• Vietnamese Immersion

  Updated January 2019

  Rose City Park Elementary School

  2334 NE 57th Ave Portland, OR 97213 (503) 916-6765

  The Vietnamese Immersion program began in 2012 and currently serves students from Kindergarten to 4th Grade. The program is taught in two languages: English and Vietnamese covering all core subjects using district-adopted curriculum. Students learn to listen, speak, read and write in both Vietnamese and English. The goal is for students to become bilingual and biliterate.

  Following a 50/50 model, each day students learn half the day in English and half the day in Vietnamese; only one language is used at a time. Teaching is done in a comprehensible way so that students with limited proficiency in a language are able to understand through gestures, body language and effective teaching strategies without using translation.

  Students and parents do not need to know Vietnamese in advance to be successful in this program.

   

  Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt

  Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt được lập vào năm 2012 và hiện tại có lớp Mẫu Giáo đến lớp Bốn. Chương Trình được giảng dạy bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Học sinh được giảng dạy tất cả các bộ môn theo các tiêu chuẩn giống như tất cả các học sinh khác trong toàn Khu Học Chánh. Thêm vào đó, các em sẽ học hai thứ tiếng: Anh và Việt. Học nghe – học nói, học đọc – học viết. Mục tiêu là các em thông thạo cả hai ngôn ngữ này.

  Theo mô hình 50/50 của Chương Trình thì mỗi ngày học sinh sẽ học một buổi bằng tiếng Anh và một buổi bằng tiếng Việt; mỗi buổi chỉ dùng một ngôn ngữ, không pha trộn và không thông dịch. 

  Học sinh và phụ huynh không cần phải biết trước cả hai ngôn ngữ để học sinh được thành công trong Chương Trình này.