thể thúc đẩy hiệu quả những cách tiếp cận tôn trọng, nhạy cảm và chủ động đối với việc học tập và phát triể
  • Nuôi dưỡng sự phát triển về nhận thức, thể chất, xã hội và tình cảm của mỗi trẻ.
  • Thúc đẩy sự hợp tác cộng đồng để hỗ trợ các gia đình và trẻ em trong và sau khi bắt đầu tham gia chương trình Head Start.
  • Trân trọng các tính của các em trong lúc thừa nhận rằng trẻ em và người lớn sẽ phát triển và thành công trong bối cảnh các mối quan hệ.
  • Trao quyền cho các gia đình để đạt được khả năng tự túc bằng cách nhận biết các thế mạnh, nhu cầu và sở thích của riêng họ trong khi tìm kiếm các giải pháp và thực hiện những thay đổi tích cự
  • Thực hiện việc đưa ra quyết định chung dưới vai trò trách nhiệm tập thể của các gia đình, cơ quan quản lý, cũng như lắng nghe và tôn trọng các ý tưởng và nhận xét của đội ngũ nhân viê
  • Hỗ trợ các hành vi lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thầ
  • Nhấn mạnh về học tập thông qua chơi đù
  • Duy trì những ước mơ và hy vọng của gia đình chính là trọng tâm cốt lõi của chúng ta.

  我们的愿景

  我们的愿景是孩子们能够在家长、家庭、邻里和社区关爱、扶持的环境下茁壮成长,让他们和他们的家庭有能够获得最好的成长、发育和学习机会。

  我们的使命

  作为在早教和家庭培养上久负盛名的先行者,Portland Public Schools 的“先声夺人”项目旨在提高 Multnomah 郡弱势儿童和家庭的生活质量。我们知识丰富且热心的员工将为有三至五岁孩子的家庭提供早教和家庭支持,强调健康的结果和入学准备,促进家庭自给自足,并与个人、学区和社区合作来实现我们的使命。当我们说“入学准备”时,我们是指孩子应做好上学的准备,家庭应做好支持孩子们学习的准备,而学校应做好接收孩子的准备。

  我们的核心价值观

  • 承认、尊重并为我们所服务的多元化种族、民族和语言家庭代言。
  • 作为一个团队,我们能够有效的促进尊重、、敏感和积极的学习和成长方法。
  • 培养每一名孩子的认知、身体、社交和情感发育能力。
  • 在“先声夺人”项目体验中和之后,促进社区的合作关系,为家庭和孩子们提供支持。
  • 重视个性,同时认可儿童和成人在人际关系中的发展和成功。
  • 通过确定自己的优势、需求和兴趣,同时找到解决方案并做出积极的改变,使家庭能够实现自给自足。
  • 作为家庭、管理机构和员工的集体责任,在听取和尊重他人想法和意见的情况下实施共同决策。
  • 支持提高幸福感的健康行为。
  • 突出在玩中学。
  • 将家庭们的希望和梦想作为我们的核心目标。