• Vietnamese Immersion

  Updated October 2020

   

  The Vietnamese Immersion program began in 2012 and currently serves students from Kindergarten to 6th Grade. The program is taught in two languages: English and Vietnamese covering all core subjects using district-adopted curriculum. Students learn to listen, speak, read and write in both Vietnamese and English. The goal is for students to become bilingual and biliterate.

  From Kindergarten to Fitfth Grade, following a 50:50 model, each day students learn half the day in English and half the day in Vietnamese; only one language is used at a time. Teaching is done in a comprehensible way so that students with limited proficiency in a language are able to understand through gestures, body language and effective teaching strategies without using translation.

  Students and parents do not need to know Vietnamese in advance to be successful in this program.

  Starting in 6th Grade, Vietnamese moves to immersion continuation with students learning one-third of the academic day in Vietnamese through Vietnamese Language Arts course and social studies taught in Vietnamese. Students also receive English Language Arts instruction along wit their other core content areas of science, math, health, and PE in English.

   

  Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt

  Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt được lập vào năm 2012 và hiện tại có lớp Mẫu Giáo đến lớp Sáu. Chương Trình được giảng dạy bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Học sinh được giảng dạy tất cả các bộ môn theo các tiêu chuẩn giống như tất cả các học sinh khác trong toàn Khu Học Chánh. Thêm vào đó, các em sẽ học hai thứ tiếng: Anh và Việt. Học nghe – học nói, học đọc – học viết. Mục tiêu là các em thông thạo cả hai ngôn ngữ này.

  Theo mô hình 50:50 của Chương Trình thì các hođc sinh Lớp Mẫu Giáo đến Lớp Năm mỗi ngày sẽ học một buổi bằng tiếng Anh và một buổi bằng tiếng Việt; mỗi buổi chỉ dùng một ngôn ngữ, không pha trộn và không thông dịch. 

  Học sinh và phụ huynh không cần phải biết trước cả hai ngôn ngữ để học sinh được thành công trong Chương Trình này.

  Bắt đầu vào Lớp Sáu, các em học một phần ba ngày bằng tiếng Việt phần còn lại bằng tiếng Anh.