• Connect to Kindergarten Banner

  • Inta u dhaxeysa Abriil 6 iyo dhammaadka sannad dugsiyeedka, dhammaan dugsiyadu waxay qaban doonaan labo ama seddex kulan oo onlayn ah oo ah dhacdooyinka ku xirnow fasalka xanaanada. Dhacdooyinkan ayaa qoyskaaga u ah fursad weyn oo ay wax badan kaga bartaan dugsigooda lana kulmaan macallimiinta, shaqaalaha, iyo qoysaska kale. Maadama ay dhacdooyinku yara kala duwan yihiin, fadlan eeg bogga internetka ee Fasalka Xanaanada ee dugsigaaga si aad wax badan uga oggaato. Booqo pps.net, dugsiyada, magaca dugsiga, Fasalka Xanaanada.

North Portland

Northeast Portland

Southeast Portland

Southwest, Northwest Portland